Volume 32,Issue 5,2015 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Epidemiology

Liu Xiangming,Liu Shuo,Hou Guangyu,Li Jinping,Zhuang Qingye,Wang Suchun,Jiang Wenming,Wang Kaicheng,Yu Jianmin,Shan Hu,Chen Jiming.Epidemiological Surveys of H1 Subtype Avian Influenza Viruses in China during 2011—2013[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):1-4.[Abstract][PDF()]

Hang Qingan,Zhang Zhi,Li Tongshan,Liu Cuimei,Dong Weiya,Li Chong,Liu Hong,Liu Tianju.Epidemiological Survey of Pig Diarrhea in Farms in Hebei Province during 2010—2013[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):5-8.[Abstract][PDF()]

Zhang Cuilan,Han Qingyan.Practice of Eradication of Brucellosis in a Sheep Farm[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):9-10.[Abstract][PDF()]

Chang Minghua.A Survey of Hydatid Infection in Yak and Tibetan Sheep in Guinan County, Qinghai[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):11-12.[Abstract][PDF()]

Xu Jun,Xiao Yunxia,Wang Andong,Zhang Jiangguo,Mo Shanming,Xu Xinlong,Dai Li.Establishment of Risk Analysis System for Introduction of Vector-borne Infectious Diseases via Border Ports and its Application and Evaluation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):13-17.[Abstract][PDF()]

Contents

Xie Jingguo,Ju Bo,Wang Qingxi,Yan Jing.Situation of Harmful Biologicals in Imported Raw Wool and Discussion on Quarantine Supervision Model[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):18-21.[Abstract][PDF()]

Zhao Baocai,Zhong Xiaopeng,Liu Qing.Thought of Continuously Discovering Solid Wastes in Entry Hides[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):22-23.[Abstract][PDF()]

Wei Jinhai,Xu Jianming,Yan An,Jin Zhen,Duan Xiangying,Lu Longxiang,Wang Xiaojie,Zhang Kaizhan,Zhao Peng.Sample Record System Based on RFID for Quarantine of Imported Cattles[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):24-26.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):27-28.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):28-30.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):31-32.[Abstract][PDF()]

Contents

Yue Qinghai,Wang Hongbing.Classification and Setting of Animal Health Supervision Branch Offices[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):33-34.[Abstract][PDF()]

Zhang Nan,Cao Lingzhi,Zhang Jie.Management Countermeasures of Animal Medical Wastes From Grassroots Animal Clinics[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):35-36.[Abstract][PDF()]

Zhu Hua,Liu Yanqi,Qi Fengxia.Investigation on Animal Products Supervision in Operation Process in Dongcheng District,Beijing[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):37-38.[Abstract][PDF()]

Yu Xiaoyun,Wang junqing,Wang Bin,Zhao Mingxiao,Song Yucai,Yu Xiaochuan,Liu Hongming,Zhang Jian.Impact of Quarantine Fees Exemption for Small Business on Animal Health Supervision and the Countermeasures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):39-40.[Abstract][PDF()]

Sun Yushuang,Li Zhirong,Li Xuewu.Present Status of Livestock and Poultry Slaughtering and Suggestions on Establishing Long-term Supervision Mechanism for Slaughtering Industry in Tianjin City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):41-44.[Abstract][PDF()]

Contents

Jia Zili,Zhang Pingping.Animal Welfare and Animal Health[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):45-49.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):49-52.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):53-58.[Abstract][PDF()]

Pang Sufen.OIE Veterinary Education Concept and Action[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):59-61.[Abstract][PDF()]

Liu Yonghong,Zhao Li,Gao Jun,Jiao Haihong,Liao Qiuping.Importance of Veterinary Pathology in Modern Veterinary Professional Teaching and Animal Disease Diagnosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):62-64.[Abstract][PDF()]

Contents

Jiang Wenming,Li Jinping,Yu Meifang,Sun Wenbo,Wang Suchun,Peng Cheng,Hou Guangyu,Liu Shuo,Du Xiang,Yu Jianmin,Chen Jiming.Development of a Duplex RT-PCR Method for Rapid Detection of H7N9 Subtype Influenza Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):65-68.[Abstract][PDF()]

Wang Juan,Huang Xiumei,Cui Xiaona,Zhai Haihua,Qu Zhina,Zhao Sijun,Wang Yudong,Gai Wenyan,Wang Junwei.Study on ERIC-PCR Typing and Virulence Genes of Avian Campylobacter jejuni[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):69-72.[Abstract][PDF()]

Zhang Zhi,Fan Yating,Wu Faxing,Liu Shuang,Dong Yaqin,Shao Weixing,Duan Gang,Wang Shushuang,Li Xiaocheng.Construction and Application of a Nest PCR Assay for Identification of Field Pseudorabies Virus Strains[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):73-77.[Abstract][PDF()]

XiujuanWu,Kaihang Li,XianchaoYang,Jian Wang.Comparison of 5 Antibody Detection Kits for Classical Swine Fever Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):78-81.[Abstract][PDF()]

Liu Xianxian,Wang Junwei,Wang Juan,Zhao Jianmei,Gai Wenyan,Sun Jiayi,Zou Ming,Huang Xiumei,Qu Zhina.Analysis on Salmonella Contamination Status during Pig Slaughtering in Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):82-86.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):87-88.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):89-94.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):95-95.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):96-96.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2015,32(5):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服