Volume 34,Issue 10,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Liu Peng,Chen Meng,Cheng Zilong,Wang Fangkun,Liu Sidang.Serological Investigation on Brucellosis in Some Dairy Farms of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):1-2.[Abstract][PDF(272)]

Xu Dong,Zhang Huajie,Yin Feifei,Cheng Faxiang,Ju Chao,Hu Liping,Lan Zouran.Baseline Survey of Brucellosis in Cattle and Sheep in Weihai City of Shandong Province in 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):3-6.[Abstract][PDF(357)]

Wang Tao,Giger,Zhang Yinsheng,Xu Min,Ding Jian.Serological Investigation on the Major Animal Diseases of Bactrian Camels in Urumqi City of Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):7-9.[Abstract][PDF(197)]

Contents

Chong Yan,Zhang Zhaoping,Ma Shubao,Sun Bo,Jin Zheng,Li Xiang,Song Hongyang.Risk Analysis on Adjustment of Quarantine Period for Imported SPF Mice/Rats[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):10-15.[Abstract][PDF(253)]

Cai Hong,Hong Wei,Han Wei,Li Guangqiang,Zhang Yulu,Yang Jing,Jiang Lin.Comparative Analysis on Inspection and Quarantine Systems of Rabies for Entry Companion Animals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):15-17.[Abstract][PDF(425)]

Chen Wen,Pei Tiezhu,Li Yanling,Ling Huashu,Qiu Suoping,Li Peng.Inspection and Quarantine towards Laboratory Monkeys and Related Questions Study on Laboratory Monkey Industry[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):18-23.[Abstract][PDF(269)]

Contents

Ming Xianqi.Ways to Improve Official Supervision on Animal Clinics[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):24-25.[Abstract][PDF(288)]

Wu Min,Liu Changjun.A Trial Discussion on Administration for Animal Brokers[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):26-28.[Abstract][PDF(250)]

Yan Chun,Zhang Zongjun,Lu Jinggang.Investigation on the Reform of Animal Health Supervision and Law Enforcement System in Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):29-32.[Abstract][PDF(276)]

Contents

Dong Junwei,Zhang Tingting.A Brief Analysis on Veterinary Drug Supervision and Law Enforcement in Henan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):33-35.[Abstract][PDF(329)]

Zhou Xiaojuan,Deng Wen,Zhang Shuanling.Supervision and Law Enforcement towards the Feed Industry[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):36-38.[Abstract][PDF(262)]

Li Changzhu.Discussion on Countermeasures of Supervision and Management on Non-drugs Used in Fishery[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):39-40.[Abstract][PDF(239)]

Huang Yuhua.The Analysis on Collection of Evidence in Investigating and Dealing with Cases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):41-42.[Abstract][PDF(283)]

Contents

Zhuang Jinqiu,Mei Jianguo,Liu Jishan,Zhang Ying,Yang Limei,Shen Zhiqiang.Research Progress on the Pathogenic Characteristics and Detection Techniques of Bovine Enterovirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):43-45.[Abstract][PDF(293)]

Xiang Rong,Huang Mian,Xiang Hua,Wang Xiaohu.Research Progress in Epidemiology and Diagnostic Technologies of Peste Des Petits Ruminants[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):46-49.[Abstract][PDF(239)]

Zhuang Jinqiu,Mei Jianguo,Wang Yumao,Yao Chunyang,Mo Ling,Shen Zhiqiang.Research Progress on the Detection Methods of Aleutian Disease of Mink[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):50-54.[Abstract][PDF(361)]

Chen Xinzhong,Guo Shulin,Pang Lin,Gong Yanqing,Wang Lisheng,Luo Rui.Research Progress on the Infection of Tilapia Lake Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):55-59.[Abstract][PDF(511)]

Contents

Wang Haiyan,Zhao Linli,Zhao Zhiguo,Guo Wenxiu,Chen Yufei,Liu Jia,Ren Caixia,Ao Weihua,Ma Caixia.Expression and Antibody Preparation of Variant Protein between Brucella bovis Virulent Strain A544 and Brucella abortus Vaccine Strain 104M[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):60-64.[Abstract][PDF(241)]

Liu Liya,Lu Guili,Wang Jie,Shen Chenfeng,Ma Xiaojing,Xue Jing,Ye Feng,Yi Xinping,Wang Jinquan,Zhong Qi.Establishment on Rapid Detection Method for Quantitative PCR of Brucella Strains[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):65-71.[Abstract][PDF(246)]

He Yanchun,Wei Yuming,Ha Li,Han Qingyan,Li Xurong,Li Shan,Wang Donghui,Zhao Futang,Hu Yongbiao,Wei Zhixiang,Li Hui,Li Xuehu,Kang Lei.Immunity Test of Live Brucellosis Vaccine(M5-90 strain)in Sheep[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):72-74.[Abstract][PDF(236)]

Zhao Yongzhong,Fang Yupeng,Wang Jianjun,Dong Wei,Xu Kaiyun.Study on the Antibody Dynamics of Vaccine Brucellosis Vaccine(S2)in Hu-sheep[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):75-78.[Abstract][PDF(269)]

Xu Zongli,Huang Yihong,Li Zhiyuan,Liu Zhenling,Zhou Shishi,Qin Yanran,Qiu Jie,Pan Meini.Establishment of a Visualized LAMP Method for Detection of Pseudorabies Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):79-82.[Abstract][PDF(240)]

Zheng Hui,Zhang Qing,Zou Min,Dong Yaqin,Liu Shaung,Fan Gencheng,Wu Faxing,Li Xiaocheng.Prokaryotic Expression on Major Epitope Domain of gE for PRV SD and Establishment of Indirect ELISA for PRV gE Antibody[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):83-89.[Abstract][PDF(226)]

Liao Defang,Miao Haisheng,Li Huachun,Gao Lin,Kou Meiling,Li Le.The Rapid Quantitative Research of Bluetongue Antigen by qRT-PCR[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):90-93.[Abstract][PDF(226)]

Lin Yingzheng,Lin Shijia,Zhang Guannan,Li Shuqing,Xiong Wei,Guo Yuyan,Yan Yaxian.Establishment of Rapid Detection Methods for Tularemia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):94-97.[Abstract][PDF(209)]

Zhang Na,Xie Yanhui,Chen Jinhui,Li Jiaqiao,Si Ze′en,Huang Lei.Establishment and Application of Taqman Fluorescent PCR Method for Detection of Enterocytozoon hepatopenaei[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):98-103.[Abstract][PDF(372)]

Yi Jialin,Li Jian,Hu Peilong,Li Xiaolin,Chen Qin.Development and Mechanism Study on Dibromohydantin Combination Disinfectant[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(10):104-109.[Abstract][PDF(206)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服