Volume 20,Issue 11,2003 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Policy & Regulation

Wang Junzhi.Strengthening the Construction of Regional Legislation for Promotion of Animal Epidemic Prevention[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):1-2.[Abstract][PDF(37)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):3-4.[Abstract][PDF(36)]

Li Weihua,Chen Xiangqian.Animal Welfare Issues - A New Technical Barrier to Trade[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):5-6.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):6-6.[Abstract][PDF(35)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):7-7.[Abstract][PDF(43)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):8-9.[Abstract][PDF(32)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):9-9.[Abstract][PDF(41)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):10-11.[Abstract][PDF(41)]

Prevention Management

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):11-12.[Abstract][PDF(38)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):13-14.[Abstract][PDF(39)]

Li Chunyan,Gao Yaocai,Zhang Xing.Roles of Computer in Animal Quarantine and Epidemic Prevention Supervision Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):15-16.[Abstract][PDF(40)]

Meat Safety

Song Yangwei.Application of HACCP System in Control of Drug Residues in Animal-Derived Food[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):17-18.[Abstract][PDF(42)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):19-19.[Abstract][PDF(34)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):20-20.[Abstract][PDF(34)]

Special Report

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):21-22.[Abstract][PDF(37)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):22-22.[Abstract][PDF(30)]

Experiment & Research

Zhang XiYue,Xu TianGang,Wang ZhiLiang,Wu YanGong,Wang JunWei,Zhao YunLing,Xu PeiLian.A Comparative Study of Three Substrates in ELISA for Detection of Bovine Brucellosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):23-24.[Abstract][PDF(42)]

Gong Zhenhua,Zheng Zengren,Liu Junhui,Lu Mingzhe,Guo Fusheng,Jiang Zhengjun,Wang Yudong,Zhang Yanhai,Huang Xiumei,Li Wei,Li Yuqing.Studies on 3ABC Protein Gene Cloning and Sequencing of Foot and Mouth Disease Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):25-27.[Abstract][PDF(48)]

Kong FanDe,Huang YinYao,Lai Qingjin,Hong YiZhun,Lu ChengPing.Studies on Dot Immunogold Filtration Assay for Detection of Antibody to Classical Swine Fever Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):27-29.[Abstract][PDF(33)]

Prevention & Inspection

Ren Lang,Qi Xiaowei,Jin Yifei.Strengthening the Surveillance of Tuberculosis and Brucellosis in Dairy Cattle to Ensure Safety Milk[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):30-31.[Abstract][PDF(40)]

Huang Lifang,Lai Biqing.Comparative Tests of Freshness Indicators of Meat[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):31-32.[Abstract][PDF(42)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):33-33.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):34-34.[Abstract][PDF(38)]

Chen Guotong.An Outbreak of Classical Swine Fever in Piglets Due to Malpractices of CSF Vaccination[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):35-35.[Abstract][PDF(39)]

.An Outbreak of Classical Swine Fever in Piglets Due to Malpractices of CSF Vaccination[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):35-35.[Abstract][PDF(40)]

Contents

Li Manxiang,Lei Wei,Dong Wei,Wang Jixiang.Diagnosis and Control of Mixed Infection with Streptococcus and E.coli in Pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):36-37.[Abstract][PDF(45)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):37-37.[Abstract][PDF(49)]

Ni Baifeng,Xu Hui,Zhu Jiaxin,Lu Guolin,Fang Lanyong,Zhao Lingyan,Yu Guoqiao,Wang Yong,Zhu Ying,Chen Weier,Liu Zhibin.Diagnosis of Clostridium welchii Infection in Dairy Cows in a Township in Zhejiang Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):38-39.[Abstract][PDF(45)]

Zhang Shujie,Sun Xueqiang,Liu Dechun,Wang Fujun,Xu Taihui.Diagnosis and Treatment of Toxoplasmosis in an Intensive Pig Farm in Liaoning province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):39-39.[Abstract][PDF(44)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):40-40.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):41-41.[Abstract][PDF(43)]

Entry-Exit Quarantine

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):42-43.[Abstract][PDF(33)]

Ling Zongshuai,Liu Youqing,Pan Xuechang,Li Qiang,Fang Shaoqing,Jiang Dilai.Present Status of Exit and Entry Quarantine of Companion Animals and Proposals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):43-44.[Abstract][PDF(42)]

Review

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):45-47.[Abstract][PDF(41)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2003,20(11):47-47.[Abstract][PDF(36)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服