Volume 33,Issue 11,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Epidemiology

Jiang Bimei,Wu Huanting,Liang Haiyan,Xia Hanwu,Lai Junxin,Yao Cailan,Song Weike,Chen Ming,Jiang Jinchu,Luo Manyu.Comparative Study on Immune Effects of Rabies Vaccination towards Rural Canines by Different Immunization Procedures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):1-4.[Abstract][PDF()]

Huang Heng,Zeng Zheng,Huang Cheng,Yang Zelin,Cao Yun,Sun Yan,Ling Hongquan,Lin Lu,Shen Yuhong,Feng Chao.Surveillance on Immune Effect of PPR Vaccine in Goats and Sheep in Chongqing City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):5-7.[Abstract][PDF()]

Lin Weimin,Shao Jun,Sun Xinwen,Huang Xin,Shi Wenjun.Investigation and Analysis on Disease Types and Morbidity of Dairy Limb Hoof Disease in Large Scale Farms in Shihezi City of Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):8-11.[Abstract][PDF()]

He Lixiong,Wang Bao,Chen Zhaoyang,Li Sheng,Qiu Guobin,Wu Shan,Alidingba,Yang Haoke.Investigation on Prevention and Control Effect of Livestock Hydatid Disease in Zhaosu Reclamation Area of Yili,Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):12-14.[Abstract][PDF()]

Chen Mingfei.An Outbreak Investigation on Fish Bacterial Infections in a Pond[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):15-17.[Abstract][PDF()]

Contents

Yao Qiang.Analysis on the Situation for Sharing the Data Related to the Animal Quarantine Conformity Certificate for Cross-provincial Transportation of Animals in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):18-20.[Abstract][PDF()]

Xie Lei,Ji Hongwu,Liu Jianhua,Sun Xianghua,Wang Yundan.Analysis on the Capacity of Laboratory Detection for Specified Animal Diseases of Inspection and Quarantine at the Place of Origin[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):21-24.[Abstract][PDF()]

Zhong Jialun,Zhong Yao,Zou Cixi.Thinking on Strengthening the Animal Inspection and Quarantine Work under the New Situation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):25-26.[Abstract][PDF()]

Huang Chaohua,Fang Ying.Analysis on the Key Factors of the Construction of Rapid Screening Laboratory for the Animal and Plant Quarantine Services in Free Trade Zone Based on Real Practices in Qianhai Shekou Free Trade Zone[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):27-30.[Abstract][PDF()]

Sun Tao,Zhang Lifeng,Deng Mingjun1,Wang Qun,Zheng Xiaolong,Yue Zhiqin.Risk Analysis on the Entry of Viral Haemorrhagic Septicaemia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):31-36.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang Fei.Discussion on the Application of Electronic Archives in the Animal Health Supervision and Law Enforcement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):37-39.[Abstract][PDF()]

Yang Jiashou,Ye Haoyu,Chen Lei,Bao Lixian.Analysis on the Application of Animal Health Risk Management System in the Supervision of Pig Slaughtering[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):40-42.[Abstract][PDF()]

Xu Zhonglin,Chen Wenzhong.Thinking on the Improvement of Several Administrative Licensing Items towards Animal Epidemic Prevention under the Background of Administrative Examination and Approval System Reform[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):43-47.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang Junwei.Discussion on Safety Running and Management of the Elementary Veterinary Laboratory[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):48-51.[Abstract][PDF()]

Feng Yang.Some Reflections on the Immune Work of the Wild Animals in Captivity[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):52-53.[Abstract][PDF()]

Wu Junyuan,Jing Bo,Huang Zhongwu.Exploration on the Reform of Work-shift System for Veterinary Medicine Majors during Their Internships[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):54-55.[Abstract][PDF()]

Contents

Li Yanxin,Ma Guiping,Liu Quanguo,Shi Xiju,Li Bingling,Xu Liwei.Research Progress on Atypical Bovine Spongiform Encephalopathy[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):56-61.[Abstract][PDF()]

Cai Kuojun,Xu Min,Wang Guanglei,Liu Zhiqiang,Nuer,Wang Junwei,Chen Biao,Yang Qiyuan,Meng Qingling.A Review of Research Situation on Echinococcosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):62-65.[Abstract][PDF()]

Zhuang Jinqiu,Zhang Ying,Mei Jianguo,Liu Jishan,Yao Chunyang.Research Progress on Detection Methods of Mycoplasma Bovis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):66-70.[Abstract][PDF()]

Ma Jinmei,Chi Liang,Zou Ming,Liu Huanqi.Research Progress on Diagnostic Techniques of Recessive Mastitis in Dairy Cows[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):71-74.[Abstract][PDF()]

Sun Hongtao,Peng Cheng,Xiao Xiao,Sun Yingxue,Wang Yuanyuan,Wang Yan,Han Fengling,Wei Rong.Analysis on FMD Epidemic Situation in Africa in 2015[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):75-78.[Abstract][PDF()]

Contents

Yu Hengzhi,Liu Ye,Cheng Wei,Zhang Xudong,Miao Fuchun,Zhao Dan,Zhang Shoufeng,Liu Fangyi,Niu Wenbo.Development of Parallel Fluorescene Quantitative PCR for Detection of the Five Exotic Animal Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):79-85.[Abstract][PDF()]

Zhang Hongjun,Wang Huimin,Li Xiuhui,Zhang Xiuli,Liu Guochen,Chen Ruilan,Cao Rui.Results Analysis of Cow Tuberculosis Detection by Different Methods[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):86-88.[Abstract][PDF()]

Li Zhi,Zhang Qijin,An Weixue,Tu Mingliang,Zhang Zhidan,Li Na,Zhong Liang.The Influence of Sheep Ecthyma Vaccine on Humoral Immune Response and Cellular Immune Response of Rabbits[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):89-93.[Abstract][PDF()]

Zhang Na,Xie Yanhui,Yuan Junjie,Li Jiaqiao,Si Ze'en.A Preliminary Study on Induced Resistance to White Spot Syndrome Virus Infection in Penaeus vannamei through Pre-infection with Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):94-97.[Abstract][PDF()]

Fan Chao,Shi Chengyin.Acute Toxicity towards Juvenile Spotted Knifejaw (Oplegnathus puncatus) and Eradication Effect on Amyloodinium ocellatum of Copper Sulfate[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):98-102.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):-.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):-.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):-.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(11):103-107.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服