Volume 22,Issue 4,2005 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Policy & Regulation

.Management Method of Dog keeping in Qingdao City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):1-1,6.[Abstract][PDF(39)]

Lu Ping,Mao Naihe,Liu Bo.Animal Disease Control and Health in EU Organic Agriculture[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):2-3.[Abstract][PDF(38)]

Jia Xiaorong,Ye Bin,Deng Yan,Yuan Mengwei.The Designing of Administration Permissions in Animal Epidemic Prevention Must Be in Compliance to the Requirements Laid in the Law on Administration Permission[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):4-4.[Abstract][PDF(37)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):5-6.[Abstract][PDF(35)]

Chen Houchang,Ding Ruming,Zhang Duanfu.Considerations on and Practising of Administrative Contract in Administration Operations in Animal Epidemic Prevention[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):7-7,13.[Abstract][PDF(35)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):8-8.[Abstract][PDF(34)]

Prevention Management

Li Ruihong,Kang Jingli.Background for Veterinary Practioners in the Developing Countries and Some Key Problems[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):9-10.[Abstract][PDF(44)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):11-13.[Abstract][PDF(36)]

Yan Zuoliang,Wu Zhiqiang,Zhang Qingxiang,Zhe Yonghui,Ji Shenghong,Ji Yongqin.Problems with Regard to Poultry and Livestock Product Quality and Safety and the Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):14-15.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):16-17.[Abstract][PDF(37)]

Zhang Yuxin,Wang Yahui,Li Li.The Basic Methods in Inspection Declaring in Animal Product Movement from Outside[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):18-18.[Abstract][PDF(44)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):19-19,24.[Abstract][PDF(35)]

Meat Safety

Ma Fashun.Strategies for Production of Contamination-free Animal Products[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):20-21.[Abstract][PDF(38)]

Special Report

Zhang Yuqin.Considerations on Management Mechanism in Animal Epidemic Prevention Resources[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):22-23.[Abstract][PDF(43)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):23-24.[Abstract][PDF(37)]

Experiment & Research

Li MingYi Fan GenCheng Du YuanZhao.The Experimental Report on the Bivalent Oil Emulsion Inactivated Avian Influenza Vaccine(H5 and H9 serotype)[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):25-27.[Abstract][PDF(37)]

Xu JianMin ,Zhao DeMing.Study on and Application of Sheep Bluetongue Control Technology[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):28-30.[Abstract][PDF(29)]

Prevention & Inspection

Li Zhirong,Liu Zizhi,Gao Fukui,Zhao Yong.Some Thoughts on the Application of RT-PCR for Detection of Viruses in Animal Tissues[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):31-31.[Abstract][PDF(38)]

Ma Guiping,Li Yanxin,Zhao Deming.Introduction to Detection Methods of Bovine Spongiform Encephalopathy(BSE)[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):32-33.[Abstract][PDF(42)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):34-35.[Abstract][PDF(37)]

Zhou Xianghua,Han Xilian,Liu Siqin.Application of ELISA in Control of Pseudorabies in pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):35-35.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):36-37.[Abstract][PDF(39)]

Contents

Wang Yudong,Liu Junhui,Wang Juan,Gong Zhenhua,Fan Weixing,Zhou Xianghua,Zheng Zengren,Jiang Zhengjun.A Report on Occurrence, Diagnosis and Control of Classical Swine Fever in a Pig Farm in Qingdao[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):37-38.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):39-40.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):40-40.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):41-41.[Abstract][PDF(39)]

Entry-Exit Quarantine

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):42-44.[Abstract][PDF(36)]

Review

Zhu Ruizhi,Chen Puyan,Lu Yinhua,Li Hongquan,Yang Hongwei,Shen Hongxing,Guo Xiaolei.Research Progress in Diagnosis on Porcine Parvovirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):44-46.[Abstract][PDF(41)]

Disease Information

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2005,22(4):47-47.[Abstract][PDF(38)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服