Volume 30,Issue 5,2013 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Feng Liang.MOA Initiates Lean-meat-agent Supervision and Control and Grassroots Animal Health Supervision and Law Enforcement Training Activities for 2013[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):1-1.[Abstract][PDF()]

Emerging Diseases

Liu Hualei.Distribution of H7N9 Subtype Avian Influenza Virus and Analysis of its Genetic Sourses[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):2-3.[Abstract][PDF()]

Supervision Practice

Yang Hu,Wang Denglin,Sun Bin.Talks on the Linkage between Animal Health Supervision Law-enforcement and Criminal Judicature[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):4-8.[Abstract][PDF()]

Chen Donglai,Li Pai,Yang Hao.Quarantine Inspection over the Slaughtering Swine in Non-appointed Abatoirs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):8-9.[Abstract][PDF()]

Fan Xuecheng.An Investigation Report on Animal Health Supervision Law-enforcement in Ningxia Autonomous Region[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):10-11.[Abstract][PDF()]

Zhao Lin.Luxian County Animal Health Supervision Institute Implements Joint Law-enforcement by Districts in Towns and Townships with Initial Success[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):12-12.[Abstract][PDF()]

Zhang Meiliang.Preliminary Analysis on Present Status of Animal Health Supervision Activities and Counter Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):13-14.[Abstract][PDF()]

Ding Sunlian,Liu Xiaoying,Yang Yuehua,Li Min,Huang Guangwen.Experiences in Dealing with A Complaint on Yellow Fat Pork in the Market[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):15-16.[Abstract][PDF()]

Capacity Building

Huang Baoxu,Li Wenming,Li Zhiqiang.A Preliminary Investigation Report on the Developmant of Veterinary Clinic Service Team in Pingyuan County,Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):17-18.[Abstract][PDF()]

Liu Xing,Liu Wei,Jia Songtao,Zhou Tingting,Wang Hui,Cheng Yao,Zhang Daibao.Development,Extention and Application Results of Comprehensive Management Software for Major Animal Disease Prevention and Control in Zhenzhou City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):19-21.[Abstract][PDF()]

Li Yongfu,Hong Weibin,Zeng Wenhua.Exploration on Informationization Managemant in Animal Epidemic Prevention[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):22-23.[Abstract][PDF()]

Ding Ning,Ding Guoyi,Sun Hongtao,Shang Yanming,Wang Xiaojiao,Song Jianlan,Feng Liqiu,Wu Yangong,Song Cuiping.Laboratory Management and the Laboratory Management System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):24-26.[Abstract][PDF()]

Kuai Shuxia.Talks on the Comprehensive Quality Possessed by Grassroots Veterinary Laboratory Technicians[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):26-27.[Abstract][PDF()]

Zhang Yang,Tao Mingliang,Lu Baotong.Anaylsis of the Present Development Status and the Building Strategy Village-Level Animal Epidemic Prevention System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):28-30.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang Yuzhu.Exploration on the Biosafety Disposal Measures for Animals Died from Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):30-31.[Abstract][PDF()]

Zhang Jianxin.Strengthening Quarantine Control and Ensuring Animal Product Quality and Safety[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):32-33.[Abstract][PDF()]

Chen Shenyi,Chen Hanjin.Thinking over the Biosafety Disposal Means for Animal Bodies Died from Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):34-35.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Li Qicheng,Han Xin,Wang Shuqin,Zhang Guohua,Qi Yongxiu,Zhen Senping.Epidemiological Investigation of Brucelloses in Cattle and Sheep in Xining City,Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):36-37.[Abstract][PDF()]

Wen Haiyan.Epidemiological Investigations of Dairy Cattle Brucellosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):38-39.[Abstract][PDF()]

Wang Shouzheng,Yang Xiuben,Lu Qiuxia.Investigation of Echinococcus granulosus Infection in Domestic Shepherd Dogs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):40-41.[Abstract][PDF()]

Scientific Research

Chen Jinhui,Chen Wen,Huang Wei,Li Hongmei,Shi Lei,Qiu Yang,Liu Jianli,Ye Lei,Tang Dayun.Establishment of Real-time Fluorescence LAMP Assay for Viral Hemorrhagic Septicemia Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):42-46.[Abstract][PDF()]

Wang Shu,Liu Pengpeng,Zhang Lei,Zhang Wei,Sun Ming,Zhao Xiaoli,Liu Yi,Deng Congliang,Zhang Lifeng.Development of On-the-Spot RNA Extraction from Spring Viremia of Carp Virus with Magnetic Nanoparticles[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):46-48.[Abstract][PDF()]

Zhang Yanfang,Xie Zhixun,Xie Liji,Liu Jiabo,Pang Yaoshan,Fan Qing,Luo Sisi,Deng Xianwen,Xie Zhiqin.Development of Duplex Real-time PCR Assay for Detection of Bonamia and Perkinsus in Shellfish[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):49-53.[Abstract][PDF()]

Shi Ruihan,Ding Ye,She Ruiping,Zhu Jinfeng,Chang Lingling,You Hua.Pathological Observation of the Toxic Effect of Melamine on Testis in Mice[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):54-58.[Abstract][PDF()]

Wang Qiongqiu,Chang Huarong,Duan Wenxue,Zhang Ying.Surveillance of Newcastle Disease Immunization Effect between in 2008 and 2012 in Honghe Zhou,Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):59-60.[Abstract][PDF()]

Zhang Qian,Wang Zhiliang,Shan Hu.Development of Inactivated Oil Vaccine Prepared with Goose-origin Newcastle Disease Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):61-62.[Abstract][PDF()]

Wang Hui.Classical Swine Fever Antibody Surveillance and Analysis of Immunization Effect in Zhengzhou City,Henan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):63-64.[Abstract][PDF()]

Wang Suchun,Zhuang Qingye,Li Jingping,Jiang Wenming,Hou Guangyu,Liu Shuo,Huang Baoxu,Chen Jiming,Han Xianjie.Investigation and Analysis of Clinical Information of Avian Bacterial Diseases in China,2011—2012[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):65-67.[Abstract][PDF()]

Disease Control

Luo Zhiying.Diagnosis and Treatment of Mixed Infection with Mosaic Liver Disease and Parvovirus in Muscovy Ducklings[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):68-69.[Abstract][PDF()]

Wang Zhirong.Cause Analysis on and Control Measure for Atypical Classical Swine Fever Epidemics[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):70-72.[Abstract][PDF()]

Yu YingQi,He Gaoming,Jia Xinglin,Yao Jianlong.Analysis of and Thinking over Wild Swine Eperythrozoonosis Cases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):73-74.[Abstract][PDF()]

Gao Xianbo,Li Gang,Zhao Shoushan,Gong Xiao.Treatment of Piglets with Yellow Dysentry[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):75-76.[Abstract][PDF()]

Zheng Zexiong.Exploration of Animal Disease Prevention and Quarantine in Nanshan District Poultry Wholesale Market, Shenzhen,Guangdong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):76-77.[Abstract][PDF()]

Review

Sun Zhongchao,Jia Youling.Effects of Pain Stress on Animals and Poultry and the Preventive Measures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):78-81.[Abstract][PDF()]

Zhao Hongjin,Tu Yiping,Shen Sufang,Sun Quanyun,Xia Luming,Tang Wenhong,Liu Peihong.Research Development in Brucelloses Laboratory Diagnotic Techniques[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):82-85.[Abstract][PDF()]

Disease Information

.Global Major Animal Disease Information Between March and April 2013[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):86-88.[Abstract][PDF()]

Briefs

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):89-89.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):89-90.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):90-90.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):90-90.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2013,30(5):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服