Volume 32,Issue 3,2015 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Epidemiology

Peng Cheng,Wang Suchun,Zhuang Qingye,Hou Gaungyu,Huang Juan,Shan Hu,Chen Jiming.Detection of Border Disease Virus(BDV)in Apparently Healthy Sheep in Shandong[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):1-3.[Abstract][PDF()]

Wu Yawen,Li Zhihong,Yang Jiabing,Zhang Yuling,Li Lijuan,An Hongfei,Wang Yumei,Wang Xiaoliang,Zhang Heping,Zhang Xuejun,Wang Lei.Isolation and Identification of Subclinical Mastitis Pathogens and Drug Sensitivity Tests in Dairy Cows in Ningxia Autonomous Region[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):4-7.[Abstract][PDF()]

Wang Yuan,Liu Hongjie,Shah IIan Guli,Wang Changjiang,Wang Qin.Trial Eradication of Classical Swine Fever in a Breeding Pig Farm in Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):8-10.[Abstract][PDF()]

Jiang Wenming,Zhuang Qingye,Wang Suchun,Li Jinping,Hou Guangyu,Chen Jiming.Epidemic Situation and Virus Characteristics of Infectious Bursal Disease in Shandong province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):11-15.[Abstract][PDF()]

Contents

Wu Qiong,Gu Hong,Guo Chao.Comments on the Slaughtering Quarantine Mechanism in Shijiazhuang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):16-17.[Abstract][PDF()]

Wang Denglin,Wu Zheng,Yang Hu,Dong Ruipeng,Zhu Jianzhang,Sun Bin,Xu Jinhua,Wang Hongbing,Wu Ciling.Practice of "Tracing" Management in Animal Health Inspection in Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):18-19.[Abstract][PDF()]

Xie Huaidong.New Progress of Animal and Animal Product Disinfection in Shanghai Road Supervision and Inspection Stations[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):20-22.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang Yushun,Guo Jiapeng,Xu Xiaoyan.Application of Electronic Data in Animal Health Law Enforcement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):23-25.[Abstract][PDF()]

Lu Dong,Hu Yubing,Hou Xiangjin,Xiong Shuqin,Xiao Wenjun,Feng Yongxiu.Supervision Practice over Frozen Animal Products in Xiangyang,Hubei[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):26-27.[Abstract][PDF()]

Han Chunlai,Li Guofeng,Guo Anna,Li Jianhui,Yao Xin,Yin Nan,Zheng Chuan.Application of QR-Code Technology in Sample Identification in Beijing Animal Health Inspection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):28-30.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang Xiaojun,Lu Wang,Liu Jianhua,Bao Jie.Investigation of Animal Medical Institutions and Current Situation of Veterinary Practitioner Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):31-34.[Abstract][PDF()]

Long Ping,Yan Yunqiu,Xiang Jianzhou,Peng Tao.Investigation of Pet Medicine Management in Changsha City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):35-37.[Abstract][PDF()]

Yan ShengHong,Wang RuiHong,Zhao Fei,Zhang Hongyun.Exploration on the Sampling Examination System for Official Veterinarians in Hebei[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):38-40.[Abstract][PDF()]

Contents

Zhu Diguo,Song Jiande,Huang Baoxu.Analysis on the Current Situation Global of Avian Influenza Prevalence[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):41-47.[Abstract][PDF()]

Liu Jianli,Hua Qunjun,Yang Yunqing,Yang Junxing,Zhu He,Tang Jinming.Species Distribution of Mosquitoes Relevant to Vectors of Animal Arbovirus in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):48-51.[Abstract][PDF()]

Yu Hua,Chen Zuqin,Yang Guangyou,Yan Yubao,Cui Pengbo.Development of Parasitic Diseases in Lesser Panda[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):52-56.[Abstract][PDF()]

Gai Wenyan,Wang Junwei, Fu Baoquan.Research Progress on Serine Proteinase Inhibitor(Serpin)in Parasitic Helminth[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):57-61.[Abstract][PDF()]

Contents

Wu Xiuping,Wang Di,Li Shudong,Sun Zhaojin,Liu Mingyuan.The Screening of Optimum Conditions of Digestion Method for Detecting Trichinellosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):62-65.[Abstract][PDF()]

Liang Xuan,Liu Yi.Analysis of Sequence Variation in Mitochondrial cox1 Gene of Toxocara canis Isolates in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):66-69.[Abstract][PDF()]

Yin Yanwen,Wei Xiankai,Zou Lianbin,Hu Jie,Mo Shenglan,Qu Sujie,Lv Siming,Liu Jie,Luo yongquan.Comparative Experiments for Curative Effects of Ivermectin and Levamisole on N. vitulorum[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):70-72.[Abstract][PDF()]

Yuan Xiangfen,Wu Shaoqiang,Zhang Yongning,Lin Xiangmei.Development and Preliminary Application of a Novel RT-LAMP Assayfor Schmallenberg Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):73-77.[Abstract][PDF()]

Ma Changbin,Chen Wenwu,Wang Zhongshan,Cui Lei,Guo Wen,Zhang Zirong.Isolation,Identification and Drug susceptibility Test of E.coli strains Isolated from Calves with Diarrhea[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):78-82.[Abstract][PDF()]

Contents

Deng Yong,Xiao Ying,Jiang Dongping,Wang Yongbin,Zhang Guangquan.Discussions on the Post Setting for Official Veterinarians[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):83-84.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):85-85.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):86-88.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):89-92.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):93-93.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):94-94.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):95-96.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(3):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服