Volume 32,Issue 2,2015 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):1-1.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):2-4.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Sun Jian,Xing Houjuan,Sun Gang.Studies on Application of Pseudorabies Control and Eradication Technology in Breeding Pig farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):5-7.[Abstract][PDF()]

Yu Miao,Wang Hongli,Wang Xinfu,Wang Tao,Wang Kewei,Yu Jiang,Zhang Yuyu,Han Hong,Wu Jiaqiang.Investigation on Mycoplasma hyopneumoniae,Mycoplasmahyorhins and PRRSV Infections in Large-scale Swine Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):8-10.[Abstract][PDF()]

Ren Weijie,Liu Chunju,Zhang Yongqiang,Zou Yanli,Wu Xiaodong,Wang Zhiliang.Surveillance of Antibodies against Common Diseases Affecting Wild Boars in Suifenhe Region,Heilongjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):11-13.[Abstract][PDF()]

Contents

Tan Hai,Duan Xiaodong,Zhang Haiming,Zhong Jinhui,Shen Dan,Wang Ling,Wei Wenkang,He Riwen,Zhong Zhuoling,Yang Suijuan,Yang Qiufei,Lin Hong,Zhen Lilan,Zhang Zhen,Yang Jianyu,Zhu Jiancui.The Cross-sectional Study of Rabies in Several Districts of Guangzhou in 2014[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):14-18.[Abstract][PDF()]

Xue Feng,Zeng Dexin,Xu Fei,Yang Yuefei, Wang Xiaobo,Zhang Xiaorong,Li Zhengzhong,Jiang Yuan.Establishment of the Animal Model for C. jejuni Induced GBS[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):19-23.[Abstract][PDF()]

Zhang Jianling,Lin Zhixiong,Shen Weijun,Zhudaozhong,Liuwei,Huang Huixian.Residue Monitoring in Eels Produced in Taishan,Guangdong Proince[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):24-26.[Abstract][PDF()]

Contents

Shan Yuping,You Hong,Zhou Zhongfang,Wang Pengjun,Yu Haiqiong.The Law Problems on Entry-Exit Quarantine of Racing Horses for International Equestrianism[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):27-29.[Abstract][PDF()]

Chen Yonghong,Wang Tianjie,Zhou Zhongfang,You Hong.Analysis of the Key Points in Horse Entry Quarantine Control during the International Equestrianism[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):30-31.[Abstract][PDF()]

Wang Tianjie ,Liu Yongsong,Wei Bing.Survey and Analysis on Paratuberculosis Prevalence in the Imported Breeding Sheep Herd from Australia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):32-33.[Abstract][PDF()]

Contents

Chen donglai,Chen liu,Li Bai,Yang Hao.Consideration of Legislation on Veterinary Practitioners[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):34-35.[Abstract][PDF()]

Ni Xuexia,Zhu Ling,Chen Zhaojun,Zhang Xiujuan,Wang Wenjie,Qu Shaomei,Wang Yongling.Studies on Vital Factors Impacting the Veterinary Science and Technology (Sci-Tec)Talent Team Building in China with Delphi Method[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):36-39.[Abstract][PDF()]

Zhu Xinhua,Lujun.Construction of Veterinary Social Service System in Zhangjiagang City,Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):40-41.[Abstract][PDF()]

Contents

Cai Kuojun,Chen Faxi,Li Aiqiao,Yang Qiyuan,Han Yong,Li Jianling,Fan Yujuan.A Summary of Researches on Porcine Bocavirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):42-46.[Abstract][PDF()]

Han Tao,Kang Wenhua,Yuan Lin,Zhai Xinyan.Research Progress in Biosafety Disposal of Animals and Resource Utilization[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):47-49.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):50-50.[Abstract][PDF()]

Wang Hejia,Sun Lei,Bi Yanfeng.Thinking over the Adjustment of US National Residue Monitoring Program[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):51-56.[Abstract][PDF()]

Contents

Pu Jing,Wang Ling,Ying Yi,Bo Yaduo,Zhang Wei,Gao Zhiqiang,Wurigumala,Shi Peijiao,Xiao Chunfang.Development of an RT-LAMP Assay for Detection of American Type Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus(PRRSV)[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):57-62.[Abstract][PDF()]

Zhou Yu,Tang Lianfei ,Zhu Shikang,Zhu Zhongwu,Tong Tiezhun,Yu Siyu,Lin Zhixiong.Studies on Genotyping of Porcine Bocaviruses[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):63-68.[Abstract][PDF()]

Liu Hua,Qian Changyin,Zhan Songhe,Zhu Liangqiang.Application of Kappa-test for Evaluation of IHA and ELISA in CSFV Antibody Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):69-71.[Abstract][PDF()]

Yuan Xiangfen,Wu Shaoqiang,Lin Xiangmei.Effects of Four Nucleic Acid Dyes on Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Detection of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):72-77.[Abstract][PDF()]

Ning Kun,Zhang Weiyi,Shen Liping,Xu Feng,Qi Xinyong,Wang Jian.Research on Drug-resistance and Genotyping of Salmonella from Pig in Shanghai by Pulsed-field Gel Electrophoresis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):78-81.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):82-83.[Abstract][PDF()]

Chu Guanhong,Zhang Ming,Guo Xiaowei.On the Improvement of China’s Legal System on Entry-Exit Animal-Plant Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):84-85.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):86-88.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):89-89.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):90-90.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):91-93.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):94-94.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(2):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服