Volume 34,Issue 5,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):0-0.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Ning Huajie,Tan Dan ,Xue Shuang,Liu Zengzai,Chen Zhi,Zheng Jiaomei,Tang Aiming,Lin Hai,Zhang Yangyang.A Cross-sectional Study on Sheep Brucellosis in NingXiang County of Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):1-3.[Abstract][PDF(323)]

Wang Tao,Li Aiqiao,Wu Xingxing,Cai Kuojun,Yang Qiyuan,Ma Weiping,Wang Wenxiu,Wang Liuhe,Chen Faxi,Ji Xincheng,Shi Qian,Zhong Qi.Reason Analysis on Abortion of Cattle and Sheep in Urumqi City of Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):4-8.[Abstract][PDF(245)]

Ma Xiaoyan,Wang Wen,Li Duo,Jumabieke Xialabayi,Meiremuguli Bayidailati,Shanawaer Taxi,Sheng Zhuojun.Pathogenic Surveillance of Peste des Petits Ruminants of Domestic Animals in Xinjiang during 2014—2015[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):9-11.[Abstract][PDF(241)]

Li Wenke,Xue Mingzhu,Li Dan,Dong Jun,Wang Mingyue,Zhang Jingwei,Sun Yanian,Chen Jianguo,Hu Changmin,Zhou Donghai,Ding Mingxing,Zhang Anding,Han Li,.Statistical Analysis on Cases of Canine Parvovirus Disease in an Animal Clinic in Wuhan City of Hubei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):12-15.[Abstract][PDF(243)]

Wang Tao,Xu Min,Wang Guanglei,Liu Zhiqiang,Yang Xiaoliang,Cai Kuojun,Wu Xingxing,Nuer.Investigation on Infection Status of Canine Tapeworm in Urumqi City of Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):16-19.[Abstract][PDF(225)]

Sun Miao,Peng Guojian,Qi Fengxia,Li Xiaochen.Investigation on the Raising Management of Pet Dogs in Dongcheng District of Beijing City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):20-24.[Abstract][PDF(288)]

Liao Defang,Miao Haisheng,Li Le,Kou Meiling,Wang Wenhua,Sha Lidong,Li Guohua,Li Huachun.Antibody Detection of Foot-and-mouth Disease in Border Areas of Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):25-27.[Abstract][PDF(227)]

Ma Huiling,Wang Leizhi,Li Yan,Shang Aiguo,Dang AnKun,Sun Shengfu,Lan Zouran.Avian Influenza Surveillance for Wild Birds Launched by WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza in Melbourne[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):28-30.[Abstract][PDF(224)]

Contents

Xie Jianhua,Zhou Li,Wang Zichun,Ye Jieying,Liang Wangwang,Yang Zelin,Xiong Zhongliang.Investigation on Brucella Contamination in Mutton Products and Its Risk Transmission[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):31-34.[Abstract][PDF(231)]

Hu Peilong,Yi Jianping,Wang Zengxin,Tian Xiaojun,Li Xiaolin,Li Jian.Development and Verification of Bio-safety Disposal Facilities in the Quarantine Station for Entry Animals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):35-39.[Abstract][PDF(284)]

Song Xue,Zhao Ge,Liu Wenhua,Sun Tingting,Wang Juan,Zhao Jianmei,Hong Jun,Li Yuehua,Huang Xiumei,Liu Na,Zhang Linbo,Wang Junwei.Comparative Analysis of Virulent Genes and Drug Resistance of Salmonella Isolated from Different Sources[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):40-46.[Abstract][PDF(273)]

Contents

Wang Yu,Tang Changjie,Xiao Hongbo,Nie Fuping,Ma Fei,Yang Jun,Chen Ranyue,Wu Rui.Detection and Analysis on Papillomavirus of Breeding Cows Imported from Chile[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):47-49.[Abstract][PDF(210)]

Yan Yunfei,Li Ruifa,Liu Zhiguang,Fan Guanghui,Li Haiyun.Analysis of the infectious disease of imported cattle from Hebei ports[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):50-53.[Abstract][PDF(232)]

Liu Ruiju,Zhang Zhentao,Wang Ning,Liang Junwen,Zhou Jiansheng.Establishment of the Electronic-based Certificate Issuing System in Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):54-56.[Abstract][PDF(215)]

Cao Xiaofeng,Jia Shaolong,Zhang Yunjie,Cao Yanwen,Ma Tengfei,Yang Feng.Reflection on Animal Inspection and Quarantine under Current Situation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):57-59.[Abstract][PDF(312)]

Contents

Han Tao,Zhang Ningning,Qi Lu,Yang Lin,Xin Shengpeng.Several Problems on Withdrawal of Compulsory Vaccination of Classical Swine Fever[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):60-63.[Abstract][PDF(232)]

Yang Zelin,Hu Youlan,Jiang Ru,Zhu Fengqun,Huang Heng.Establishment and Practice on the“Three Veterinary Systems”Issued by Chongqing City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):64-67.[Abstract][PDF(272)]

Contents

Hu Penghui,Chen Yuming,Zhu Zhen,Sun Zhi,Cao Shuo,Huang Qiong,Tan Jingming.Application of Registration and Preservation of Evidence in Animal Health Law Enforcement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):68-69.[Abstract][PDF(205)]

Zhou Lingzhi,Li Jinling,Lan Xiang,Liu Hongming.Discussion on the“Sealing-up,Distrainment”and“Advanced Registration and Preservation of Evidence”during Animal Health Supervision and Law Enforcement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):70-72.[Abstract][PDF(278)]

Liu Jincheng,Zhu Jun,Shi Qian,Li Fei.Dispute on the Nature of Making Advanced Registration and Preservation of Evidence in Agricultural Administrative Law Enforcement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):73-74.[Abstract][PDF(239)]

Liu Xing,Wang Feng,Xu Weiyun,Luo Yiming.Animal Health Risk Management System on the Basis of “Internet+WeChat Platform+Mobile Law Enforcement”[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):75-76.[Abstract][PDF(205)]

Contents

Zhang Yi,Wang Youming,Kang Jingli,Liu Ping,Xu Quangang,Li Jinhua,Huang Baoxu,Shen Chaojian.Principle of Capture-recapture Method and Its Application in the Field of Veterinary Epidemiology[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):77-80.[Abstract][PDF(554)]

Qin Lide,Nan Wenlong,Chen Yiping.Recombinase Polymerase Amplification and Its Application in Detection of Animal Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):81-85.[Abstract][PDF(306)]

Chu Dianfeng,Liu Xiang′e,Bo Zhiyong,Liu Qiuyun,Feng Yanfang,Liu Wenting.Research Progress on the Epidemiology and Prevention and Control of Fowl adenovirus group I[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):86-89.[Abstract][PDF(242)]

Sun Shengfu,Shang Aiguo,Wang Leizhi,Li Yan,Dang AnKun,Ma Huiling,Lan Zouran.Brief Introduction on Animal Disease Prevention and Control System in Australia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):90-93.[Abstract][PDF(249)]

Contents

Liu Shenglan,Guan Tuan,Wang Zhen,Wang Yueli,Liu Yang,Liu Zhike,Meng Luping,Zhang Hui,Chen Chuangfu.Evaluation on the Virulence and Immunological Protection of 4 Brucella Attenuated Strains in Mice[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):94-98.[Abstract][PDF(218)]

He Yanchun,Cao Liping,Li Shengjing,Zhang Yu.Immune Responses in Sheep after Simultaneous Immunization with Brucellosis Live Vaccine(M5)and Foot and Mouth Disease Inactivated Vaccine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):99-100.[Abstract][PDF(234)]

Wang Haiyan,Zhao Zhiguo,Zhao Linli,Liu Jia,Ren Caixia,Ao Weihua,Ma Caixia,Li Gang,Guo Wenxiu,Chen Yufei.Screening of Differential Proteins between Brucella Wild Strain A544 and Vaccine Strain 104M[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):101-105.[Abstract][PDF(264)]

Yuan Ligang,Pu Jingwei,Liu Wei,Lu Jingwen.Effects of Antimicrobial Drug against PPD Test Results of Cow Tuberculosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(5):106-108.[Abstract][PDF(201)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服