Volume 28,Issue 6,2011 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Veterinary Economy

Weng Chongpeng,Mao Yaqing.Discussion on the Compensation System in Control of Major Animal Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):1-5.[Abstract][PDF(43)]

Foreign Experience

Li Peng,Wang Ning,Wu Liujie,Bai Yajuan,Chen Xiangqian.Analysis on the Present Status of Foreign Veterinary Legislation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):6-9.[Abstract][PDF(43)]

Contents

Da Haowen,Liu Yiwen,Ma Guangyan,Xu Guoping,Wang Bingwen,Ge Han.Analysis on the Problems in Animal Health Supervision and Law Enforcement and the Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):9-11.[Abstract][PDF(40)]

Xi Hongbin,Hu Ruigang.Problems in Animal Quarantine Law-enforcement and the Corresponding Actions[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):12-12.[Abstract][PDF(35)]

Zhu Youshuai,Yang Jianfa,Songxuelin,Luo Yaming,Zhu Rong.Talks on the Establishment of Veterinary Legal Systems in Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):13-15.[Abstract][PDF(36)]

Liu Mingliang,Zhang Qing.Study and Understanding of Shanghai Administration Regulation on Dog Raising[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):15-16.[Abstract][PDF(39)]

Animal Welfare

Cai Qingping,Wang Qi,Xue Zhimin,Zheng Haochuan,Zhang Tiyin.Evaluation of Fish Welfare Legislation and Practice in European Union[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):17-19.[Abstract][PDF(36)]

Inspection

Feng Junwu.Opinions on Promoting Animal Production Place Quarantine and Setting Up the Quarantine Reporting Points[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):20-21.[Abstract][PDF(43)]

Huang Luanyu,Li Xiaozheng.Thoughts on Improving the Safety Supervision Over Pesticide Residues in Aquatic Products[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):22-24.[Abstract][PDF(40)]

Wang Li,Ma Li,Chen Qingbo,Liu Yumei.Discussion on the On-spot Quarantine Protocols[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):25-26.[Abstract][PDF(34)]

Shen Jianzhong,Jiang Haiyang.Residues of β -adrenergic agonist in Animal Products and Its Hazards[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):27-28.[Abstract][PDF(41)]

Liu Yanbin,Li Tianfeng,Lv Wen.Talks on Quality and Safety Supervision over Animal Product in Qinzhou District TianshuCity, Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):29-30.[Abstract][PDF(39)]

Capacity Building

Liu Guiyuan.Investigation of Animal Epidemic Prevention System Building and Science and Technology Service[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):31-32.[Abstract][PDF(36)]

Yang Zhanxing,Ma Wulong.Problems in Village Animal Epidemic Prevention System Building and Counter Measures in Haidong Areas, Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):33-34.[Abstract][PDF(36)]

Li Yongquan,Wang Zhengxue,Ji Yonggui,Luo Xiaolin.Thoughts on Animal Epidemic Prevention System Building in Zhenyuan County, Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):35-36.[Abstract][PDF(33)]

Laboratory Management

Zhang Lifeng,Liu Laifu,Wang Shu.Study on and Practice of Sample Preparation and Sample Bank for Measurement Audits for Animal Disease Diagnostic Laboratories[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):37-39.[Abstract][PDF(40)]

Experiment & Research

Wang Lei,Feng Na,Li Tiansong,Liu Yuxiu,Gao Yuwei,Wang Tiecheng,Yang Songtao,Xia Xianzhu.The Construction of Recombinant Full-Length Plasmids with the Double-Envelope Glycoproteins of Canine Distemper Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):40-43,47.[Abstract][PDF(32)]

LiuYanqin,Hai Yan,Wu Shuqing.Prokaryotic Expression of B.abortus CMP25 and Immunological Characteristics of the Expressed Products[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):44-47.[Abstract][PDF(35)]

Zhang Yongqiang,Zhang Wei,Wang Qinghua,Wu Yangong,Zhao Yunling,Zhao Yonggang,Wang Zhiliang.Diagnosis of Mycoplasma bovis Pneumonia by RT-PCR Method[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):48-49,55.[Abstract][PDF(42)]

Yue Zhuo,She Ruiping,Zhu Jinfeng,Chang Lingling,Yu Pin.Study on the Reproductive Toxicity of 3-methyl-4-nitrophenol in Male Mice[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):50-52.[Abstract][PDF(40)]

Contents

Xiao Kaiti,A manguli·jiazi,Tu Lehong· mutai,Yi Hengbo,A budukelimu,Wang Yong,Zeng Fanming.Examination of Prevention and Control Effect and the Risk Assessment of Glanders in Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):53-55.[Abstract][PDF(39)]

Wang Xiaoliang,Li Zhixin,Wang Jinxiang,Yan Xiaoqin,Zhou Xiuling,Song Quanru,Zhou Haining,Zhang Yuling,Wu Yawert,Wang Lei,Zhang Chenglian,Zhang Heping,Yang Chunsheng.Serological Investigation of Infectious Bovine Mycoplasmal Pneumonia in Ningxia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):56-57.[Abstract][PDF(33)]

Li Guilan,Zhao Qiming.Investigation of Brucelloses in Cattle and Sheep/Goats in Qilian and Tianjun Regions in Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):57-58.[Abstract][PDF(41)]

Li Juan,Li Deshou.Serological Investigation of Ovine Chlamydiosis in Hai'an County, Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):59-59.[Abstract][PDF(43)]

Tong Hailong.Surveillance of Newcastle Disease Virus Antibody Level in Quanwan Poultry Farm, Menyuan County, Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):60-61.[Abstract][PDF(36)]

Contents

Xue Xiaoshuang,Xue Xiaoling,Xu Liyang.Diagnosis and Control of Leptospira canicola Infection in Dogs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):62-63.[Abstract][PDF(37)]

Zhang Lei,Mi Junxian,Li Jinjun.Diagnosis of a Case with Canine Babesiasis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):64-66.[Abstract][PDF(35)]

Teng Xiuxia,Liu Guohua,Ma Xiuxia,Ma Yanping,Zhang Ruishan,Bao Shunmei,Xu Weige,Ma Jinmei.Treatment and Thoughts of an Outbreak of Mixed Infection with Highly Pathogenic Porcine Respiratory Syndrome and Classical Swine Fever[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):66-68.[Abstract][PDF(33)]

Shang Yanming,Hou Cuangyu.Diagnosis and Treatment of a Chicken Flock Mixedly Infected with Infectious Bursal Disease and E.coli[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):69-70.[Abstract][PDF(37)]

Review

Wang Zhiliang.Advances in Research of African Swine Fever[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):70-74.[Abstract][PDF(39)]

Song Jiande,Zhu Diguo,Zheng Xueguang,Wang Dong,Teng Xiangyan.An Introduction to BSE Prevention and Control in EU Countries[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):75-78.[Abstract][PDF(40)]

Lu Guodong,Zhang Keshan,Liu Yongjie,Shang Youjun,Guo Jianhong,Zheng Haixue,Tian Hong,Liu Xiangtao.Advances in the Study of Sample Treatment for Proteomics[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):78-81.[Abstract][PDF(32)]

Disease Information

.Global Major Animal Disease Information Between July and May 2011[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):90-90.[Abstract][PDF(38)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):91-91.[Abstract][PDF(34)]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2011,28(6):-.[Abstract][PDF(31)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服