Volume 33,Issue 3,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Epidemiology

Wang Kaicheng,Chen Jiming,Huang Baoxu.Analysis of Virulence Factors and Multilocus Sequence Typing Scheme of Streptococcus Suis Serotype 2[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):1-4.[Abstract][PDF()]

Yang Miao,Li Jianzhen,Lin Hua,Chen Shijie,Xu Gang.Study on the Changes of Antibody to Classical Swine Fever in the Swine Herds Co-infected with PRRSV and PCV-2[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):5-9.[Abstract][PDF()]

Wang Weiguo,He Shicheng,Wang Changjian,Yuantian Huizi,Lin Yuan,Guo Wei,Tang Xiaoming,Lu Xinghua,Qiu Lixin.Surveillance and Analysis on Silent Infection of Common Viruses in Slaughtered Pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):10-11.[Abstract][PDF()]

He Yanchun,Li Shan,Li Xurong,Qian Zhenbo.Serological Survey of Animal Toxoplasmosis in Zhangye City of Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):12-13.[Abstract][PDF()]

Sun Yuzhang,Dai Yonglian,Ni Xuexia,Yi Fude,Wang Yongling.Analysis on Epidemic Features of Canine Multi-pathogen Infectious Diseases in Qingdao City of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):14-16.[Abstract][PDF()]

Contents

Chen Tiejun,Chen Yuming,Wang Jie,Tan Jingming,Hu Penghui,Zhu Zhen,Zhang jian,Yang Yujun.Study on Upgradation and Reconstruction of Biodegradation Equipment for Diseased Animal Carcass[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):17-19.[Abstract][PDF()]

Zhou Xiaofeng,Li Xuhui,Guo Xun,Wang Huixiao,Guo Lifeng,Guo Shaoying,Song Xiaopeng,Gao Qian.Construction and Revelation on Collection System for Bio-safety Disposal of Diseased Animal Carcass in Shouguang City of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):20-22.[Abstract][PDF()]

Zhang Wenjing.Linkage Practice of Swine Insurance and Bio-safety Disposal of Dead Pigs in Runan County of Henan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):23-25.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang Fengjuan,Wu Zheng,Dong Ruipeng,Sun Bin,Xu Jinhua,Zhu Jianzhang,Wang Hongbing.Analysis on the Effects of Exempting Animals Quarantine Fees on Animal Health Supevision[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):26-27.[Abstract][PDF()]

Ma Jinmei,Liu Gang,Yi Wenjuan.Views on the Policy of Exempting Animal Quarantine Fees[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):28-29.[Abstract][PDF()]

Xiong Jialiang,Deng Liehong,Wen Xiaodong.Cognition and Analysis on the Innovation of Animal Quarantine System in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):30-33.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang li,Meng Guoqing.Analysis on a Case of Animal Supervision Enforcement Personnel Suspection of Dereliction of Duty[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):34-36.[Abstract][PDF()]

Peng Zhiling,Liu Lijie,Liu Haihui,Zhu Fengxiang.Investigation on a Case of Engaging in Animal Treatment Activities without a Certified Veterinary Registration Certificate[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):37-38.[Abstract][PDF()]

Li Xiaowei.An Investigation on the Illegal Behavior of the Non-official Veterinarian Issuing the Animal Health Certificate[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):39-40.[Abstract][PDF()]

Du Shaofu,Ji Yali.Effect Analysis of Comprehensive Enforcement of Animal Husbandry and Veterinary in Xinxiang County of Henan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):41-42.[Abstract][PDF()]

Xiao Ying,Chen Yuandong,Jiang Dongping,Chen Bo,Deng Yong.Discussion on the Connection between Animal Health Administrative Law Enforcement and Criminal Justice[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):43-44.[Abstract][PDF()]

Contents

Feng Yunyi.Study on Degree of Breeding Farmer’s Satisfaction on Public Service for Animal Diseases Prevention and Control[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):45-49.[Abstract][PDF()]

Li Weihua,Li Fang,Li Ang,Zhai Haihua,Li Peng,Zhang Yanhai,Zheng Zengren.Investigation and Evaluation of Several Problems in the Implementation of The Management Measures for Animal Clinics[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):50-51.[Abstract][PDF()]

Sun Shengfu,Chen Wei,Chen Jing,Tian Fulin,Jiang Xiuyun,Ma Huiling,Liu Liping,Lin Xiaoyue,Wang Guisheng,Wang Miaoli,Xu Hong.Analysis on Comparison of Testing Capability among Veterinary Laboratories in Shandong Province during 2011—2014[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):52-54.[Abstract][PDF()]

Li Yonggang,Wang Baoqin,Shi Binhong.Investigation on Usage of Veterinary Drugs in Small and Medium Sized Breeding Farms in Longde County of Ningxia Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):55-57.[Abstract][PDF()]

Contents

Yuan Hong,Lian Sinan,Zhang Heng,Bai Aiquan.The Epidemic Situation and Purification Measures of the New Swine Pseudorabies[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):58-62.[Abstract][PDF()]

Sun Hongwei,Wang Zeyan,Ren Shaomin,Gao Fahui,Gao Xiaopeng,He Bin,Ou Liangxin,Luo Shengjun.Summary on the Pathogenesis of Porcine Primary Diarrhea Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):63-66.[Abstract][PDF()]

Zheng Bin,Li Jinna.Research Progress of Risk Factors Associated withToxoplasma gondii in Pigs,Cattle and Chickens and Their Infectious Status in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):67-70.[Abstract][PDF()]

Contents

Lü Xiaoli,Yao Xiaoyun,He Qisong,Feng Shuping,Ma Jun,Qin Yuyang,Li Xuemei,Xiong Yi,Yan Jianhua.Comparison of Two ELISA Kits for Detection of Type O FMDV Antibody[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):71-73.[Abstract][PDF()]

Ren Lu,Zhou Xiaocui,Fan Weixing,Wu Rui.Comparison of 4 Serological Tests for Bovine Brucellosis Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):74-76.[Abstract][PDF()]

Li Peili,Zhang Hua,Li Tao,Zhou Bijun,Xiu Qiuxing,Cheng Zhentao,Wang Kaigong,Wen Ming,Wen Guilan,Feng Xufang.Construction of Index System for Early-warning of Major Animal Epidemic Diseases by Delphi Method[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):77-80.[Abstract][PDF()]

Contents

Wu Zheng,Yang Hu.Consideration on the Examination Permission of the Condition of Animal Breeding Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):81-82.[Abstract][PDF()]

Deng Liehong,Xiong Jialiang,Wei long.Jurisprudential Analysis between Two kinds of Unlawful Acts such as Without Animal Quarantine and Without Animal Quarantine Certificate[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):83-84.[Abstract][PDF()]

Li Ang,Zhu Lin,Li Weihua,Zhai Haihua,Zhang Yanhai,Lu Ping,Hao Fengqiang,Zheng Zengren..Thinking over the Legislation of Management Measures for Official Veterinarian[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):85-87.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):88-90.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):91-91.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):92-92.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(3):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服