Volume 33,Issue 7,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Epidemiology

Sun Ming.First Discovery of Argas Persicus and Ornithodorus lahorensis in Minqin County of Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):1-3.[Abstract][PDF()]

Chen Xi,Wang Jun,Zhan Songhe,He Changsheng,Zhou Yingchun,Liu Lei,Zhu Liangqiang.Analysis on Sentinel Surveillance Situations for Pig FMD in Anhui Province in 2015[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):4-6.[Abstract][PDF()]

Xie Haiyan,Wen Qingping,Wang Jianqing.Monitoring and Analysis on Wild Virus Antibody of Porcine Pseudorabies in Dongguan City of Guangdong Province from 2010 to 2014[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):7-9.[Abstract][PDF()]

Mao Aimin,Li Hua,Sun Kemin,Han Qihong.Serological Investigation of Pig Pseudorabies in Wuxi City of Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):10-11.[Abstract][PDF()]

Contents

Jiang Yulin,Wang Na,Zhang Min,Jing Hongli.Imported Risk Analysis of Epizootic Haematopoietic Necrosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):12-17.[Abstract][PDF()]

Ren Tong,Tan Yanmiao,Zhang Lifeng.Invasion Risk Analysis of Ranavirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):18-24.[Abstract][PDF()]

Jiang Yulin.Import Risk Analysis of Aquatic Products Carried by Passengers and Mails[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):25-29.[Abstract][PDF()]

Hou Peixing,Xia Yonggao,Huang Youqiang,Chen Yan,Zhang Jie.Discussion about Reformation of Animal Origin Quarantine System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):30-32.[Abstract][PDF()]

Zhou Zihan.Analysis of Originated Quarantine of Dog and Cat[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):33-35.[Abstract][PDF()]

Contents

Chen Liu,Chen Donglai.Discussion on Some Specific Issues in the Slaughter Law Enforcement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):36-37.[Abstract][PDF()]

Wang Wenjun,Zhao Guosheng.Discussions on the Image Data Collection and Auditing for Bio-Safety Disposal of Dead Animals during Breeding Procedure[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):38-40.[Abstract][PDF()]

Zhang Shengzhu,Zhao Guosheng.A Dispute Triggered by Vaccine Use in One Pig Farm[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):41-42.[Abstract][PDF()]

Ding Yong.New Challenges in Livestock and Poultry Slaughtering Management at County Level[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):43-44.[Abstract][PDF()]

Zhou Chenyang,Wang Jinhua,Liu Jun,Zhang Yanhai,Lu Ping,Jin Hui,Quan Genhua.Establishment of Animal Health Inspection Risk Assessment System in Liaoning Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):45-47.[Abstract][PDF()]

Li Jianqiang.Analysis of Bio-safety Disposal Mechanism of Sick and Dead Animals during Transportation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):48-50.[Abstract][PDF()]

Contents

Cao Cuiping,Liu Zhanjiang.An Investigation on the Implementation of the Health Allowance Policy for the Animal Husbandry and Veterinary Personnels[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):51-52.[Abstract][PDF()]

Sun Bin,Dong Ruipeng,Fang Ding,Zhu Jianzhang,Xu Jinhua.The Effects of Classifying Animal Quarantine Personnels in Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):53-54.[Abstract][PDF()]

Yue Qinghai,Zhao Chunlin,Wang Denglin,Wu Zheng.Investigation on Hierarchical Management of Scaled Farms in Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):55-57.[Abstract][PDF()]

Contents

Zhao Sijun,Sun Xiaoliang,Qu Zhina,Wang Juan,Cao Xumin,Wang Shuting,Wang Xiaoyin,Li Xuelian.Study Progress of New Type of Immunoadjuvant[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):58-61.[Abstract][PDF()]

Qiu Suoping,Geng Cong,Li Dandan,Chen Yonghong,Lin Zhixiong.Animal Welfare Requirements for Macaca Experimental Animals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):62-64.[Abstract][PDF()]

Wang Yuanyuan,Sun Shufang,Pang Sufen,Liu Lushi,Jiang Wen,Wei Rong.Introduction on the New Biosecurity Import Risk Analysis System in Australia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):65-68.[Abstract][PDF()]

Chen Wei,Chen Ruihui,Ma Hui,Tang Wei,Gu Beibei,Chen Fei,Zhou Weiwei.Quality Security Influence Factors Analysis and Quality Classification Research of Imported Feeding Fish Meal[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):69-71.[Abstract][PDF()]

Contents

Chen Xiaojin,Dong Zhizhen,Zhao Xiangping,Wang Jianhua,Liu Yang,Wang Yuling,CHen Benlong,Xiao Yan,Wang Naifu,Zhang Junzhe.Establishment of TaqMan Fluorescence Quantitative RT-PCR Assay for Swine Hepatitis E Virus Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):72-77.[Abstract][PDF()]

Wang Jianchang,Wang Jinfeng,Liu Libing,Sun Xiaoxia,Yuan Wanzhe.Rapid and Sensitive Detection of African Swine Fever Virus by Recombinase Polymerase Amplification[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):78-81.[Abstract][PDF()]

Shi Jianli,Peng Zhe,Wang Lili,Xu Shengnan,Zhang Lingling,Zheng Shuxuan,Zhu Xiaolin,Wu Xiaoyan,Xu Shaojian,Wang Jinbao,Li Jun.Establishment and Preliminary Application of LAMP for Porcine Epidemic Diarrhea Virus Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):82-85.[Abstract][PDF()]

Liu Daoquan,Wu Boping.Genetic Analysis on One Wild Strain of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):86-89.[Abstract][PDF()]

Zhang Na,Wang Jinjin,Xie Yanhui,Yu Li,Li Jiaqiao,Liu Ying.Analysis on the Test Result of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease from Imported Penaeus vannamei Broodstock[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):90-94.[Abstract][PDF()]

Contents

Chen Xiangwu.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):95-96.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):97-97.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):98-98.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(7):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服