Volume 28,Issue 2,2011 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Forward

Zhang Zhongqiu.New Year Message[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):-.[Abstract][PDF(39)]

Identification

Wang Ziyu,Chen Juan,Yu Guiping,Xi Ying,Cheng Hua.Construction and Application of RFID Traceability System in Ningxia Animal Health and Animal Product Quality and Safety Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):1-3.[Abstract][PDF(46)]

Yuan Haizhou.Problems in Promotion of Animal Identification and Disease Traceability System Construction in Hainan Zhou, Qinghai Province and the Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):4-5.[Abstract][PDF(39)]

Sheng Zuxun,Kong Lingyong,Zhou Xingxi.Application of Swine and its Product Traceability System in Quarantine Supervision[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):5-7.[Abstract][PDF(37)]

Tang Yisheng,Du Shaofu.Make Great Efforts to Strengthen Anima Identification and Disease Traceability System Construction by Firm Confidence and Solid Work[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):7-8.[Abstract][PDF(34)]

Contents

Kang Fuwu,Lin Changmin.Difference between Confiscation, Sealing up, Seizure and Registered Preservation in Animal Health Supervision Administrative Treatment[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):9-9,17.[Abstract][PDF(36)]

Zhang Huailin,Zhang Min.Understanding from the Study of "Animal Quarantine Management Method"[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):10-10.[Abstract][PDF(38)]

Li Guofang,Li Xuhui.Talks on Events and Disputes in Current Animal Health Supervision Activities[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):11-12.[Abstract][PDF(31)]

Inspection

Huang Kequn,Ding Dan,Xu Ying,Huang Yunfu.Development of Quarantine Declaration Management Models fro Animal Products into Jinlin City from Other Places[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):12-13.[Abstract][PDF(37)]

Chen Fu.Proposals to Animal Quarantine Supervision Activities at the Places of Origin[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):14-15.[Abstract][PDF(34)]

Capacity Building

Xu Huirong.Strengthen Management of Township Animal Husbandry and Veterinary Stations and Raise the Comprehensive Service Level[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):16-17.[Abstract][PDF(38)]

Shi Wenhui.Present Status of and the Counter Measures for the Function Transformation of the Township Animal Quarantine Report Points in Hualong County, Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):18-19,31.[Abstract][PDF(45)]

Ning Huajie,Fan Ye.Thinking over the Improvement of Animal Health System Building in Changsha City, Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):20-22.[Abstract][PDF(40)]

He Xiaoyun,Jiao Lanfen,Li Guofang.Exploration on the Development of Long Acting Supervision Mechanism of Swine Product Quality and Safety[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):22-23.[Abstract][PDF(43)]

Sun Ying.Talks on the Construction of Animal Epidemic Prevention System in Intensive Animal Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):24-24.[Abstract][PDF(42)]

Ma Ruizhen.Problems in and Proposals to the Construction of Animal Product Quality and Safety Supervision System in Tianshui City, Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):25-26.[Abstract][PDF(36)]

Wu Junyuan,Mu Hongxing,Liu Li.To Create a New Phase of Animal Quarantine at Place of Origin in Kuche County, Xinjiang Autonomous Region[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):27-28.[Abstract][PDF(42)]

Laboratory Management

Meng Zhenmu,Lu Chunli.Practices and Understandings of Veterinary Laboratory under Baise City Animal Control and Prevention Center Passing Examination and Evaluation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):29-31.[Abstract][PDF(38)]

Animal Product Safety

Hou Ying.Factors Affecting the Animal Product Safety and the Preventive Strategies[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):32-33.[Abstract][PDF(40)]

Experiment & Research

Deng Junhua,Wu Shaoqiang,Lin Xiangmei.The Development of Indirect ELISA for Detection of FMDV SAT Ⅱ[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):34-36,46.[Abstract][PDF(39)]

Cheng Shuqian,Wang Tianqi,Luo Li,Shi Kaizhi,Lin Lizhong,Yu Qimao.The RT-PCR Detection and Serotype Differentiation of Foot-and-Mouth Disease Viruses[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):37-39,66.[Abstract][PDF(39)]

Bi Yanli,Guo Ouangjun,Lu Sufang,Wei Feng,Shen Zhiqiang.Construction of a PRV sa Strain TK Gone Deleted Transfer Vector by Overlap PCR[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):40-43.[Abstract][PDF(36)]

Zhang Zhicheng,Chcn Lihua,Lu Jingjing,Zhang Dagan,Dai Wei,Chen Zhongming.Construction of PCR for Detection of Capripox Virus and its Kit[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):44-46.[Abstract][PDF(41)]

Wang Jinfeng,Zhang Lingling,Han Qingan,Yuan Wanzhe,Sun Jiguo.Isolation of Two Hebei Strains of Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus and sequence Analysis of Their Nsp2 and ORF5 Genes[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):47-50.[Abstract][PDF(35)]

Contents

He Guangzhi,Tian Weiyi,Wang Ping,Wang Wenjia,Han Jie,Jian Changyou,An Yongru.Development of an Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay(I-EltSA)for Trichinosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):51-53.[Abstract][PDF(43)]

Cai Zengla Mao,Dong Yonghong.Epidemiological Investigation of Sheep Pox in Tianjun County, Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):53-54.[Abstract][PDF(31)]

Liu Daqing.Serotyping of Pathogenic E.Coli for Piglets in Pig Farms in Gonghe County,Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):55-56.[Abstract][PDF(42)]

Du Zengpei,Wu Zhi,Xie Huimei.Epidemiological Investigation of the Main Pig Diseases in Partial Breeding Pig Farms in Central Parts of Jiangsu Province from 2009 to 2010[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):57-58.[Abstract][PDF(37)]

Wang Youming,Ni Xuexia,Gai Huawu,Huang Baoxu.A Retrospective Study of an Outbreak of Diarrhea in a Pig Farm in Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):59-61.[Abstract][PDF(40)]

Wang Fang,Zhou Xuzheng,ZhangJiyu,Li Jinshan,Li Jianyong,Li Bing,Niu Jianrong,Wei Xiaojuan,Yang Yajun.The Eye Irritation Test of Selamectin Preparation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):62-63.[Abstract][PDF(33)]

Contents

Huang Baozeng.Diagnosis and Treatment of Mixed Infection with Enterotoxaemia and Piroplasmosis in Small Tail Hanyang Sheep[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):63-64.[Abstract][PDF(53)]

Li Fengding,Zhang Zhenlan.Diagnosis and Treatment of Incomplete Abomasal Torsion of a Dairy Cow[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):65-66.[Abstract][PDF(34)]

Shi Minkang,Lei Yuping,Zhang Zhongping.Discussion on Causes and Control of Chicken Nephropathies in Intensive Chicken Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):67-68.[Abstract][PDF(36)]

You Jia,Li Mingju,Fan Qinglei,Wang Weitao.Causes of and Control of Measures for Sudden Death Syndrome in Broilers[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):68-69.[Abstract][PDF(32)]

Contents

Kang Wei.Talks on Epidemic Prevention Norms of Animal Isolation Farms for Imported Animals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):70-71.[Abstract][PDF(34)]

Review

Dong Lingna,Ye Zhifen,He Yanqing.Comparison of Different Animal Models in the Study of Influenza A/H1H1[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):72-75.[Abstract][PDF(40)]

International Disease Information

Zhu Laihua,Tan Leyi,Wang Gongpu,Xiao Xizhi,Deng Mingjun,Yue Zhiqin,Xin Xueqian,Wang Qun,Zheng Xiaolong,Sun Tao,Zhao Yuran,Wang Yan.International Animal Disease Situation: International Equine Disease Information in 2010[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):75-81.[Abstract][PDF(29)]

Contents

Yuan Liping,Hu Ouxiang,Xiao Xiao,Pang Sufen,Wang Weitao,Zhao Lili,Liu Fangfu,Wang Xiaohun,Hou Wenting,Wang Weibo.Statistical Analysis of Papers, Authors and References in "China Animal Health Inspection" from 2000 to 2009[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):82-84.[Abstract][PDF(43)]

Disease Information

.Global Major Animal Disease Report from December 2010 to January 2011[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):85-85.[Abstract][PDF(28)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(2):86-86.[Abstract][PDF(31)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服