Volume 27,Issue 12,2010 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Major Animal Disease Control

Wang Changjiang,Huang Baoxu.Control Major Animal Diseases Effectively by Long Acting Mechanism[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):1-10.[Abstract][PDF(44)]

Policy & Regulation

Wen Lianjie,Yan Junping,Wei Wei,Liu Liqin,Zhuang Min,Yang Wenyu.Talks on the Application of Fine and Specific Management in the Management of Animal Health Inspection Certificates and Documents[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):10-11.[Abstract][PDF(45)]

Lou Tingting,Shi Yanqing,Tang Liping.Preliminary Analysis on the Present Status of Dispute Mediation and Treatment in Pet Animal Disease Diagnosis and Therapy[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):12-14.[Abstract][PDF(49)]

Jin Lijun.Analysis of and Thinking over Present Animal Health Supervision and Law-enforcement Staff in Menyuan County,Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):15-15.[Abstract][PDF(44)]

Ma Cunshou.Investigation and Analysis on the Animal Health Supervision and Law-enforcement Staff in Menyuan County,Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):16-16.[Abstract][PDF(46)]

Yang Jianwen,Zhao Yun.Preliminary Discussion on the Application of Notary Means in Animal Health Supervision Activites[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):17-17,24.[Abstract][PDF(39)]

Sun Guangzhong,Wu Kejia.Problems and Counter-measures in Animal Health Supervision and Law-enforcement Activities[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):18-19.[Abstract][PDF(40)]

Prevention Management

Liu Shuang,Zhang Yanxia,Wu Faxing,Zhang Zhi,Li Xiaocheng.Application of Modern Science and Technology in the Control of the Major Animal Diseases in Our Country[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):19-22.[Abstract][PDF(38)]

Hou Li,Wu Rifeng."Six Abilities"Stressed in Animal Health Supervision System Building[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):23-24.[Abstract][PDF(42)]

Li Xiaodong.Talks on the Animal Health Management and Counter-measures in Scale Animal Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):25-26.[Abstract][PDF(60)]

Jiang Yongzhuang.History and Present Status of Railway Veterinary Work[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):26-28.[Abstract][PDF(49)]

Li Jinlong,Sun Zhicheng,Li Zhonghai,Jin Yuankong,Tan Libin.Exploration on the Establishment of Supervision System for Pig Dealers in Yuzhong County,Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):29-30.[Abstract][PDF(42)]

Xu Cuihong,Xu Mingtang,Dong Weifeng,Shao Xiangqun.Discussion on the Quarantine Inspection at Various Links Based on Traceability Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):31-32.[Abstract][PDF(49)]

Special Report

Yang Zhaozhao,Shi Guoqing,Cui Xinglan,JiaoLianying,Fan Yunxia,Li Zhiyong,Zhang Min.Preliminary Exploration on the Control Mechanism of Star Grade Management and Quantative Check in Animal Epidemic Prevention in Scale Animal Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):33-34.[Abstract][PDF(44)]

Experiment & Research

Gong Zhenhua,Me Zhengfen,Li Wei,Li Yuqing,Liu Kaicheng,Shi Hang,Liu Guoqing,Wang Junwei,Jiang Zhengjun,Wang Zhiliang.Prokaryotic Expression of K205R Gone of African Swine Fever Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):35-36.[Abstract][PDF(46)]

Chen Jinhui,Feng Yingchun,Yan Qigui,Huang Wei,Han Guoquan,Wan Li,Lei Yan,Wang Zhibiao.The Construction of Prokaryotic Expression Vector of M Protein Gene Truncated Fragment of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus SCQ Strains and Preliminary Studies for its Expression[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):37-39,44.[Abstract][PDF(45)]

Cong Xiaoyan,Wu Jiaqiang,Li Jun,Shi Jianli,Sun Wenbo,Wang Jinbao.An Indirect ELISA Based on Recombinant Nucleoprotein for Detection of Antibodies to Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):40-44.[Abstract][PDF(43)]

Zhang Zhicheng,SongJiande,Yang Nan,Li Lei.Study on the Risk Status of Global Equine Influenza and its Occurrence Pattern[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):45-48.[Abstract][PDF(45)]

Guo Yan,Wang Zhongbing,Gu Shaopeng,Wang Dung.The Effects of the Environmental Factors on Sporulation of Eimeria tenella Ocysts[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):48-50.[Abstract][PDF(44)]

Qu Zhina,Li Weichen,Wang Juan,Zhao Sijun,Huang Xiumei,Zheng Zengren.Investigation of the Relationship between Class Ⅰ Integron and Resistance of E.coli from Swine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):51-54.[Abstract][PDF(44)]

Zhao Lili,Yao Huochun,Pan Zihao.Drug Sensitivity Test of Aeronomas hydrophila from Infected Finless Eels[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):54-55.[Abstract][PDF(39)]

Prevention & Inspection

Yang Zelin,Zeng Zheng,Ran Zhiguang,Mi Ziyou,Xiong Zhongliang,Ling Hongquan,Luo Lu,Xie Jianhua,Huang Cheng,Ding Ping,Su Liang,Zhou Li,Su Chengzhong,Guo Limin.Epidemiological Survey of the Highly Pathogenic Pathogenic Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):56-58.[Abstract][PDF(44)]

Zhou Haizhu,Li Yi,Zong Changyan,Zhou Tingting.The Investigation and Analysis on Contamination and Drug Resistance of Vibrio Parahaemoolyticus in Small Aquatic Products in a Large Supermarket in Suzhou,Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):59-60.[Abstract][PDF(43)]

Dong Xianmin.Sero epidemiological Investigation of Porcine Cirovirus Ⅱ in Summer 2010 in Feixi County,Anhui Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):61-62.[Abstract][PDF(40)]

Zheng Yanzi,Chen Jinxi,Zhai Chengbing,Qin Mingqiang,Huang Mei,Huang Wenfei,Wang Zhonghua,Qin Fangyun,Xiong Yi,Peng Dingbing.Epidemiology Investigation on Clinicel Healthy Swine Carrier Rate of Streptococcus suis Serotype 2 in Qinzhou of Guangxi[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):63-64.[Abstract][PDF(47)]

Contents

Wang Haiyan,Xu Xiangming.An Outbreak of Salmonella Pullorum Infection in the Experimental Chickens[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):64-65.[Abstract][PDF(41)]

Ma Zhantao.Differential Diagnosis and Control Strategies of Common Animal Tumors[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):66-67.[Abstract][PDF(40)]

Li Wenchang.Analysis on the Vaccination Failure Causes and the Counter-measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):67-68.[Abstract][PDF(46)]

Entry-Exit Quarantine

Xu Yingsheng.Quarantine Inspection of the Imported Racing Horses[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):68-69.[Abstract][PDF(50)]

Review

Li Fang,Zhang Rongwu,Shan Hu,Chang Weishan,Fan Gencheng,Sun Jian,Yuan Yaping.Research Progress on the Quality Control of Oil Adjuvants[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):70-71.[Abstract][PDF(39)]

Sun Xiangdong,Liu Yongjun,Huang Baoxu.Studies on the Prediction Technology of Swine Streptococcosis Epidemics[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):72-73.[Abstract][PDF(44)]

Chen Jun,Wang Changjian,Zhang Zhaoyang.Studies on Animal Epidemic Prediction Methods[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):74-76.[Abstract][PDF(44)]

Comprehensive Evaluation

Yuan Liping,Hu Ouxiang,Xiao Xiao,Pang Sufen,Wang Weitao,Zhan Lili,Liu Fangfu,Wang Xiaohua,Hou Wenting,Wang Weibo.Analysis on Papers Published in "Chinese Journal of Animal Health Inspection" between 2000 and 2009[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):76-78.[Abstract][PDF(45)]

Disease Information

.Global Major Animal Diseases Report from October to Novermber 2010[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):79-79.[Abstract][PDF(36)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):80-80.[Abstract][PDF(41)]

Annual Citation Index

.Cumulative Contents of "Chinese Journal of Animal Health Inspection"in 2010 No.1to No.12 Vol.27[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2010,27(12):81-84.[Abstract][PDF(44)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服