Volume 21,Issue 2,2004 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Policy & Regulation

.Hygiene Code for Registration of Slaughtering and Processing Enterprises for Meat Exportation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):1-3.[Abstract][PDF(38)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):3-4.[Abstract][PDF(42)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):5-5.[Abstract][PDF(44)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):6-6.[Abstract][PDF(49)]

Yu Xun.Problems in Using Animal Quarantine Certifications and the Improving Proposals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):7-7.[Abstract][PDF(44)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):8-8.[Abstract][PDF(43)]

Chen Donglai,Liu Feng.On the Relationship Between Animal Disease Diagnosis and Treatment and Animal Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):9-9.[Abstract][PDF(49)]

Zhao Ping,Yang Shenghai.Problems in Out-movement of Animals and Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):10-10.[Abstract][PDF(48)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):11-11.[Abstract][PDF(42)]

Prevention Management

Li Kainian.Causitive Analysis of Frequent Occurrences of Animal Diseases in Our Country[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):12-14.[Abstract][PDF(40)]

Xu Weidong,Liu Tienan,Zhang Tieshan,Lv Yajian,Tu Libo,Li Rui,Lin Ying,Wang Jingmin,Ruan Shuxiang,Hu Bin,Yuan Delin,Ji Fei,Ding Shijie,Zhang Cuiyu,Zhao Qiuhong.Development of a Software for Management of AnimalEpidemic Prevention Supervision Certificates and Markings[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):14-15.[Abstract][PDF(647)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):16-16.[Abstract][PDF(46)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):17-17.[Abstract][PDF(45)]

Meat Safety

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):18-19.[Abstract][PDF(45)]

Li Jianxuan,Chen Jinglai,Zhang Ruifang.Means of Reducing Drug Residues in Livestock and Poultry Products[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):20-20.[Abstract][PDF(43)]

Special Report

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):21-22.[Abstract][PDF(48)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):23-23.[Abstract][PDF(46)]

Focus on “Lean Meat Powder”

Zhang Xiyue,Wu Yangong,Wang Zhiliang,Song Cuiping,Wang Junwei,Xu Peilian,Zhao Yunling.Studies on Cell Wall Antigen for Diagnosis of Bovine Brucella[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):24-26.[Abstract][PDF(50)]

Experiment & Research

Liu Junhui,Guo Fusheng,Gong Zhenhua,Wang Juan,Li Wei,Zheng Zengren,Jiang Zhengjun,Wang Yudong,Sun Shufang,Zhang Yanhai.Application of ELISA for Detection of Serum Antibodies against Porcine Parvovirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):26-27.[Abstract][PDF(48)]

Prevention & Inspection

Hu Aiming,Chen Shican.Talks on Surveillance of Tuberculosis in Dairy Cattle[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):28-29.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):29-29.[Abstract][PDF(43)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):30-31.[Abstract][PDF(44)]

Yang Yuqin.Epidemic Prevention Management in Pairy Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):31-31.[Abstract][PDF(45)]

Chu Rongpeng.Inspection and Detection of Haematological Indicators of Sarcocyatosis in Slaughtered Pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):32-32.[Abstract][PDF(49)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):33-33.[Abstract][PDF(47)]

Contents

Bao Guocheng,Guo Weilian.Diagnosis and Treatment of Two Outbreaks of Anthax in Haiyuan County,Ningxia Autonomous Region[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):34-35.[Abstract][PDF(45)]

Luo Jinde.Xiao Yanjuan,Guo Yulan,Xue Junlong.Diagnosis and Control of Porcine Eperythrozoonosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):36-37.[Abstract][PDF(44)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):37-37.[Abstract][PDF(35)]

Ma Guoyu.First Lambing Syndrome in Ewes Introduced From Outside[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):38-38.[Abstract][PDF(52)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):39-39.[Abstract][PDF(40)]

Wei Yongsheng,Chen Daihui,Ji Junfeng,Jiang Peiyuan.Diagnosis and Treatment of Newcastle Disease in Carrier Pigeons Accompanied with Colibacillosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):40-40.[Abstract][PDF(43)]

Disease Information

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):41-41.[Abstract][PDF(42)]

Review

Liu Siguo,Yu Hui,Tu Changchun.Studies on Protein E2 Epitode of Classical Swine Fever Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):42-44.[Abstract][PDF(47)]

Li Huirong,Zheng Zengren,Zhang Yanming.Gong Zhenhua.Advances in the Study of Contagious Pustular Dermatitis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2004,21(2):45-47.[Abstract][PDF(42)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服