Volume 26,Issue 3,2009 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Policy & Regulation

Li Quanlu,Wang Jian,Peng Hong,Zhang Qin,Wang Xiaojun.Study on Current Status in Capital Official Veterinary Work and the Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):1-3.[Abstract][PDF(42)]

Li Dongchun,Liu Minghua,Chen Jiankang,Yan Lihua.Suitable Analysis on the Related Illegal Behaviors Involved on the Law of Animal Epidemic Prevention of the People''s Republic of China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):4-5.[Abstract][PDF(44)]

Ma Lijun.Management and Problems on Frozen Animal Products in Yin chuan City and Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):6-7.[Abstract][PDF(43)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):7-7.[Abstract][PDF(39)]

Wang Zhenhai,Wang Jiancheng,Yao peng.Thinking and Proposal on Animal and Animal Product Identification and Traceability System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):8-10.[Abstract][PDF(40)]

Inspection & Supervison

Chen yi.Implementing 5 Systems, Enhancing Domestic Poultry Market Inspection and Supervision[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):10-11.[Abstract][PDF(42)]

Bai Yukun,Han Qingan,Wang Zengli,Li Tongshan,Li Zhimin,Hu Ziran,Cong Wei,Yuan Guangzhen.FMD Risk Evaluation on Large Scale Pig Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):12-14.[Abstract][PDF(44)]

Zhang hui,Wang Yuanyuan,Wang wei.Study on Appointed Animal Diseases Free Zones[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):14-16.[Abstract][PDF(42)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):16-17.[Abstract][PDF(43)]

Laboratary Capacity Building

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):18-19.[Abstract][PDF(39)]

Special Report

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):20-21.[Abstract][PDF(40)]

Meat Safety

Hu bin,Chen Yizi,Zhu Yadong.Analysis on Hazard and Causes of Veterinary Drug Residues in Animal Origin Food[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):21-23.[Abstract][PDF(39)]

Liu gang,Jiang Haitao.Management and Proposal on Chinese Animal Origin Food Safety[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):24-24.[Abstract][PDF(35)]

Experiment & Research

Zhao Yonggang,Wang Junwei,Wang Zhiliang,Zhao Yunling,Wang Qinghua,Zhang Wei,Chen Yiping,Liu Hualei,Wang Hua,Wang Weiwei,Tian Xiaoling.Sequence Analysis mad Virulence-relate Genes Detection of Streptococcus Suis 2 Isolated in Sichuan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):25-28.[Abstract][PDF(43)]

Tian Xiaoling,Zhao Yonggang,Song Houhui,Wang Zhiliang,Wang Fenglong.Prokaryotic Expression of PPRV H Protein Antigen Epitopes[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):28-30.[Abstract][PDF(40)]

Wu Meiqin,Yang Binbin,Sun Qiangqiang,Shan Hu,Li Mingyi.Construction of rFPV(Recombinant Fowlpox virus)in HA Gene of H9AIV[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):31-34.[Abstract][PDF(44)]

Luo mingxing,Zhou bijun,Li yongming,Wang desheng,Shi kaizhi,Yang feng,Zhao hang,Yuan sheng,Fu mingjian.Diagnosis of avian lymphoid Leukosis and identification of virus subgroup[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):35-37.[Abstract][PDF(37)]

Xiong Wei,Wang Quan,Li Jian,Qiu Lu,Jiang Jing,Li Chunyang,Huang Zhongtong,Hu Yongqiang.Establishment of RT-PCR method for rapid detection of canine distemper[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):38-40.[Abstract][PDF(40)]

Zou Benge,Liu Huanqi,Bi Kedong,Zou Ming.Effects of Clenbuterol on Levels of LDH and Antioxidant Capacity of Myocardium in Mice[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):40-41.[Abstract][PDF(37)]

Prevention & Inspection

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):42-43.[Abstract][PDF(45)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):44-46.[Abstract][PDF(52)]

Li Guojiang,Zhang Lichun,Jiang Cheng,Niu Wei,Li Jingji,Ding Zhuang.Sero-investigation of PRRS in Big Scale Pig Farms in Jilin Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):46-47.[Abstract][PDF(41)]

Chen Jun,Jiang Yun,Kang Lei,Zhang Renmei,Wang Gang,Yin Yongguo,Xiao Dengfu,Kang Kai.How to Reduce Side-effects of Livestock after Compulsory Vaccination[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):48-49.[Abstract][PDF(37)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):49-50.[Abstract][PDF(43)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):51-53.[Abstract][PDF(39)]

Gong Yundeng,Jiang Jinbin.Bacteriological Diagnosis on Swine Contagious Pleuropneumonia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):53-54.[Abstract][PDF(38)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):55-56.[Abstract][PDF(38)]

Meng Guoqing,Wang Wei,Zhang Jihong,Wang Deqiang,Xu Wenyuan,Ayitula.Practical Importance on Enhanced Vaccination against FMD[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):57-57.[Abstract][PDF(42)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):58-59.[Abstract][PDF(38)]

Review

Song Dongliang,Yao Sixin,Suo Xun,Wang Hai.Summary of Surveillance Technology of Salmonellosis on Poultry Eggs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):60-63.[Abstract][PDF(42)]

Wang Junwei,Zhang Ling,Wang Zhiliang,Wang Hua,Bao Jingyue.Risk Analysis on Hazard of the Introduction of Africa Swine Fever into China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):63-66.[Abstract][PDF(40)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):67-69.[Abstract][PDF(43)]

Disease Information

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):70-70.[Abstract][PDF(42)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2009,26(3):71-71.[Abstract][PDF(38)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服