Volume 33,Issue 8,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Epidemiology

Liu Linqing,Fu Wen,Zhang Miaojie,Xin Shengpeng,Yang Lin.Risk Analysis of Animal Diseases in Flood Disaster Regions[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):1-2.[Abstract][PDF()]

Peng Cong,Peng Nanxiu,Duan Xiaodong,Shen Dan,Yang Suijuan,Chen Yaotang,Tan Hai,Xue Hong,Zhang Zhen,Xiao Jie,Zhang Haibing,Zheng Lilan,Zhong Jinhui,Huang Sen,Zhu Jiahui,Lin Hong,Hu Yonghui,Yin Shi,Deng Xiaomin,Zeng Jiazhen,Kuang Huiyi,Yang Qiufei,Chen Yu,Zhu Jiancui,Lan Guowen,ZhangHaiming.The Cohort Study on Effect of Monthly Closing Day in Live Poultry Markets in Guangzhou City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):3-7.[Abstract][PDF()]

Cao Lan,Chen Yiyun,Lu Enjie,Su Wenzhe,Liu Jingwen,Chen Zongqiu,Lu Jianyun,Liu Yanhui,Ma Yu,Li Kuibiao.Epidemiological Surveillance of Avian Influenza in Retail Live Poultry Markets of Guangzhou City in 2015[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):8-12.[Abstract][PDF()]

Zhong Jinhui,Peng Cong,Peng Nanxiu,Duan Xiaodong,Zhang Haiming,Yang Suijuan,Chen Yaotang,Zhang Haibing,Zheng Lilan,Chen Yu,Lin Hong,Yin Shi,Zhu Jiahui,Guo Junfeng,Shen Dan.The Effect of Ban on Overnight Poultry Storage of Retail Live Poultry Markets Based on Avian Influenza Virus Positive Rates[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):13-16.[Abstract][PDF()]

Feng Chao,Chen Zhongqiong.Epidemiological Investigation of Newcastle Disease Virus in Chongqing City during 2012—2015[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):17-20.[Abstract][PDF()]

Niu Yujuan,Wang Liang,Wang Pengfei,Zhang Guihua,Liu Sidang.Epidemiological Investigation on Pullorosis and Mycoplasma Synovial of Laying Breeder Hens in Part Area of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):21-26.[Abstract][PDF()]

Contents

Xie Jianhua,Zhou Li,Hou Yali,Lin Lu,Yao Lu,Ye Jieying,Liang Wangwang,Yang Zelin,Xiong Zhongliang.Analysis on Salmonella Contamination Status of Livestock and Poultry Products in Chongqing City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):27-30.[Abstract][PDF()]

Shen Liping,Xu Feng,Ning Kun,Wang Xiaoxu,Liu Peihong.Investigation of Erysipelothrix Rhusiopathiae,Streptococcus Suis and Haemophilus Parasuis in Commercially Slaughtered Pigs from Shanghai City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):31-34.[Abstract][PDF()]

Li Xiaozhen,Wang Jianqiang,Luo Lintong,Ma Zaiqiang,Song Fengmei.The Effects of Different Electrical Voltage Stunning on Pork Quality[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):35-38.[Abstract][PDF()]

Contents

Ren Xiaoling,Wang Xiaojun,Guan Jiewei,Lei Jianghong.Research on Pre-condition of Quarantine Declaration[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):39-41.[Abstract][PDF()]

Zhang Ningning,Chen Renling,Shan Jialei,Jin Hui,Shi Quan,Zhao Weihua,Ma Chong,You Hua,Li Peng,Gao Shengpu,Zhang Chaoming,Zhang Jie.Thoughts on the Promotion of Slaughter Inspection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):42-44.[Abstract][PDF()]

Xu Xiaowei,Cai Shuishi.Risk Analysis of Quarantine Supervision on Imported Salted Leather[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):45-46.[Abstract][PDF()]

Contents

Yang Qiansui,Yu Jie,Chen Yuandong,Deng Yong.Crime Analysis on Forging and Selling Certificates and Seals of the State Organs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):47-49.[Abstract][PDF()]

Wang Wei,He Jibao.Supervision and Management Practice of Pig Slaughtering in Lujiang County of Anhui Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):50-52.[Abstract][PDF()]

Contents

Ge Lin,Sun Yan.On the Essence of Key Words and Concepts of Zoning and Compartmentalization in Terrestrial Animal Health Code[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):53-55.[Abstract][PDF()]

Li Weihua,Li Fang,Zhai Haihua,Li Peng,Li Ang,Zhang Yanhai,Zheng Zengren.Investigation and Evaluation on Some Problems in the Implementation of the Measures for the Management of Practicing Professional Veterinarian[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):56-58.[Abstract][PDF()]

Liu Xingguo,Ren He,Feng Xuejun,Yu Ziqiang.The Status and Effects of the National Licensing Examination for Veterinary Practitioner[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):59-62.[Abstract][PDF()]

Yu Qinglei.Analysis on Status Quo of Veterinary System Construction in Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):63-65.[Abstract][PDF()]

Chen Liu,Chen Donglai.Thoughts and Suggestions about Slaughtering Management Legislation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):66-67.[Abstract][PDF()]

Contents

Sun Hongtao,Peng Cheng,Song Jiande,Sun Shufang,Wei Rong.Global Epidemic Situation and Analysis of Avian Influenza in 2015[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):68-71.[Abstract][PDF()]

Fan Xiaoxu,Zhao Yonggang,Li Lin,Wu Xiaodong,Wang Zhiliang.Research Progress of Recombinant Enzyme Polymerase Amplification (RPA) in Rapid Detection of Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):72-77.[Abstract][PDF()]

Qin Lide,Nan Wenlong,Chen Yiping.The Application and Expectation of Using Immunochromatographic Strip in Detection of Avian Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):78-81.[Abstract][PDF()]

Contents

Qu Sujie,Zou Lianbin,Hu Jie,Su Yangqiong,Yin Yanwen,Lu Wenjun,Li Jun,Shi Kaichuang,Mo Shenglan.Cloning and Sequence Analysis on N Gene of an Infectious Bronchitis Virus Guangxi Isolate[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):82-85.[Abstract][PDF()]

Li Xiaolin,Wang Xiangqin,Luo Jiguan,Li Mingyi.Isolation,Identification and Pathogenicity Study of Fowl Adenovirus Group I[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):86-89.[Abstract][PDF()]

Liu Hongming,Wang Guanxiao,Wang Junqing,Yang Yuhua,Guo Shanna,Xu Xiaojing.Effect of Two Kinds of Stimuli on Cytokines Secreted by Chicken Peripheral Blood Lymphocytes[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):90-93.[Abstract][PDF()]

Zou Min,Li Lumei,Gong Xiao,Wang Hong,Yang Xubing,Fan Gencheng.Establishment and Application of PCR Methods for Porcine Parvovirus Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):94-97.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):98-100.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):101-101.[Abstract][PDF()]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):102-102.[Abstract][PDF()]

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2016,33(8):-.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服