Volume 33,Issue 4,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Epidemiology

Li Yunlong,Yu Hanxun,Hu Yongqian,Cui Jixian.A Cross-sectional Study of Ovine Brucellosis on Farm Level in Dalian City of Liaoning Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):1-5.[Abstract][PDF()]

Wang Tao,Ma Weiping,Li Aiqiao,Yang Qiyuan,Wang Wenxiu,Wang Liuhe,Cai Kuojun,Chen Biao,Wang Xinpeng,Shi Yuanxiang.Immune Effect Evaluation of Livestock Brucellosis In Dabancheng District of Xinjiang Municipality[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):6-9.[Abstract][PDF()]

Zhaxiji.Investigation on the Infection of Echinococcus in Livestock in Qilian County of Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):10-11.[Abstract][PDF()]

Zhao Apu,He Cheng,Tang Jianwei,Qiao Dong,Yang Sheng,Li Meili,Yang Fujuan.Investigation of Goat Parasitic Infection in Nujiang Lisu Autonomous Prefecture of Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):12-14.[Abstract][PDF()]

Liu Shuai,Zhang Ling,Jiapaer Hasimu,Song Yingchun,Zhang Zhixin,Kang Jingli,Xue Xinmei,Yan Shuang,Gu Wenxi,Ma Xiaojing,Ye Feng,Yi Xinping,Zhong Qi.Serological Survey on Deer Epizootic Hemorrhagic Disease of Bovine in Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):15-18.[Abstract][PDF()]

Pei Jie,Peng Qingjie,Liu Hualei,Zhang Haiming,Song Nianhua,Guo Aizhen.An Outbreak Investigation of Goats Died of Unknown Causes in A Farm of Hubei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):19-22.[Abstract][PDF()]

Contents

Shan Jialei,Ma Chong,Zhao Weihua,Li Weihua,Li Ruihong,Shi Quan,Zhang Fuzhu,Jin Hui,Zhang Ningning,You Hua,Li Peng,Gao Shengpu,Zhang Chaoming,Zhang Jie.Analysis of the Status Quo and Problems for Stamp and Its Ink Used in Slaughter Inspection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):23-25.[Abstract][PDF()]

Hu Yongbiao,Feng Guoting,Hu Jianglin.Analysis of the Problems of Electronic Certification in Animal Quarantine Practice in Zhangye City,Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):26-27.[Abstract][PDF()]

Wei Jing,Jiang Wei,Wang Qi,Sun Degang,Liu Zhao,Huang Xiaodan,Li Guangxing.Infectious Disease Quarantine Analysis and its Prevention for Australian Living Cattle Exported to China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):28-32.[Abstract][PDF()]

Contents

Chen Liu,Chen Donglai.Analysis of Violation of Laws and Regulations of the Management of Pig Slaughtering[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):33-35.[Abstract][PDF()]

Jin Yi,Wu Xungang,Du Xinggong,Xiao Tao.Discussion on a Case of Unauthorized Slaughtering of Pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):36-37.[Abstract][PDF()]

Li Xuewu,Sun Yushuang,Cao Jianxin.Analysis on A Case of the Breeding Livestock without Feeding Files[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):38-39.[Abstract][PDF()]

Song Wenjie.Investigation of Animal Trafficking Personnel in Jingyuan County of Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):40-41.[Abstract][PDF()]

Zhang Ningning,Zhao Ting,Ma Chong.Thinking on Dealing with the Complaints of Professional Anti-counterfeit People[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):42-44.[Abstract][PDF()]

Wei Yuanyuan,Wang Xiaojun,Qiu Yanhong,He Yanlong.Exploration of Animal Health Supervision Mode Based on the Risk Assessment[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):45-47.[Abstract][PDF()]

Wang Qi,Fu Yi, Feng Xiangyu,Li Ling.Exploring the Supervision Model of Special Articles in Chongqing Post Port[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):48-49.[Abstract][PDF()]

Contents

Zhang Chaoyang,Yuan Ling.Survey on Occupational Exposure and Protection of Veterinary Staff[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):50-52.[Abstract][PDF()]

Li Wei.Analysis of the Application Prospect of Google Glasses in Veterinarian Fields[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):53-54.[Abstract][PDF()]

Li Shengfu.The Practice Problems of a Grassroot-level Veterinary Laboratory in Animal Disease Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):55-56.[Abstract][PDF()]

Chen Donglai,Bai Limin,San Debo.Suggestions of the Development of Transformation of Pig Slaughtering Enterprises in Hebei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):57-57.[Abstract][PDF()]

Lin Zhanye, Gao Shengpu, Yu Ziqiang.Thinking on How to Improve the Veterinary Work in Tibet Based on an Investigation in Ali District of Tibet[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):58-62.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang Yuanyuan,Sun Shufang,Pang Sufen,Liu Lushi,Wei Rong.Introduction and Analysis on the Revision of Bovine Tuberculosis and Brucellosis Regulations of America[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):63-66.[Abstract][PDF()]

Zhang Haiming,Wang Youming,Shen Chaojian,Li Yin,Cui Jixian.Biases and Their Control in Veterinary Epidemiological Researches[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):67-71.[Abstract][PDF()]

Contents

Wang Kaicheng,Qiu Yuan,Zhuang Qingye,Zhang Xiaochun,Wang Tong,Chen Jiming.Genome Analysis of a H7N9 Influenza Virus by High-throughput Sequencing[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):72-76.[Abstract][PDF()]

Lan Ling,Wang Tao,Wang Jing,Cheng Zibing,Deng Guohua,Chen Hualan.Sequence Analysis of a H3N8 Subtype Influenza Virus Isolated from Wild Bird[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):77-79.[Abstract][PDF()]

Wang Kaicheng,Wang Tong,Zhuang Qingye,Qiu Yuan,Peng Cheng,Wang Suchun,Chen Jiming.Development and Trial Test of Rapid Typing and Analysis Software of Influenza A Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):80-84.[Abstract][PDF()]

Ji Yanju,Wang Linchuan.Establishment and Preliminary Application of Multi-PCR for Diagnosis of Three Parvovirus in Muscovy Ducks[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):85-90.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):91-93.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):94-94.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):95-95.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(4):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服