Volume 32,Issue 12,2015 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Epidemiology

Cao Lan,Zhang Haiming,Li Kuibiao.Discussion on Risk-based Prevention and Control Measures for H7N9 Influenza[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):1-4.[Abstract][PDF()]

Zheng Guanwei,Chen Zhi,Liu Zengzai,Tan Dan,Xue Shuang,Wang Hongliang,Li Mi,Zhu Zhen,Ning Huajie.Immune Effect Evaluation of Dog Rabies in the Center Downtown Area of Changsha City During 2014[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):5-7.[Abstract][PDF()]

Gu Zhijun,Zhu Lei,Shen Wei,Shen Tao.Investigation of Anthrax Contamination at Imported Raw Hides and Wool Centralized Processing Place[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):8-10.[Abstract][PDF()]

Kang Haiqi,Liu Fang,Luo Li,He Zhongwei.Study on Consumer’s Behavior of Major Animal Disease Risk Perception and Risk Response Based on Investigation in Beijing[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):11-15.[Abstract][PDF()]

Contents

Yao Qiang,Liu Xingguo,Zhang Zhiyuan.Application and Prospect of Electronic Certification System of Animal Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):16-17.[Abstract][PDF()]

Zhang Zhongfeng.The Trace Management of Animal Quarantine Can Protect and Support the Development of Animal Husbandry[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):18-20.[Abstract][PDF()]

Fan zhibin,Guo hongjun,Bian ji,Liu shuangming,Qian rui.Thinking of the Patterns of Abattoir Quarantine Inspection and Supervision under the New Situation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):21-22.[Abstract][PDF()]

Contents

Liu Xueping ,Li Changzhu.Discussion on Investigation on Illegal Cases of Fake and InferiorVeterinary Drugs Transportation in Logistics and Express Industry[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):23-25.[Abstract][PDF()]

Zhu Jianzhang,Wu Zheng,Dong Ruipeng,Zhao Chunlin,Sun Bin,Xu Jinhua,Wang Hongbing,Wang Fengjuan.The Inspirations of the Animal Health Inspection and Law Enforcement by Studying the Newly Revised ‘Administrative Procedure Law’[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):26-27.[Abstract][PDF()]

Zhang Rongsen,Zhang Mingtao.Case Investigation and Punishment on the Feed Production without License[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):28-29.[Abstract][PDF()]

Contents

Li Weihua,Yao Qiang,Li Ang,Li Peng,Zhai Haihua,Zhang Yanhai,Zheng Zengren.Thoughts on the Promotion of Official Veterinarian System Construction[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):30-31.[Abstract][PDF()]

Liu Hongming,Zhou Lingzhi,Wang Bin,Wang Junqing,Zhao Mingxiao,Song Yucai,Yu Xiaochuan,Yu Xiaoyun,Zhang Jian.Analysis on the Approaches of Improving Working Force Quality of Animal Health Supervision and Law Enforcement in Yantai[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):32-34.[Abstract][PDF()]

Cao Yun,Zeng Zheng,Xiong Zhongliang,Fan Shoujun,Huang Cheng ,Huang Heng.Practice of Intensifying Test Results Technology Based Laboratory in Chongqing[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):35-37.[Abstract][PDF()]

Xie Lei,Ji Hongwu,Liu Jianhua,Sun Xianghua,Wang Yundan,Jiao Zhenming,Yu Zongzhen.Establishment of the Supervision Systems of Equine Animal Competitions in Beijing[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):38-40.[Abstract][PDF()]

Contents

Sun Shufang,Wang Yuanyuan,Liu Lushi,Wang Yan,Sun Hongtao,Wei Rong,Huang Baoxu.Analysis of Key Legal Points of Bovine Tuberculosis Eradication Plans in Developed Countries[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):41-44.[Abstract][PDF()]

Cao Yong,Wang Guihua,Zhu Bao,Xie Yinqian.The Opportunities and Challenges of Animal Disease Prevention and Control under the New Normal[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):45-48.[Abstract][PDF()]

Jiang Wenming,Chen Jiming.Vaccines Against Duck H5 Subtype Highly Pathogenic Avian Influenza and Factors Influencing Its Efficiency[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):49-52.[Abstract][PDF()]

Wang Yehong,Ren Xiaoguang,Chu Xueling.Exploration of Development of Animal Husbandry and Veterinary in Mongolia and Bilateral Cooperation Mechanism of China and Mongolia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):53-55.[Abstract][PDF()]

Contents

Gulnur·Tursun,Nuerbaiheti,Shayilan·Kayizha,Wang Junwei,Huxidan·Ababaikeli.Comparison of Rapid Culture Methods of Mycobacterium Bovis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):56-58.[Abstract][PDF()]

Sun Tao,Wang Chao,Deng Mingjun,Wang Qun,Zheng Xiaolong,Xu Biao.The Molecular Property Analysis of Duck Tembusu Virus E Gene[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):59-65.[Abstract][PDF()]

Chen Boxiang,Yang Ming,He Jiongjie,Li Jie.Preparation of Monoclonal Antibodies against Goat Poxvirus P32 Protein[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):66-68.[Abstract][PDF()]

Zhao Zhao,Guo Wei,Guan Pingyuan,Wang Xiaojun,L? Yang,An Ru.Whole Genome Sequencing and Homology Analysis of An Equine Influenza Virus Strain in Heilongjiang Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):69-72.[Abstract][PDF()]

Liu Dongxu,Shi Kun,Li Jianming,Zeng Fanli,Liu Fei,Du Rui.Isolation and Identification of Five Strains of Aleutian DiseaseViruses in Mink[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):73-77.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):78-80.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):81-81.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):82-82.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(12):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服