Volume 24,Issue 9,2007 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Policy & Regulation

.Management Method for Food from New Resources[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):1-2.[Abstract][PDF(40)]

.My Personal Opinion on the Implementation of Poultry Inspection Identification System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):3-3.[Abstract][PDF(36)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):4-4.[Abstract][PDF(42)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):5-5.[Abstract][PDF(32)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):6-6.[Abstract][PDF(40)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):7-7.[Abstract][PDF(38)]

Prevention Management

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):8-9.[Abstract][PDF(37)]

Yi Jianhong,Tian Lianhe,Wang Pengfei,Ren Zengchao,Wang Qunyi.Technical Essentials in Emergent Handling of Sudden Animal Disease Outbreaks[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):10-10.[Abstract][PDF(41)]

Ma HongBao,Ma WuLong,Wang XueLian.Strengthening Animal Immunization Identification Management to Ensure Healthy Development of Animal Husbandry[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):11-11.[Abstract][PDF(34)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):12-12,16.[Abstract][PDF(38)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):13-13.[Abstract][PDF(47)]

Special Report

Wang ShouHai.Goal Responsibility System of " Two Pathways" as Key to Quarantine Inspection at Places of Origin[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):14-14.[Abstract][PDF(42)]

Meat Safety

Zhang Fan,Chen Jianyong,Li Huaping,Lin Hong.Research on Meat Freshness-keeping Techniques[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):15-16.[Abstract][PDF(35)]

Experiment & Research

Liu hao,Jiang yu,Wang Lili,Yu Xinglong,Tu Changchun.Investigation on rabies virus carried by dogs with healthy appearance in Xiangxi district Hunan province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):17-19.[Abstract][PDF(33)]

LIN Xuhui,MA Guiping,CHANG Jin,ZHANG Bingbo,LI Bingling,SHI Xiju,LIU Quanguo,LI Yanxin.Studies on quantum Dots for Quick Detection of H5N1 subtype Avian Influenza Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):20-22.[Abstract][PDF(41)]

ZHANG chunling,ZHANG wanhua,ZANG kewei,ZOU yong,LI chuhua,JIANG fengying,HE xizhong,WANG ying.Molecular Cloning and Prokaryotic Expression of VP2 and NS1 Gene of Porcine Parvovirus SH Strain[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):23-25.[Abstract][PDF(44)]

Zhang Xiyue, Liu Chunju, Li lin, Bao Jingyue, Wang Zhiliang.In vitro Transcription of Peste des Petits Ruminants Virus N Gene and Development of RT-PCR[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):26-28.[Abstract][PDF(38)]

Prevention & Inspection

Hou Jianjun,Zhu Jianguo,Hua Xiuguo,Hao Yongqing,Jiang Yi,Wu Zhongliang.Investigation of Campylobacter jejuni Infections in Pigs and Chickens[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):29-32.[Abstract][PDF(40)]

Lu Ping,Qu Zhina,Zheng Zengren,Zhang Yanhai,Tan Weiquan.A Comparison of Tests for Clenbuterol Hydro-chloride[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):32-33.[Abstract][PDF(41)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):33-33.[Abstract][PDF(43)]

Zhao HongTao,Xue Mei,Lv Bing.Somatic Agglutination Inhibition Test for Corynebacterium pseudotuberculosis ovis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):34-35.[Abstract][PDF(39)]

Contents

Chen SheZhao.Comprehensive Control Measures Against Porcine High Fever Syndrome[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):35-35.[Abstract][PDF(41)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):36-37.[Abstract][PDF(42)]

Wang RenLei,Huang YaDong,Kong QingXin.Research and Development of Feed Additative of Compound Chinese Traditional Medical Herb Preparation Against Mastitis in Dairy Cows[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):38-39.[Abstract][PDF(47)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):40-41.[Abstract][PDF(35)]

Wang Junqing,Zhu Li,Wang Ruiyun,Liu Zhanli,Peng Yunyun.Causes of Atypical Newcastle Disease and Its Control Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):41-41.[Abstract][PDF(46)]

Entry-Exit Quarantine

Yan Yubao,Hu Juan,Zhou Minjiang,Yu Hua.Sample Preparation Techniques for Validation of Animal Quarantine Laboratory Capability for Detection of Avian Influenza Viruses[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):42-44.[Abstract][PDF(45)]

Review

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):45-48.[Abstract][PDF(48)]

Disease Information

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):49-50.[Abstract][PDF(45)]

Topics on HPPRRS

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):50-53.[Abstract][PDF(38)]

Introduction to OIE

.Functions, Development Goals and Organization of World Animal Health Organization (OIE)[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):54-54.[Abstract][PDF(41)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2007,24(9):55-55.[Abstract][PDF(36)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服