Volume 34,Issue 8,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):-.[Abstract][PDF()]

Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):1-3.[Abstract][PDF(396)]

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):4-13.[Abstract][PDF(199)]

Epidemiology

Wu Jiajun,Zhang Shuo,Liu Yingdie,Xu Qi,Zhou Zhi,Ni Jianqiang,Yuan Lin,Han Tao,Wang Jing,Li Shuo,Bi Yiming,Ma Ying,Wang Baoyue,Zi Zhanchao,Wang Ruinan,Li Xiaoxia,Song Xiaohui,Yang Lin.Analysis on Epidemic Situation of Main Vertical Transmission Diseases of Breeding Swine in China and Discussion on Control Strategies[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):14-16.[Abstract][PDF(304)]

Yang Shanshan,Xu Xuan,Sun Tao,Bai Juan,Li Yufeng,Jiang Ping.Serum Epidemiological Investigation on Porcine Pseudorabies in Some Swine Farms of Jiangsu Province in 2016[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):17-19.[Abstract][PDF(274)]

Wei Xiankai,Bi Jingshan,Jiang Xiaoxia,Su Jiaoxiu,Zhang Buxian,Han Yinhua ,Zheng Liefeng,Zheng Min.Surveillance of Main Swine Diseases in Partial Areas of Guangxi in 2016[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):20-22.[Abstract][PDF(291)]

Yuan Zhenjie,Wang Yan,Ma Hongcai,Ciren Duoji,Laba Cidan,Zeng Jiangyong,SilangYuzhen,Ma Xingbin.Epidemiological Investigation on Chicken Salmonellosis in Some Chicken Farms in Lhasa City of Tibet[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):23-25.[Abstract][PDF(226)]

Yang Zheng,Zhang Qiulong,Zheng Xingchao,Duan Xinhua,Liao Zhifeng,Huang Xiuyu,Lu Yuhua,Li Fan.An Urgent Investigation on Massive Mortality of Chickens Caused by Heat Stress Syndrome in a Transportation Car[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):26-29.[Abstract][PDF(254)]

Li Yuzhu,Li Wei,Fu Yong,Peng Mao,Guo Zhihong,Shen Xiuying,Niu Jianzhang,Ma Qingmei,Duo Hong.Infection Investigation and Drug Preventive Test of Ovine Theileria in Manping Town of Minhe County,Qinghai Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):30-31.[Abstract][PDF(244)]

Yuan Liping,Song Jiande.Epidemiological Analysis on Lumpy Skin Disease in Europe from 2015 to 2016[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):32-35.[Abstract][PDF(268)]

Contents

Sun Shufang,Wang Yan,Sun Hongtao,Liu Lushi,Wang Yuanyuan,Wei Rong,Huang Baoxu.Strategical Analysis on Tackling Antibiotic Resistance[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):36-39.[Abstract][PDF(545)]

Jiang Wen,Pang Sufen.The OIE Concepts on Antimicrobial Resistance and the Prudent Use of Antimicrobials[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):40-42.[Abstract][PDF(290)]

Xu Jun,Wang Yan.Risk Analysis and Control Measures of Leptosiprosis in Entry Wild Mammals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):43-45.[Abstract][PDF(203)]

Contents

Ge Lin,Yang Li,Wang Qin,Cao Yuanzhang,Sun Yan.Discussion on the Strategic Choice of Establishing High-health-status Horse Subpopulation in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):46-48.[Abstract][PDF(212)]

Sun Xianghua,She Ruiping,Liu Jianhua,Yin Nan,Zhang Yaoyao,Wei Lei.Investigation on the Origin and Health Status of Pigs in Slaughter Houses of Beijing City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):49-52.[Abstract][PDF(344)]

Lu Jin.Assumption on the informationized Supervision and Management System for Livestock Production[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):53-56.[Abstract][PDF(247)]

She Daliang,Yang Kaishan,Zhang Huifang,Li Kaisheng.Discussion on Animal Epidemic Prevention Mode of Government Purchasing Service in Jinchuan District of Jinchang City,Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):57-58.[Abstract][PDF(244)]

Wang Junwei,Wang Rong,Bai Jingyi,Zhao Ge,Zhou Yongyun,Zhai Peijun,Hong Jun.Study on Preliminary Quantitative Risk Assessment for High Level Veterinary Biosafety Laboratories[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):59-63.[Abstract][PDF(247)]

Contents

Zhou Chenyang,Guo Hongjun,Qian Rui,Bian Ji,Pang Xuemin,Ren Lanfeng,Li Wei,Dong Haiyan.The Application of Verification of Animal Quarantine Conformity Certificate in Judicial Evidence[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):64-65.[Abstract][PDF(291)]

Contents

Deng Junhua,Lin Xiangmei,Wu Shaoqiang.Research Progress of African Swine Fever[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):66-71.[Abstract][PDF(369)]

Guo Jianhong,Cai Ying,Wu Songhao.Research Progress in Tilapia Lake Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):72-75.[Abstract][PDF(277)]

Sun Yushuang,Li Ying,Li Xiumei,Yang Ying.Reseach Progress of Detection Technology for Listeria monocytogenes[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):76-80.[Abstract][PDF(403)]

Contents

Fan Xiaoxu,Hadengchuriya,Wang Yingli,Wang Jiao,Liu Chunju,Chi Tianying,Zhao Yonggang,Zhang Zhicheng,Wu Xiaodong,Wang Zhiliang.Establishment of a Real-time Fluorescent Recombinase Polymerase Amplification(RPA)for the Detection of Seneca Valley Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):81-86.[Abstract][PDF(391)]

Li Lin,Liu Fuxiao,Fan Xiaoxu,Li Jinming,Zou Yanli,Liu Shan,Bao Jingyue,Wu Xiaodong,Wang Zhiliang.Establishment of a Real-time Recombinase Polymerase Amplification Assay for Rapid Detection of African Swine Fever Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):87-91.[Abstract][PDF(541)]

Zhao Zihui,Cheng Weiwei,Chen Boxiang,Yang Ming.Isolation,Identification and Genetic Evolution Analysis on a Strain of Swine Haemophilus parasuis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):92-96.[Abstract][PDF(492)]

Hui Yanhua,Ding Ning,Shen Liping,Ye Huiping,Shi Caipei,Cheng Jianzhong,Yan Zhigang,Zhang Weiyi.Isolation,Identification and Drug Sensitivity Test on Strains of Swine Streptococcus suis type 2 Isolated from a Case of Swine Streptococcosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):97-99.[Abstract][PDF(416)]

Shi Qian,Chen Ruihua,Wang Keke,Xu Xinfeng,Lun Zengjun,Ji Xincheng.Evaluation on the Performance of Four ELISA Tests for Antibody against Non-structural Protein of Foot-and-mouth Disease in Swine Sera[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):100-103.[Abstract][PDF(234)]

Lu Shousheng,Sun Yanwei,Yu Xiyao,Gao Huimin,Den Guodong.Comparison of Virus Content in Different Tissues of Hydropericardium Hepatitis Syndrome in Yellow Broiler Chickens[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):104-107.[Abstract][PDF(239)]

Chu Dianfeng,Du Yuanzhao,FengYanfang,Bo Zhiyong,Liu Qiuyun,Ma Hongqin,Liu Xiang′e.Comparison of Diagnostic Methods of Avian Leukosis Virus Contamination in Live Poultry Vaccines[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(8):108-113.[Abstract][PDF(277)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服