Volume 34,Issue 3,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Zhang Haibing,Yang Suijuan,Peng Nanxiu,Shen Dan,Xue Hong,He Riwen,Chen Yu,Hu Yonghui,Zhong Jinhiu,Lin Hong,Zhong Zhuoling,Yin Shi,Zhang Zhen,Lin Zhongting,Deng Xiaomin,Peng cong,Duan Xiaodong,Zheng Lilan,Zhang Haiming.Epidemiological Survey on Avian Influenza in Live Poultry Wholesale Markets of Guangzhou City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):1-4.[Abstract][PDF(379)]

Wu Xiujuan,Li Yin,Yang Xianchao,Li Kaihang,Zhou Jinping.Quantitative Risk Analysis on the Entry of Chickens Carrying H7N9 Virus into Huhuai Wholesale Market of Shanghai City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):5-8.[Abstract][PDF(316)]

Pei Jie,Zhou Yanjun,Peng Fuhu,Song Nianhua.A Cross-sectional Study on Herd-level Seroprevalence of Goat Brucellosis in a County of Hubei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):9-12.[Abstract][PDF(297)]

Xia Luming,Sun Quanyun,lu chunguang,Shen Chaojian,Zhu Jiuchao,Chen Qi,Shen Sufang,Zhao Hongjin,Lu Jun,Wang Quzhi.A emergency Investigation on serdogical Positive Results for the Detection of Goat Brucellosis in a farm of shanghai city[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):13-16.[Abstract][PDF(327)]

Wu Xiujuan,Lu Jun,Li Yin,Yang Xianchao,Li Kaihang,Zhou Jinping.A field Epidemiological investigation on Cow Tuberculosis in a Farm of Shanghai City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):17-20.[Abstract][PDF(312)]

Zhao Bao,Zhao Hongtao,Zhao Yongpan,Yan Hetian,Lan Zouran,Zhang Changlong.A Cross-sectional Investigation on Prevalence of Tuberculosis in Large-scale Dairy Farms in a County of Shaanxi Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):21-24.[Abstract][PDF(253)]

Zhang Miaojie,Li Jingning,Zuo Xingwen,Yang Wenhuan,Zhang Heping,Yang Lin,Wang Xiaoliang.Risk Assessment on an Anthrax Epidemic in a County of Ningxia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):25-29.[Abstract][PDF(274)]

Jia Hao,Baoin Dalai,Wu Lajun,Ma Lifeng,Dai Xiaoguang,Shen Jie,Sa Rula,Hao Lu,Yun Tao,Guo Wen,Su Shengjie,Guo Jingui,Ju Hua,Liu Zhiwei,Cui Jixian,Sun Pengfei,Wang Dawei,Zhao Xinli.A cause Investigation on the Death of Wild Black-necked Grebes in a reshwater lake of Northern China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):30-33.[Abstract][PDF(267)]

Contents

Zhang Chunping,Song Li,Wu Chenbin,Xu Shixin.Drug Resistance Surveillance Network for Zoonotic Bacteria in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):34-38.[Abstract][PDF(1097)]

Wang Chong,Zhang Xiujuan,Chen Shuang,Zheng Tieming.A Discussion on the Practice of Linking Bio-safety Disposal of Dead Animals with Insurance[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):39-41.[Abstract][PDF(381)]

Contents

Li Ang,Li Weihua, Zhai Haihua, Zhang Yanhai, Lu Ping, Hao Fengqiang, Zheng Zengren,Zhu Lin.Research on Current Situation of Government Purchasing Public Services of Animal Epidemic Prevention[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):42-46.[Abstract][PDF(548)]

Wang Bin,Zhu Lijie.Distribution and Management Modes of Village-level Animal Health Workers in Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):47-50.[Abstract][PDF(334)]

Yue Qinghai,Zhao Chunlin,Wang Denglin,Yang Hu,Wu Zheng,Wang Jun.Analysis on the Building of Animal Health Supervision System in Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):51-53.[Abstract][PDF(364)]

Contents

Ban Manman,Jin Xixin,Jia Guangmin,Zhang Tao,Ma Wentao,Li Jieru.Discussion on Inspection,Quarantine and Supervision towards Cuts of Meat[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):54-55.[Abstract][PDF(388)]

Zhou Lingzhi,Yu Shanguang,Liu Hongming,Lin Yafeng.Analysis on Cases of Official Veterinarians being Suspected of Committing Bribery and Malfeasance Crime in Animal and Plant Quarantine and Inspection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):56-58.[Abstract][PDF(306)]

Li Xiaochen,Peng Guojian,Sun Miao.A Case of Conducting Animal Disease Diagnosis and Treatment by Unregistered Veterinarians[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):59-61.[Abstract][PDF(343)]

Yang Hong,Li Shunlin,Jiang Dongping,Deng Yong.A Brief Discussion on the Crime of Disrupting Animal and Plant Epidemic Prevention Inspection and Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):62-64.[Abstract][PDF(327)]

Contents

Sarah Kahn,Mariela Varas.OIE Animal Welfare Standards and Multilateral Trade Policy Framework[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):65-69.[Abstract][PDF(285)]

Wang Yu,Chen Jun,Chen Feng,Wang Xinwu,Dou Shulong5.Regional Prevention and Control of Bovine Tuberculosis in New Zealand[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):70-74.[Abstract][PDF(360)]

Wang Dong,Li Peng,Liu Qian,Fan Qinlei,Zheng Zengren.A Review on Prevention and Control of FMD in Kazakhstan[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):75-78.[Abstract][PDF(379)]

Fan Qinlei,Jiang Zhengjun,Zheng Zengren,Liu Fei,wang dong.An Introduction on Prevention and Control of Equine Diseases in HKSAR of China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):79-81.[Abstract][PDF(396)]

Contents

Han Yonggang,Jiang Hongwei,Zhao Guangming.Application of Visible Spectrophotometry in Result Determination of Tube Agglutination Test for Brucellosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):82-86.[Abstract][PDF(322)]

Zhong Zhaobing,Wang Ning,Sun Honghua,Yang Fuhui.Drug Resistance of Clostridium Perfringens in Scale Dairy Farms and Fingerprint Typing Analysis by ERIC-PCR[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):87-90.[Abstract][PDF(255)]

Li Zhi,Zhong Liang,Zhang Jing,Liu Chunyu,Fan Junhao,Wang Haifeng,Niu Yunlei,Zhang Qijin.Cloning and Bioinformatic Analysis of B2L Gene of Orf Virus QD/2015 Strain[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):91-96.[Abstract][PDF(320)]

Shen Meiyan,Sun Qiuyan,Li Fang,Wang Caixia.Isolation and Identification of Canine Coronavirus Shanghai Strain and Phylogenetic Analysis of S Gene[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):97-101.[Abstract][PDF(318)]

Zhang Yueyong,Nan Wenlong,Qin Lide,Gong Mingxia,Wu Faxing,Shan Hu,Chen Yiping.A NanoPCR Assay for Detection of Pseudorabies Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(3):102-105.[Abstract][PDF(322)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服