Volume 25,Issue 12,2008 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Policy & Regulation

Zhao WeiNing,Zheng ZengRen.Research on the International Practices of Regionalization Management of Animal Diseases and the Strategies for Establishment of Specified Animal Disease-Free Zones in our Country[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):1-3.[Abstract][PDF(35)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):4-5.[Abstract][PDF(41)]

Sun JianHua,Fang QuanMing.Exploration of Canine Management System in the Cities[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):5-6.[Abstract][PDF(36)]

Huang YongSheng.Administrative Permission System Practised for Inspection Application for Frozen Meat in Shenzhen City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):7-8.[Abstract][PDF(45)]

Inspection & Supervison

Zhan YuQin.Analysis on Animal Identification and the Establishment of Traceability System and the Problems in the Actual Practices[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):9-10.[Abstract][PDF(38)]

Li JunCheng,Lu CaiXia.Strong Measures by the Government for Eradication of Rabies——-the First Killer in Guangxi Autonomous Region[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):10-12.[Abstract][PDF(32)]

Yan ZhenYu,Tao JianPing.The Risk Attitude and Epidemic Prevention Belief of Animal Breeders and the Realization of Animal Disease Control Goal of the Government[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):13-15.[Abstract][PDF(38)]

Hai WangXi,Yu GuoWei.Integration of Animal Health System Construction and the Public Health[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):16-19.[Abstract][PDF(38)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):20-21.[Abstract][PDF(37)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):22-22.[Abstract][PDF(39)]

Special Report

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):23-23.[Abstract][PDF(41)]

Meat Safety

Wang HaiLi,Zhang ShuZhen,Zhao Lan.Market Access of Animal Products Should Be Brought into Risk Assessment Mechanism[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):24-24.[Abstract][PDF(37)]

Experiment & Research

ZHANG Yongfu,MA Guowen,LIU Yuehuan,LIU Yonghong,LI Minggang,ZHANG Qiuyu,LIU Feng.Construction and Sequence analysis of the Prokaryotic Expression Vector for ORF7 Gene of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):25-27,30.[Abstract][PDF(37)]

Zhao Wenji,Bao Jingyue,Li Lin,Wang Zhiliang.In Vitro Transcription for Preparation of Standard Positive Template for Real-Time Quantitative Reverse Transcriptase PCR (qRT-PCR) for the Detection of Peste des Petits Ruminants Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):28-30.[Abstract][PDF(35)]

K.Nielsen,CAI Yifei,ZHAO Zhixiang,ZHONG Qi,HE Qianni,K.Nielsen,YU Weiling,HUANG Baoxu,FAN Weixing.Comparision of different serological tests for detection of antibodies in sheep vaccinated with brucellosis vaccines[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):31-33.[Abstract][PDF(33)]

FAN Zhongxin,LIU Daoxin,HE Shicheng,TANG Xiaoming,QIU Bogen,TAN Zhixiang,LU Xinghua,QIU Lixin,ZHENG Jiaomei.Epidemiological investigation on the latent infection with highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):34-36.[Abstract][PDF(37)]

Prevention & Inspection

Yang Desheng,Lin Fen,Wei Liangyu,Wu Boping,Wang Linhong,Huang Yan ,Hong Ying.Serological Survey of Bovine Viral Diarrhea in Fujian Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):36-37.[Abstract][PDF(36)]

Cheng Jin,Sheng Zhuojun,Bagedeli,Wang Jincheng,Wang Ping,Chen Biao,Shayilanguli,Lan Ling,Chen Faxi.Epidemiological Investigation and Focus Analysis of Highly Pathogenic Avian Influenza in Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):38-40.[Abstract][PDF(42)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):40-42.[Abstract][PDF(38)]

Ma Baohua,Li He,Gao Jiaming,Lao Chunxia,Guo Junliang.Application of Loop Medialed Isothermal Amplification for Rapid Detection of Listeria monocytogens[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):42-44.[Abstract][PDF(36)]

Lu Zeji,Wang Zhiliang,Liu Yutian,Yan Nan,Xie Zhonglun,Wu Xiaodong,Bao Jingyue,Zhang Wei,Li Lin,Liu Chunju,An Rongxiang,Suolangciren,Baiji,Pingcuozhuoga,Li Jinmin,Zhao Wenji,Ren Weijie.The Epidemiology of Peste des Petits Ruminant in All Area of Tibet, China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):44-47.[Abstract][PDF(58)]

Contents

Jiang Wangming,Zhuang Qingye,Ma Qingxia,Cao Yufei,Hong Guangyu,Liu Junhua,Chen Jiming,Huang Baoxu.Diagnosis of Budgerigar Fledgeling Disease in Jimo, Qingdao and Sequence Analysis of VPI of BFD Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):47-48.[Abstract][PDF(39)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):49-49,59.[Abstract][PDF(29)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):50-50.[Abstract][PDF(38)]

Entry-Exit Quarantine

Gong ZhenHua,Jiang ZhengJun.The Epidemic Features of African Swine Fever and the Emergent Response Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):51-52.[Abstract][PDF(37)]

Sun Xiangdong,Wu Faxing,Liu Yongjun,Wei Xinjie,Shen Chaojian,Yang Nan,Li Xiaocheng.Comparison Between China and USA for Swine Immunization Policies and Practises[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):53-55.[Abstract][PDF(36)]

Review

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):56-59.[Abstract][PDF(33)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):60-62.[Abstract][PDF(34)]

Disease Information

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):63-63.[Abstract][PDF(37)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):64-64.[Abstract][PDF(35)]

Annual Citation Index

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2008,25(12):65-68.[Abstract][PDF(43)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服