Volume 33,Issue 1,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Epidemiology

Zhang Yi,Shen Chaojian,Wang Jingjing,Wang Youming,Kang Jingli,Li Yin,Liu Ailing,Huang Baoxu.Health Survey on Chicken Raising in Yangtze and Pearl River Delta Area of China in 2014[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):1-4.[Abstract][PDF()]

Li Yin,Wei Xinjie,Xu Quangang,Zhang Yi,Kang Jingli,Sun Xiangdong,Wang Youming.Analysis on Highly Pathogenic Avian Influenza Outbreaks in USA since 2014[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):5-8.[Abstract][PDF()]

Song Yuejun,Tan Dan,Deng Guohua,Wang Changjian,Zhu Chunxia,Zhang Chaoyang,Liu Daoxin,Huang Jianlong.Genetic Evolution of HA and NA Genes of Five Isolates of H6N6 Subtype AIV in Dongting Lake Area[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):9-12.[Abstract][PDF()]

Song Xinyu,Liu Zhaoxia,Dou Xiaolong,Guo Lili,Ma Shuang,Fan Gencheng.Epidemiological Survey on Avian Infectious Bronchitis in China from 2012 to 2014[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):13-17.[Abstract][PDF()]

Tan Dan,Zheng Guanwei,Xue Shuang,Liu Zengzai,Chen Zhi,Yan Kexu,Feng Jia,Dai Ling,Li Mi.Outbreak Investigation of Porcine Pseudorabies in Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):18-21.[Abstract][PDF()]

Zhu Hongfeng.Investigation on Gastrointestinal Parasites Infection of A Large-scale Pig Farm in Suzhou City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):22-25.[Abstract][PDF()]

Wang Jianchang,Jiang Yanfen,Wang Shen,Wang Jinfeng.Isolation and Identification of Trichophyton Verrucosum in Cows and Analysis on Vitro Drug Resistance[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):26-29.[Abstract][PDF()]

Contents

Shi Quan,Xiu Ying,Zhang Zhiyuan,Zhang Yuguang.Overview on the Types of Animal Health Administrative Penalty[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):30-33.[Abstract][PDF()]

Chen Lei,Zhang Maoliang,Meng Jing.Analysis on the Punishment of Joint Illegal Administration in Animal Health Administrative law Enforcement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):34-36.[Abstract][PDF()]

Chen Bingzhong.Investigations of Three Cases on Illegal Management and Transportation of Dead Pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):37-39.[Abstract][PDF()]

Contents

Bai Shaolan,Yang Jiashou,Chen Lei,Ye Haoyu.Trials on Animal Identification Tag Wearing in Different Species[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):40-41.[Abstract][PDF()]

Yin Yajiao,Chen Binxi,Wu Kunqin,Chen Hanjin,Lin Yuhuan,Fu Lianghui.Application on "Internet +" in Animal Health Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):42-44.[Abstract][PDF()]

Contents

Zhao Yonggang,Fan Xiaoxu,Liu Xuedong,Zhao Ming,Wu Xiaodong,Wang Zhiliang.Epidemic Status and Prevention Technology of Nipah Disease[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):45-47.[Abstract][PDF()]

Liu Ping,Li Jinhua,Li Yin,Kang Jingli,Dai Qi,Zhao Na,Sun Xiangdong.The Epidemic Situation and Causative Analysis of Echinococcosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):48-51.[Abstract][PDF()]

Zhao Sijun,Li Xuelian,Sun Xiaoliang,Cao Xumin,Wang Shuting,Wang Xiaoyin,Qu Zhina.Hazard and Test Methods of N-nitroso Compounds[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):52-56.[Abstract][PDF()]

Liu Huanqi,Chi Liang,Zou Ming.Analysis on Influence Factors of Bovine Laminitis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):57-58.[Abstract][PDF()]

Contents

Gao Xulei.Influence of Aflatoxin on Immunity of Chicklings[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):59-61.[Abstract][PDF()]

Lao Xiujie,Wang Jingjing,Zheng Dongxia,Shao Chunyan,He Haijian,Wang Xiaojie,Wang Zhiliang,Wang Xiaodu,Song Houhui.Development of Real-time Quantitative RT-PCR Method for Detecting Porcine Epidemic Diarrhea Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):62-66.[Abstract][PDF()]

Li Jianzhen,Yang Miao,Xu Gang.Detection and Analysis of IL-1、IL-6 and TNF-α in Sera of Natural HP-PRRS Infected Pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):67-70.[Abstract][PDF()]

Wang Qin,Liu Xiaofei,Feng Chunyan,Zhai Xinyan,Zhou Zhi,Wu Shaoqiang,Li Xiaolin,Qiu Songyin,Liu Dandan,Lin Xiangmei.Evaluation of ELISA Kits for PRRSV Antibody Detection by ‘Two Steps’ Method[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):71-75.[Abstract][PDF()]

Qin Min,Hao Junhu,Zhu He,Zou Fengcai,Yang Yunqing,Yang Su,Ye Lingling,Zhang Yongning,Zhou Xiaoli,Ai Jun.Expression of NP Gene of Schmallenberg Virus in Insect Cells[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):76-80.[Abstract][PDF()]

Contents

Yang Hu,Zhao Ting,Yan Xingxi,Guo Zhaolin,Tian Shengliang.The Critical Measures for Regulating Inter-provincial Animal Movement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):81-83.[Abstract][PDF()]

Ren Xiaoling,Ren Shouai,Wang Jie,Zhang Mingzhu.The Improved Direction of the Mechanism of Quarantine and Approval of Trans-provincial Movement of Breeding and Dairy Animals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):84-86.[Abstract][PDF()]

Lü Suzhen,Yang Xiaocheng,Zhang Haipeng,Yang Yaolan,Li Jianping,Zhang shaohua.Problems in the Implementation and Suggestions in Revision of “Animal Quarantine Administrative Regulations”[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):87-89.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):90-94.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):95-95.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):96-96.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(1):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服