Volume 30,Issue 2,2013 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Supervision Practice

Wang Junwei.Thinking over the Grassroots Animal Health Supervision Activities[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):1-4.[Abstract][PDF(9)]

Yao Jiansheng.Necessity and Feasibility for Carrying Out Comprehensive Law-Enforcement in Animal Husbandry and Veteriary Medicine Field[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):4-5.[Abstract][PDF(5)]

Lin Shiwu.Problems in and Proposals to Practical Application of 《Animal Quarantine Management Methods》[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):6-7.[Abstract][PDF(6)]

Capacity Building

Li Dongchun,Cai Yongyuan,Yan Lihua,Chen Jiankang,Liu Minghua.Practices of Informatization in Animal Health Supervision and Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):8-10.[Abstract][PDF(6)]

Jin Ping,Wang He,Li Wenhe,Liu Wei,Dong Xinxin,Liu Yujun,Fan Yunfeng,Zhang Shaoyu,Li Wenjing,Dong Yongyi,Yan Ruoqian,Wang Chuanbin.Investigation and Analysis of Building,Management and Operation of Grassroots Veterinary Laboratries[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):11-15.[Abstract][PDF(5)]

Li Qicheng,Zhao Yongbang,Wang Shuqin,Tu Xuezhen.Present Status in and Counter Measures to the Construction of Animal Identification and Disease Traceability System in Xining City,Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):16-17.[Abstract][PDF(6)]

Fang Xu,Wang Yushun,Luo Shuangqing,Dong Junwei.Study and Application of Electronic Certification Management System of Animal Quarantine in Henan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):18-21.[Abstract][PDF(5)]

Deng Yongqiang,Yang Aiguo,Guo Li,Hou Wei,Chen Dong,Wen Hao,Xing Kun,Wu Xuan,Guan Zeyin.The Rabies Prevention and Control Status,Problems and the Countermeasure in SiChuan[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):22-23.[Abstract][PDF(5)]

Tu Lingyun,Yang Hong,Gao Lin.Talks on Capacity Building and Developmant of Veterinary Laboratories in Prefectural Cities[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):24-25.[Abstract][PDF(9)]

Ling Hongquan,Li Chaoyan,Zeng Zheng,Yang Zelin,Xiong Zhongliang.Thinking over the Standardization Mangemant of Chongqing Municipal Veterinsry Laboratory[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):26-29.[Abstract][PDF(5)]

Contents

He Yigang,Su Liang,Hu Yuli,Mi Ziyou.The Current Situation of Animal-derived Food Safety and Counter measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):29-32.[Abstract][PDF(6)]

Yu Baomei.Present Status in and the Counter Measures to Safety and Sound Pork Production[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):33-34.[Abstract][PDF(6)]

Epidemiology

Zhang Zhicheng,Dai Wei,Mao Huihua,Chen Zhongming,Fan Hongjie.Molecular epidemiology investigation of Torque teno sus virus(TTSuVs)in Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):35-40.[Abstract][PDF(5)]

Shi Qin,Yuan Ligang,Pu Jingwei,Liang Junming.Investigation and Analysis of Bovine and Ovine Brucellosis Infection in Mountain Pastures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):40-41.[Abstract][PDF(6)]

Scientific Research

Wang Lei,Ling Hongli,Wang Honghua,Sun Haixin.Cloning of Chicken IFN-α Gene and Its Expression in Escherichia coli[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):42-45.[Abstract][PDF(7)]

Xie Liji,Xie Zhixun,Liu Jiabo,PangYaoshan,Deng Xianwen,Xie Zhiqin,Fan Qin.Development of a loop-mediated isothermal amplification assay for visual detection of Muscovy duck parvovirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):46-48.[Abstract][PDF(6)]

Wang Cong,Zhang Qian,Zhang Hongliang,Wang Yinan,Huang Juan.Diagnosis of a Typical Canine Distemper Case of Mink and the H Gene Sequence Analysis of the Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):49-52.[Abstract][PDF(6)]

Pan Xin,Li Xin,Li Xuesong,Wang Tong,Hu Zuyu,Wang Juyong.A Comparison of Thermostable Protectant Live Vaccines from Different Manufacturers[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):53-54.[Abstract][PDF(5)]

Zhang Qiang,Li Shuqing,Li Jian,Xiong Wei,Wang Qiaoquan,Li Chunyang,Huang Zhongrong.Investigation for bovine viral diarrhea virus in imported commercial bovine serum[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):55-57.[Abstract][PDF(5)]

Zhu Zhenzhen,Jia Xinglin,Li Xiaoyun,Nie Pei,Huang Lin,Wu Changqi.Study on Test Paper for Rapid Dection of Porks from Diseased Pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):58-59.[Abstract][PDF(6)]

Disease Control

Wang Houping,Zhou Hongzan,Zou Qingxiang.A Diagnostic Report on Contagious Caprine Pleuropneumonia Followed by Eperythrozoonosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):60-62.[Abstract][PDF(5)]

Wu Baoyi.Diagnosis and Control of Canine Coccidiosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):62-63.[Abstract][PDF(5)]

Contents

Chen Xinzhong,Guo Shulin,Gong Yanqing,Zhou Binhua.Quarantine Control over Ornamental Fishes from Taiwan and the Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):64-68.[Abstract][PDF(7)]

Cui Yijie.The Invasion Pathways of Introduced Exotic Animal Diseases and the Prevention Strategies[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):69-71.[Abstract][PDF(5)]

Review

Ma Guiping,Guo Zhihong,Shi Xiju,Hou Ying.A Review of Deer Chronic Wasting Disease in Canada and Its Cotrol[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):72-74.[Abstract][PDF(5)]

Wang Hua,Li Yuqing,Xu Baiwan,Wang Shujuan,Wang Zhiliang.Animal Disease Provention and Control Strategies in the New Situation of Our Country[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):75-77.[Abstract][PDF(6)]

Disease Information

.Global Major Animal Disease Information Between Decmber 2012 and January 2013[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):78-80.[Abstract][PDF(6)]

Briefs

Yan Dandan.Simple Analysis on Research Progress of Physiologic-based Pharmacokinetic Model in Veterinary Field[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):81-81.[Abstract][PDF(5)]

Li Peng,Jiang Zhengjun,Chen Xiangqian,Jia Youling.The Infrastructure Construction for Foot and Mouth Disease Risk Management in the USA[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):81-81.[Abstract][PDF(5)]

.Global Major Animal Disease Information Between January and February 2013[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):81-82.[Abstract][PDF(4)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):82-82.[Abstract][PDF(5)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):82-82.[Abstract][PDF(6)]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(2):78-78.[Abstract][PDF(6)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服