Volume 29,Issue 1,2012 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Forward

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):-.[Abstract][PDF(80)]

Ding Xiujun.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):-.[Abstract][PDF(57)]

Contents

Zhang Jianjun.Comments on the New Version of “Animal Quarantine Certification”Since Its Application[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):1-2.[Abstract][PDF(107)]

Xiao Xubing.An Expleration of “Green Shield Campaign”inLiuyang,Hunan Provice[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):2-3.[Abstract][PDF(65)]

Zheng Yanhong,Kuang Youyuan.An Investigation Report on Animal Health Supervision and Law-Enforcmant in Shanggao County,Jiangxi Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):4-6.[Abstract][PDF(70)]

Policy

Yang Hu.An Explanation of “The Management Method of Gansu Province for Epidemic Prevention in Animal Trading and Movement”[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):7-8.[Abstract][PDF(76)]

Case Aanalysis

Cheng Zhizan,Shao Anwei,Ding Changhua,Qian Fengyan.Analysis and Understanding of A Case for Administrative Punishmant over the Trans-Province Introduction of Dairy Animals Without Approving Procedures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):9-10.[Abstract][PDF(75)]

Inspection

YangKaishan,Qin Jiang.Practices and Thinking of Supervision over Fixed Point Pig Slaughtering[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):11-13.[Abstract][PDF(72)]

Li Xuwei.Talks on the Problems and Counter Measures in Animal Quarantine Supervision Activities[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):14-15.[Abstract][PDF(81)]

Yang Zelin,ZengZheng,Luo Lu,Ling Hongquan,Xie Jianhua,Zhou Li,Su Liang,Tan Zhaofan,Xiong Zhongliang,Mi Ziyou.Analysis on the Problems,Causes and CounterMeasures in Vaccine Managemant for Grass-roots Compulsory Animal Vaccination[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):16-17.[Abstract][PDF(62)]

Chen Junli,Liu Hongying,Zhao Gang.Investigation of Animal Epidemic Prevention Activities at Scale Holdings[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):18-20.[Abstract][PDF(69)]

Capacity Building

Peng Fuhai.Present Status and CounterMeasures in Village Level Animal Epidemic Prevention Staff in Xinhua County,Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):21-23.[Abstract][PDF(59)]

Liu Sanding.Discussion on Improvement of Veterinary Drug Distribution Supervision[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):24-25.[Abstract][PDF(128)]

Shen Qingfeng.Enhancemant of Grass-roots Disease Prevention System Building for Animal Husbandry Development[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):68-71.[Abstract][PDF(65)]

Animal Product Safety

Li Rui,Yong Changfu.The Main Problems and Counter Measures in Animal Product Quality and Safety in Zhongwei City,Ningxia Autonomous Region[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):27-28.[Abstract][PDF(64)]

Li Guocan.Strategies of Rural Animal Product Quality and Safety Control[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):29-30.[Abstract][PDF(67)]

Experiment & Research

Dong Zhizhen,Zhao Xiangping,Zhang Xia,Xiao Yan,Luan Shenshun.Development of African Swine Fever Virus Detection Kit[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):31-33.[Abstract][PDF(66)]

Qiu Yang,Huang Wei,Liu Jianli,Zhao Li.A Set of Primers and the Method of Real-time RT-PCR for FMDV Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):34-36.[Abstract][PDF(66)]

ShenSisi,ZhengXiaocong,Liu Hong,Shi Xiujie,Jian Peng,Lan Wensheng,He Junqiang,Zhang Peng,Yu Jianmin,Du Juan,Xiao Qiming,Kang Lin.Genetic Analysis of G Gene of Infectious Hematopoietic Necrosis Virus Isolated in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):37-41.[Abstract][PDF(66)]

Liang Lizhuan.Enzyme Linked ImmunosorbentAssay for the Determination of Salbutamol in Pig Urine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):42-43.[Abstract][PDF(64)]

Contents

Li Zhixin,Wang Jinxiang,Yan Xiaoqin,Wang Xiaoliang,Zhou Haining,Zhang Yuling,Wu Yawen,Wang Lei,Li Zhihong,Zhou Xiuling,Song Quanru,Li Zhong,Li Jingning,Zhang Heping,Yang Chunsheng.Diagnosis of Bovine MycoplasmalPreumoniae with PCR Assay in Ningxia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):44-45.[Abstract][PDF(65)]

Ma Shuang,GuoYuguang,Yu Guoying,Cheng Zengqing,Sun Jian,Guo Weiwei,Tao Xiaoshan,Shen Hongyin.Isolation,Identification and Serotyping of Actinobacilluspleuropneumoniae LY Strain[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):46-48.[Abstract][PDF(63)]

Liu Guoqing,Zhao Pengwei,Wen Jianxin,Liu Kun.Isolation and Identification of Lactobacillics from Mink Faeces[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):49-50.[Abstract][PDF(60)]

Zhang Luan,Wang Zhenxiong,Sun Yanming,Li Yan,Liu Rang.Investigation of Mastitis Infection in High Production Dairy Cows and the Losses in Scale Cattle Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):51-52.[Abstract][PDF(58)]

Contents

Zhang Yonghui,He Zhonghai,Guo Tianshun,Li Tianyan,Xuan Qiuyan,Lu Guangji,Wang Yuqing,Han Qingan.Establishment of Highly Pathogenic Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Risk Assessment Model of Pig Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):53-54.[Abstract][PDF(66)]

Contents

Zhu Bin.Talks on Features,Causes and Control of “High Fever Syndrome” Events Last Year in SuichangConty,Zhejiang Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):55-56.[Abstract][PDF(65)]

Yang Yinfeng,Tan Guocai,Jiang Junhua.Diagnosis and Treatment of Piglet Eperythrozoonosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):57-58.[Abstract][PDF(57)]

Wu Jiaqiang,Wang Jinbao,Guo Yihui.Piglet Diarrhea—An Old Disease[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):58-59.[Abstract][PDF(57)]

Review

Wen Jianjun,Xu Xuefang.Advances in Research of Pathogenic Mechanism of EnteroinvasiveEscherchia coli[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):60-63.[Abstract][PDF(65)]

Ma Guiping,Shi Xiju,Li Yanxin,Li Bingling,Liu Quanguo.A Comparison of the National,Professional and International Standards for Avian Disease Diagnoses and their Applicability Evaluation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):63-68.[Abstract][PDF(71)]

Yang Yang,Wan Jiayu,Hou Feng,Ma Yonghe,Cao Dan,Hao Zhuo,Meng Ke,Liu Wensen,Qian Jun.Development in Research and Application of Yeast Double-Hybrid System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):69-72.[Abstract][PDF(62)]

Disease Information

.Global Major Animal Disease Information Between November and December 2011[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):73-73.[Abstract][PDF(59)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):74-74.[Abstract][PDF(61)]

Briefs

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):-.[Abstract][PDF(61)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):-.[Abstract][PDF(61)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):-.[Abstract][PDF(59)]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(1):-.[Abstract][PDF(57)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服