Volume 29,Issue 10,2012 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Pan Xin,Fan Kun,Wu Yuesheng,Pan Shengyou.A Close Examination of Animal Epidemic Prevention Related Terms on the Viewpoint of “Compulsory Administrative Law”[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):1-3.[Abstract][PDF(61)]

Liu Jun,Zhu Hang,Song Yu,Wang Lianshan,Ren Lanfeng,Si Zhanjun.Correction and Rectification of the Muddled Situations in the Field of Control and Supervision over Animals and Poultry Died of Diseases and Their Products[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):4-6.[Abstract][PDF(51)]

Hu Guangjun.Animal Quarantine Inspection Procedures and Steps for Trans-province Introduction of Breeding Dairy Cattle[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):7-7.[Abstract][PDF(49)]

Animal Welfare

Guo Tingwei,Yuan Yongping.The Impact of Animal Welfare Barriers on Animal Product Exportation in the Country and the Counter Strategies[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):8-10.[Abstract][PDF(48)]

Contents

Li Li,Huang Jianxin.Talks on Meat Product Exportation in the Country and the Establishment of the Official Veterinarian System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):11-12.[Abstract][PDF(49)]

Inspection

Sun Liantong,Yang Kui,Shen Jianjian,Zhang Ruzhi.Discussion on the Animal Quarantine Declaration Points in Yili,Xinjiang Autonomous Region[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):12-13.[Abstract][PDF(55)]

Tian Fen,Xiao Kun.Do a Good Job of Animal Epidemic Prevention By Means of Sincerely Implementation of the No.2 State Council Document[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):14-15.[Abstract][PDF(48)]

Hua Qing.Strengthened Control and Supervision over the Biosafety Disposal of Animals and Poultry Died of Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):16-17.[Abstract][PDF(50)]

You Jia,Li Mingju,Zheng Xiaojun,Liu Yurong,Wang Huizhen.Strengthened the Follow-up Control and Supervision Over the Veterinary Drug Good Supply Practice(GSP)[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):17-18.[Abstract][PDF(50)]

Laboratory Management

Liu Wei,Dong Xinxin,Li Wenjing,Gu Xiaoxue,Wang Jing,Zhang Shuo,Zheng Dongxia,Li Yanbin,He Jijun,Wang Chuanbin.A Comparative Analysis of the Testing Abilities Among Provincial Veterinary Laboratories throughout the Country in 2012[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):19-21.[Abstract][PDF(50)]

Animal Product Safety

Liu Yufeng.Problems in Animal Product Quality and Safety in Our Country and the Counter Strategies[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):22-24.[Abstract][PDF(51)]

Capacity Building

Ji Xiaomin,Chen Xiangqian,Jiang Zhengjun.A Preliminary Analysis of the Functions of Animal Health Supervision Institutions[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):25-28.[Abstract][PDF(57)]

Wang Guoqi.A Deep Analysis and Study on the Establishment of Animal Epidemic Prevention System of Tianshui City,Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):28-30.[Abstract][PDF(49)]

Li Juanjuan,Li Xin.Exploration of Animal Epidemic Prevention Mechanism in Pingliang City,Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):31-33.[Abstract][PDF(48)]

Experiment & Research

Pang Yaoshan,Xie Zhixun,Deng Xianwen,Xie Zhiqin,Xie Liji,Liu Jiabo,Fan Qing.Production and Application of Monoclonal Antibodies Against Recombinant Protein of H5 subtype AIV HA Epitopes[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):34-39.[Abstract][PDF(52)]

Huang Huaxin,Li Gang,Wang Yong,Jin Hongyan,Tao Chunai,Cheng Zhaofei,Sui Xiukun.Truncated Expression and Identification of the Peste des Petits Ruminants Virus M Gene[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):40-45.[Abstract][PDF(46)]

Chen Jinxi,Qin Fangyun,Xiong Yi,Zhai Chengbing,Zheng Yanzi,Huang Mei.Distribution of Virulence Factor of Streptococcus suis Serotype 2 in Healthy Pigs in Qinzhou of Guangx[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):46-48.[Abstract][PDF(48)]

Contents

Xu Guiying,Wang Yan,Xu Benquan.Diagnosis of Atypical Newcastle Disease of Mountain Chickens[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):48-49.[Abstract][PDF(45)]

Fang Xianghong,Wang Yongjuan,Yan Yourong.Serotype Identification and Pathogenicity Gene Investigation of Swine Porcince Colibacillosis in the Mid Area of Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):50-51.[Abstract][PDF(47)]

Li Aiqiao,Zhao Jianguo,Hu Dejiang,Chen Biao,Wang Liuhe.Epidemiological Investigation and Control of Tuberculosis in Dairy Cattle in Urumqi,Xinjian Autouomous Region[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):52-53.[Abstract][PDF(47)]

Hou Yinghui,Du jimei,Wang jianghui.Comparison Test of Three Kits for Detecting Swine Type O Foot-and-Mouth Disease antibody[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):54-56.[Abstract][PDF(54)]

Contents

Wang Chong,Li Tianwen,Liu Yanbin,Wang Fuguo,Deng Lanyue,Li Lifen,Li Lifang.Common Equine Diseases in Horse Farms and the Control Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):57-59.[Abstract][PDF(47)]

Sun Rongzhao,Bing Qizheng,Wang Fushun,Chen De.Diagnosis and Comprehensive Treatment of Distemper in Fox,Racoon Dog and Mink[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):60-61.[Abstract][PDF(49)]

Fu Honglei,Li Yan,Wang Tao,Du Dongdong,Chang Weishan.Joint Susceptibility Test for Imipenem and Ceftriaxone[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):62-64.[Abstract][PDF(46)]

Contents

Liu Ying,Zhu Songqi,Shi Weijun,Shi Yaqian,Huo Ran.Exploration of the Thoughts on Managements of Aquatic Products Exportation Under the Influences of Technical Barriers[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):65-68.[Abstract][PDF(44)]

Review

Guo Xia,Ding Yi,Sun Zhenzhong,Qi Junyuan,Zhao Sijun.Advance in Research of Olaquindox and its Main Metabolite in Aquatic Products[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):69-71.[Abstract][PDF(54)]

Liu Mengmeng,Zhao Jie,Gao Cunshuai,Xiu Yu,Bi Kedong.Advance in Research of Combined Application of Colistin Sulfate and Glycine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):72-74.[Abstract][PDF(49)]

Zhuang Jinqiu,Mei Jianguo,Shen Zhiqiang.Advance in Research of Laboratory Assays for Detection of Chicken Anemia Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):75-78.[Abstract][PDF(55)]

Disease Information

.Global Major Animal Disease Information Between Aug. and Sep. 2012[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):79-80.[Abstract][PDF(761)]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):81-81.[Abstract][PDF(514)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):81-81.[Abstract][PDF(572)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):81-82.[Abstract][PDF(599)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):82-82.[Abstract][PDF(489)]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2012,29(10):-.[Abstract][PDF(663)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服