Volume 34,Issue 12,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Xu Fang,Tian Lili,Qi Yayin,Sun Shixiong,Sun Xiangxiang,Yan Genqiang,Zeng Qiaoying,Fan Weixing.Integrated Immunological Diagnosis of Extrapulmonary Tuberculosis for Dairy Cows Combining with Pathogenic Isolation and Identification[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):1-4.[Abstract][PDF(439)]

Bai Chongsheng,Liu Jianpeng,Xie Yinqian,Han Bin,Bai Yanyan,Ji Yang,Liu Huan, Liu Wanhua.Practice in the Progressive Control Path of Brucellosis based on Risk Factors Analysis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):5-9.[Abstract][PDF(223)]

Zhang Yi,Shen Chaojian,Yang Honglin,Li Yin,Jin Qiushi,Kang Jingli,Wang Youming,Huang Baoxu.Investigation on Health Status of Sheep Flock in Northern China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):10-14.[Abstract][PDF(378)]

Li Ying,Gu Panpan,Liang Rui,Ning Yan,Sun Jie,Lei Yuping,Ma Haili.Serum Antibody Detection and Analysis on BVD and IBR in Some Farms of Shanxi Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):15-19.[Abstract][PDF(267)]

Zhang Xiujuan,Zhou Hongpeng,Yan Qibin,Shen Chaojian,Zhang Yi,Zhu Lin,Huang Baoxu.Amplification Mechanism of the Live Bird Markets for Avian Influenza and Its Coping Approaches[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):20-23.[Abstract][PDF(264)]

Zhang Lixi,Cao Pudong,Wu Mengjie,Yuan Zhengchun.Investigation on Epidemic History and Current Situation of Equine Infectious Anemia(EIA)in Wenshan Prefecture of Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):24-27.[Abstract][PDF(147)]

Contents

Zhang Chaoming,Wu Han,Li Hanbao,Gao Shengpu,Zhang Xinling,You Hua.Reflections on Improving the Slaughtering,Inspection and Quarantine System in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):28-31.[Abstract][PDF(355)]

Zhou Junping,Zheng Hua,Guo Fuwen,Wang Feilong.Management and Application of Quarantine Dogs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):32-35.[Abstract][PDF(146)]

Zhang Zhentao,Liu Jinhua,Yan Qiang,Wang Tao,Wu Xiao.Application of Modified QR-code Technology in Issuing Animal Inspection and Quarantine Certificates[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):36-38.[Abstract][PDF(329)]

Chong Yan,Zhang Zhaoping,Ma Shubao,Sun Bo,Xu Wenyan,Xu Jing.Risk Assessment for Animal and Plant DNA/RNA Used in Gene Detection during Importation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):39-42.[Abstract][PDF(390)]

Contents

Kou Qiuwen.The Role of American Veterinary Medical Association in Legal Affairs of Licensed Veterinarians[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):43-46.[Abstract][PDF(278)]

Cai Li'an,Wang Yanghui,Liu Hui,Pei Dangshuai,Liu Xiaohai,Meng Wei'an,Tian Chunlei,Wang Gaoling,Li Yuejian,Qu Weijun.Real Practice for Enhancing Supervision Capacity of Pig Slaughtering in Weinan City of Shaanxi Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):47-49.[Abstract][PDF(223)]

Chen Shaoqu.Ideological Trend Investigation towards Law Enforcement Officials of Animal Husbandry and Veterinary in Henan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):50-53.[Abstract][PDF(340)]

Yin Hongbin,Liu Yalin,Ou Chahai,Zhou Jianguo.New Mode of Prevention and Control of Animal Diseases in Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):53-55.[Abstract][PDF(287)]

Zhong Jialun,Zhong Yao,Zou Cixi.Analysis on Animal Disease Prevention and Supervision in Poverty Alleviation through Animal Husbandry Industrialization[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):56-58.[Abstract][PDF(280)]

Contents

Yu Shengchuan,Cheng Jiawei,Lu Yunjing,Song Shigui,Liang Xuefeng,Yu Yi,You Dongfeng.Application of Punishment Principle of Joint Illegal Act[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):59-60.[Abstract][PDF(272)]

Cui Ping.Thinking on Standardizing Administrative Law Enforcement of Animal Husbandry and Veterinary[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):61-62.[Abstract][PDF(284)]

Ma Bin,Miao Yan.Dispose and Enlightenment on a Case of Trans-provincially Transporting Animal Products without Inspection by Designated Inspection Stations[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):63-64.[Abstract][PDF(191)]

Contents

Yang Honglin,Yi Ying,Li Jinhua,Li Yin,Zhang Yi,Wang Youming,Kang Jingli,Jin Qiushi,Huang Baoxu,Shen Chaojian.Overview on Evaluation for Animal Disease Surveillance System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):65-70.[Abstract][PDF(408)]

Li Qiuxuan,Jiang Zhaolin,Yang Zhenglin,Fei Rongmei.Application of Animal Welfare in Aquaculture[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):71-74.[Abstract][PDF(277)]

Ji Qiang,Guo Jianhong,Wu Songhao,Huang Jinyan,Lin Shengcai.Countermeasures for Technical Barrier to Natural Casings Exported to Europe[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):75-77.[Abstract][PDF(242)]

Contents

Li Guimei,Shan Hu.BVDV Contamination Detection in Animal Vaccines[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):78-80.[Abstract][PDF(131)]

Xiao Yan,Zhao Xiangping,Dong Zhizhen,Zhang Yongnian,Wang Qin,Zhang Junzhe,Zhao Dan,Wang Jianhua.Comparative Study of Two ELISA Kits and Serum Neutralization Test in Detecting Akabane Disease of Cattle[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):81-83.[Abstract][PDF(130)]

Lei Yuping,Wang Zhongbing,Yang Zhiping,Zhang Zhongping,Wang Zhiwei,Hu Mingming.Establishment of Fluorescence Quantitative PCR for Streptococcus suis Detection and Its Clinical Application[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):84-87.[Abstract][PDF(356)]

Wang Kaicheng,Zhuang Qingye,Qiu Yuan,Hou Guangyu.Whole Genome Sequencing and Analysis on Mink Coronavirus Isolated from China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):88-91.[Abstract][PDF(281)]

Sun Tao,Gao Ruigang,Sun Mingjun,Wang Qun,Lei Zhiwen,Yue Zhiqin.Development of a Colloidal Gold Immunochromatographic Assay for Antigen Detection of Viral Hemorrhagic Septicemia Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):92-97.[Abstract][PDF(161)]

Zeng Hui,Lin Ling,Wang Xuedong,Ma Chi,Yuan Lixing.Experience Sharing on Guaranteeing Transgenic Mice Welfare during Transportation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(12):98-100.[Abstract][PDF(136)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服