Volume 28,Issue 4,2011 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Focus on “Lean Meat Powder”

Zhao Sijun,Zheng Zengren,Qu Zhina,Xiao Xiao,Wang Yudong,Wang Juan,Lu Ping.Hazard from "Lean Meat Powder (Clenbuterol)" and the Monitoring and Detection Techniques[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):1-3.[Abstract][PDF(42)]

Lu Ping,Xiao Xiao,Zhang Yanhai,Wang Yudong,Qu Zhina,Wang Juan,Zhao Sijun,Xu Tiangang,Zheng Zengren.Analysis of Supervision Over"the Lean Meat Powder(Clenbuterol)"in the Country and Counter Measure Proposals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):4-6.[Abstract][PDF(36)]

Yuan Rijin."Five Replacements "Shall Be Avoided in Food Safey Supervision Operations[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):7-8.[Abstract][PDF(40)]

Foreign Experience

Zhu Qitai,Liu Tianhong,Meng Xianglong.An Explanation of"The FDA Food Safety Modernization Act "and the Response Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):9-13.[Abstract][PDF(36)]

Wu Zhonghai,Ma Yanling.Analysis of Meat Safety and Hygiene Management System in the Netherland and the References for Use[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):14-15.[Abstract][PDF(38)]

Contents

YU Likui,Hu Bin,Zhang Yong,Liu Ying,Zhu Kaiping.Advantages and Disadvantages for Introduction of the New Version of"Animal Quarantine Certification"[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):16-16.[Abstract][PDF(40)]

Wang Changbin,Wen Xianyou,Liu Chunyan.Administrative Law-enforcement on Animal Health Needs Prompt Standardization[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):17-18.[Abstract][PDF(40)]

Sun Hongwen,Huang Qin,Chen Zhigang.Analysis on the New Version of"Animal Epidemic Prevention Requirement Examination Method"[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):19-20.[Abstract][PDF(37)]

Liu Yong.Localization of Livestock and Poultry Identification Marks on Non-breeding Dairy Animals and the Applying Time[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):20-20.[Abstract][PDF(35)]

Case Aanalysis

Ren Runhe,Wang Xiaoquan,Zheng Liqiang,Zheng Yixin.Discussion on "Successful Conclusion of the First Adminstrative Reconsideration Case in Animal Epidemic Prevention Actions in Rudong County, Jiangsu Province"[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):21-21.[Abstract][PDF(38)]

Inspection

Chen Xihong.Discussion on the Main Factors Affecting Animal Disease Prevention and Control and the Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):22-25.[Abstract][PDF(35)]

Animal Product Safety

Peng Zida,Feng Min.Talks on Several Measures for Strengthening Meat Quality and Safety Supervision in Liyang City, Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):25-26.[Abstract][PDF(35)]

He Baihua.Discussion and Consideration of Animal Product Quality and Safety Mangement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):27-28.[Abstract][PDF(31)]

Wang Hui.Animal Product Quality and Safety Supervision and Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):29-30.[Abstract][PDF(41)]

Zhang Jifu,Mei Lingnan.Present Status of Supervision Over Dog Meat Markets and the Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):30-31.[Abstract][PDF(41)]

Capacity Building

Chen Fu.Talks on the Problems in Animal Epidemic Prevention System Building and the Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):31-32.[Abstract][PDF(42)]

Ou Zhiheng,Pan Liuxin.Deepening the Reform on Veterinary Management System at City Level and Improving Animal Epidemic Prevention Supervision System Building in Urban Districts[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):33-34.[Abstract][PDF(44)]

Yuan Haizhou.Investigation and Thoughts on Grassroots Service Model of Special Commissioners in Veterinary Science and Technology in Hainan Zhou, Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):35-37.[Abstract][PDF(35)]

Zhao Chengzhong,Huang Zhicong.Problems and the Counter Measures in Village Animal Epidemic Prevention Undertakings in Yiliang County, Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):37-38.[Abstract][PDF(31)]

Special Report

Hong Yunhua,Li Xin,Hu Liyu.Huangshan City Exploration of Doing a Good Job at Animal Epidemic Prevention Supervision Activities in Tourist City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):39-41.[Abstract][PDF(46)]

Experiment & Research

Li Yanwu,Yuan Wenze,Jiang Ping,Jia Yun,Zhang Rui.Aleutian mink disease virus structural protein VP1 gene moleclar analysis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):42-47.[Abstract][PDF(36)]

Sun Tao,Zhang Taixiang,Xu Biao,Liang Chengzhu,Ling Zongshuai,Zhu Laihua,Yue Zhiqin.Application of Pyrosequencing Technology in Confirmation of Swine Influenza A H1N1 Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):48-52,58.[Abstract][PDF(39)]

Chen Jinhui,Lai Weili,Yan Qigui.An indirect ELISA based on recombinant matrix membrane protein for detection of antibody to porcine reproductive and respiratory syndrome virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):53-55.[Abstract][PDF(39)]

Liu Fulai,Feng Cuilan.Identification and Pathogenic Study of Staphylococcus lentus Strain Isolated from Swine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):56-58.[Abstract][PDF(39)]

Contents

Sui Hui,Zhuang Tianzhong.Detection of Salmonella sp.in Beef[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):59-60.[Abstract][PDF(44)]

Song Dehua,Han Shuang,Zhang Baoquan.Investigation of Diagnosis and Eradication of Tuberculosis in Dairy Cattle Farms in the Near Suburbs of Shuangcheng City,Heilongjiang Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):60-61.[Abstract][PDF(37)]

Wang Jun,Shan Junjuan,Jiang Wensheng,Luo Zhiqiang,Zheng Chaofeng,Gu Xi,Zhou Huaping.Serological Investigation and Analysis of Toxoplasma in Swine in Nongsanshi(Kashi), Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):62-63.[Abstract][PDF(36)]

Li Fenglan.A Survey of Parasite Epidemic Zone of Tibetan Mastiff in Dariy County, Tibet Autonomous Region[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):64-64.[Abstract][PDF(35)]

Ning Huajie,Miao Zhigang,Wu Jie,Ren Huilan,Tan Jingming,Zhu Zhen,Zheng Guanwei,Liu Zengzai,Zheng Jiaomei,Luo Dongsheng.Evaluation of FMD Vaccination Effect in Pigs in Changsha City, Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):65-66.[Abstract][PDF(40)]

Chen Guolin.Surveillance Report of Ovine Chlamydiasis in Gangcha County, Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):67-67.[Abstract][PDF(36)]

Contents

Cao Bin,Lu Guangfu,Li Yongjun,Jiang Chunmao,Gao Song,Bu Shijin.Cefquiuome Sulphate Suspension Injection for Trial Treatment of Cow Mastitis Due to E.coli[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):68-69.[Abstract][PDF(35)]

Zhu Guomin.Diagnosis and Treatment of Canine Parvovirus Infection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):70-71.[Abstract][PDF(37)]

Han Xiaojun.Diagnosis and Control of Canine Distemper[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):71-72.[Abstract][PDF(36)]

Yan Lingxia.Prevention and Control of Abdominal Distension and Diarrhea in Free Graizing Rabbits in Rural Households[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):73-73.[Abstract][PDF(37)]

Review

Zhang Taixiang,Ling Zongshuai,Zhu Suzhen,Yuan Tao,Xu Biao,Liang Chengzhu,Liu Wenpeng,Sun Jun,Wang Hongbin.International Development of Disease-Free Compartments[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):74-76.[Abstract][PDF(33)]

Li Shixin,Li Jiaqiao,Li Wanyan,Pang Musheng,Li Chunling,Zang Yingan.Advance in Research of Streptococcus suis-Related Virulent Factors[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):77-79.[Abstract][PDF(38)]

Disease Information

.Global Major Animal Disease Information Between Feb and Mar.2011[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):80-80.[Abstract][PDF(43)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(4):81-81.[Abstract][PDF(37)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服