Volume 34,Issue 1,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Jiang Wenming,Song Jiande,Huang Baoxu.Global Epidemic Analysis on H5N8 Subtype Avian Influenza in Recent Period[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):1-3.[Abstract][PDF()]

Zheng Lilan,Zhang Haibing,Chen Yu,Yang Suijuan,Zhong Jinhui,Lin Hong,Yin Shi,Zhang Haiming,Peng Cong,Zeng Jiazhen,Hu Yonghui,Zhang Zhen,Kuang Huiyi,Chen Yuhua,Lin Zhongting,Deng Xiaomin,Yang Qiufei,Zhong Zhuoling,Shen Dan.Effect Evaluation on the Implementation of Fresh Poultry Meat Marketing Policy in the Retail Live Bird Markets in Guangzhou City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):4-7.[Abstract][PDF()]

Lin Hong,Zhong Jinhui,Peng Nanxiu,Shen Dan,Chen Yu,Hu Yonghui,Deng Xiaomin,Yang Suijuan,Yin Shi,Zhong Zhuoling,Yang Qiufei,Peng Cong,Duan Xiaodong,Li Yin,Zhang Haiming.Market Chain Analysis Based on Different Avian Species in the Wholesale Live Bird Markets in Guangzhou City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):8-13.[Abstract][PDF()]

Jiang Wenming,Wang Yan,Li Jinping,Hou Guangyu,Peng Cheng,Liu Shuo,Wang Suchun,Huang Baoxu,Chen Jiming.Epidemiological Survey and Analysis on Avian Influenza Virus in Live bird Markets in a City of Eastern China during 2014—2016[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):14-18.[Abstract][PDF()]

Li Zhonghua,Liu Hualei,Zhang Haiming,Yan Quanlin.Investigation on Infection Status of Influenza Virus in Live Bird Markets in a County of Eastern Coastal Areas in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):19-22.[Abstract][PDF()]

Ma Yazhen,Fu Yujuan,Lan Ling.Monitoring and Analysis on Avian Influenza and Newcastle Disease in Some Areas of Xinjiang from 2014 to 2016[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):23-24.[Abstract][PDF()]

Xie Lei,Ji Hongwu,Liu Jianhua,Sun Xianghua,Wang Yundan.Analysis on the Capacity of Laboratory Detection for Specified Animal Diseases of Inspection and Quarantine at the Place of Origin[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):25-28.[Abstract][PDF()]

Bao Weihua,Fan Li,Lu Liming,Wu Yinli,Xu Hong,Zhang Xiang.Serological Investigation on Chicken Immunosuppressive Diseases in Parts of Chicken Farms in Ningbo City of Zhejiang Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):29-31.[Abstract][PDF()]

Sun Liang,Xue Ligang,Sun Kaozhong,Xu Yao,Chang Shuai,Yu Qinlei,Mu Guodong, Ruan Shuxiang,Fu Dianguo,Niu Shuling.Sero-epidemiological Survey on A/B Sub-group Avian Leukemia in Breeding Chicken Farms of Parent Generation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):32-34.[Abstract][PDF()]

Contents

Sun Lu,Wang Juan,Hung Xiumei,Qu Zhina,Wang Junwei, Yang Ruimei,Zheng Zengren.Drug-resistant Gene Detection of Salmonella in Broiler Slaughtering Production Chain and Correlation Analysis on Drug Resistance[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):35-39.[Abstract][PDF()]

Yang Ke,Li Anpeng.Real Practice on Brucellosis Quarantine Purification among Livestock in Hanzhong City of Shaanxi Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):40-42.[Abstract][PDF()]

Ma Chong,Shan Jialei,Gao Shengpu,Li Peng,You Hua,Zhang Ningning,Wang Fang.A Brief Discussion on the Traceability Information Management System of the Whole Chain from Swine Breeding to Slaughtering[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):43-45.[Abstract][PDF()]

Shan Jialei,Wang Xiao.Study on the Health Regulations for Non-food Animal Products in European Union Countries[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):46-51.[Abstract][PDF()]

Contents

Zhai Haihua,Zhang Shaojun.Enlightenment of the Physician Management on the Development of Licensed Veterinarian System in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):52-55.[Abstract][PDF()]

Wang Bin,Gao Sheng,Gao Songhua.Exploration on New Models for the Veterinary Socialized Service System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):56-58.[Abstract][PDF()]

Li Cuiling.Investigation and Analysis on Construction of Licensed Veterinarian System in Heze City of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):59-60.[Abstract][PDF()]

Zheng Wencheng,Deng Yunbo,Wang Xiaochun,Tan Yunhua,Liu Weiping.Real Practice in the Construction of Long-term Mechanism for the Bio-safety Disposal of Died Livestock and Poultry in Yueyang County of Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):61-64.[Abstract][PDF()]

Sun Yan,Fan Shoujun,Xiong Zhongliang,Lin Lu,Wang Zichun,Luo Lu,Liang Wangwang.Improving the Detection Capacity of Animal Diseases by Laboratory Certification and Accreditation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):65-67.[Abstract][PDF()]

Contents

Chen Jinlong,Dang Wuji.Preliminary Exploration Research on the Application of QQ and WeChat for Animal Health Supervision[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):68-69.[Abstract][PDF()]

Liu Lijie,Liu Haihui,Zhu Fengxiang.Investigation on a Case of Selling Veterinary Drugs Online without Business License[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):70-72.[Abstract][PDF()]

Hou Peixing,Zhu Junying,Shi Jiajun.Discussion on a Case of Selling Veterinary Drugs Online[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):73-74.[Abstract][PDF()]

Review

Xu Shufei,Kong Fand1,Miao Li,Cai Zhenhong,Lin Zhenji,Zhao Ran.Research Progress of LAMP Technology and Its Application in Animal Diseases Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):75-80.[Abstract][PDF()]

Hadengchuriya,Zhao Yonggang,Zhao Ming,Wu Xiaodong,Wu Shuqing,Wang Zhiliang.Patent Progress on Immune Colloidal Gold Technique (GICT) in Animal Diseases Diagnosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):81-85.[Abstract][PDF()]

Contents

Liu Ge,Liu Ronghuan,Liu Shenglan,Zhang Peisheng,Yu Huiju,Zhang Qian,Qu Yonggang.Isolation and Identification of Lactobacillus in Intestinal Tract of the Chickens and Its Antibacterial Test in Vitro[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):86-89.[Abstract][PDF()]

Wang Kaicheng,Qiu Yuan,Ji Haiwang,Peng Cheng,Zhuang Qingye,Wang Tong,Wang Suchun,Yu Jianmin,Xu Rongqiang,Chen Jiming.Genome Amplification of Influenza A Virus by Universal Primers and Sequencing by High-throughput Sequencing[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):90-93.[Abstract][PDF()]

Tai Di,Liu Xuchen,Zhou Quan,Li Fangwen.Diagnosis and Treatment of Proventriculus Type Infectious Bronchitis and Its Gene Sequence Analysis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):94-96.[Abstract][PDF()]

Guo Liqiang,Han Liang,Zhang Liping,Tian Guoning,Zhao Han.Detection of Microsporidia in Bumble Bees by Loop-mediated Isothermal Amplification[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):97-100.[Abstract][PDF()]

Chen Dong,Cheng Jianguo,Cai Yonghua,Fu Wenlong,Wang Hongyong,Yan Qigui,Lin Hai,Wang Yu,Xu Jing,Yang Guangyou.Efficacy of Fenbendazole and Doramectin for Expelling Trichuris sp. in the Forest Musk Deer(Moschus berezovskiiis)[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(1):101-103.[Abstract][PDF()]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服