Volume 34,Issue 9,2017 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Liu Hualei,Lü Yan,Wang Jingjing,Zhao Yunling,Zheng Dongxia,Ge Shengqiang,Luo Yaoyao,Wei Runyu,Wang Zhiliang.Distribution and Characterization of Emerged Genotype XII Newcastle Disease Viruses in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):1-3.[Abstract][PDF(717)]

Yu Xiaofang,Zou Jiuling,Zhang Qiang,Huang Jianlong,Li Yingming,Hao Zhiyou,Qu Beibei,Zhou Zhengxian,Luo Jun,Yin Qiuyuan.An Investigation on Chicken Infection with H7N9 Influenza Virus Variants[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):4-6.[Abstract][PDF(286)]

Yang Dequan,Zhu Jiuchao,Qi Xinyong,Ju Houbin,Zhou Jinping,Liu Chunguo,Wang Jingfei.An Emergency Epidemiological Investigation of Hydropericardium-hepatitis Syndrome in a Chicken Layer Farm of Shanghai City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):7-10.[Abstract][PDF(263)]

Li Xiaowen,Zhang Hongjun,Fan Cuihua,Jiang Ping.Diagnosis of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome and Characteristics Analysis of GP5 Gene of Epidemic Strains in a Large-scaled Swine Farm in Hubei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):11-15.[Abstract][PDF(259)]

Nie Fuxu,Chen Jinping,Tang Wenya,Zhang Zhaoxiang.Epidemic Status on Parasitic Diseases of White Yak in Tianzhu County of Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):16-18.[Abstract][PDF(248)]

Yuan Liping,Song Jiande.Analysis on Global Epidemic Situation of Lumpy Skin Disease from 2013 to 2016[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):19-22.[Abstract][PDF(403)]

Deng Wei,Xu Jie,Liu Qun,Han Jingang,Li Jun,Liu Jian,Yang Kai,Zhang Li.Investigation on Penaeus IHHNV Infection in Tianjin City from 2015 to 2016[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):23-25.[Abstract][PDF(458)]

Shen Liping,Xu Feng,Zhang Weiyi,Wang Jian.Drug Resistance of Escherichia coli Isolated from Swine in Shanghai City from 1997 to 2010 and Genotype Detection of Strains Expressing ESBLs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):26-30.[Abstract][PDF(202)]

Wang Junwei,Zhao Ge,Lei Yuping,Xiong Zhongliang,Gai Wenyan,Xie Jianhua,Wang Zhiwei,Li Yan,Wang Yudong,Wang Juan.Preliminary Quantitative Risk Assessment on Failed Detection of Brucellosis in Sheep Slaughterhouse[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):31-36.[Abstract][PDF(280)]

Contents

Qi Wei,Wang Lin,Li Di,Zhao Xiangpeng,Ren Congcong,Ren Tong,Zhang Wei,Pu Jing,Gao Zhiqiang,Yin Yi.Analysis on the Changing Trend and Quarantine and Supervision for Animals Used as National Gift[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):37-40.[Abstract][PDF(228)]

Dou Shulong,Ji Xincheng,Kang Wei,Wang Yonggang,Qiu Songyan,Ji Fan,Xu Gang,Luo Tiantian,Yu Hengzhi,Liu Yafeng.Promoting Supply Side Structural Reform of the Dairy Industry by Strengthening Quarantine towards Imported Animals[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):41-45.[Abstract][PDF(373)]

Zheng Teng,Zhang Tiyin,Tang Huanyu,Li Wenzui,Zhang Zhideng,Bai Quanyang,Wang Wujun,Li Songyu.Import Risk Analysis on Animal Diseases of Beef and Its Products Imported from Taiwan[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):46-49.[Abstract][PDF(195)]

Contents

Zhou Chenyang,Ma Liangliang,Zhang Yunshuo.Real Practice on the Introduction of Uniform for Official Veterinarians in Liaoning Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):50-53.[Abstract][PDF(272)]

Yu Xiaofang,Yin Qiuyuan,Qu Beibei,Wang Yu,Jiang Zhuying,Hao Zhiyou,Zou Jiuling,Luo Jun,Li Yingming.Investigation on Aging of Veterinary Workers at Grass-roots Level in Yongzhou City of Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):54-57.[Abstract][PDF(268)]

Wang Jiangmei.Discussion on the Responsibility of Issuing Certificates by Official Veterinarians during Inspection and Quarantine at the Place of Origin[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):58-60.[Abstract][PDF(445)]

Zhao Ziqi,Xin Shengpeng,Yuan Leilei,Yang Longbo.Thinking on the Acquisition System of Tracing Key Data throughout the Whole Chain in Field of Veterinary Health[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):61-62.[Abstract][PDF(231)]

Contents

Li Qing,Zhang Fangjun,Zhang Jing.Analysis on Determining the Nature of Cases involving Selling Fresh Pork without Inspection and Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):63-64.[Abstract][PDF(321)]

Zhang Geji.Discussion on Evidence Collection during Animal Health Supervision and Law Enforcement[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):65-66.[Abstract][PDF(304)]

Contents

Zhuang Jinqiu,Mei Jianguo,Zhang Ying,Mo Ling,Liu Jishan.Research Progress on the Detection Methods of Bovine Parainfluenza Virus Type 3[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):67-70.[Abstract][PDF(216)]

Du Fangyuan,Feng Chunyan,Liu Dandan,Qiu Songyin,Zhang Yongning,Lin Xiangmei,Wu Shaoqiang.The Detection Methods of New Animal Diseases and the Application Prospect in Quarantine Area[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):71-75.[Abstract][PDF(265)]

Cao Ailing,Shen Li,Lu Jie,Chen Yu.Status Quo of Technical Measures and Countermeasures of Exported Feather and Down Products[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):76-78.[Abstract][PDF(274)]

Contents

Jiang Wenming,Li Jinping,Hou Guangyu,Wang Suchun,Yuan Wanzhe,Sun Wenbo,Peng Cheng,Chen Jiming.Generation and Protective Efficacy of Candidate Vaccine Virus against Clade2.3.2.1 H5 Avian Influenza Variant[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):79-82.[Abstract][PDF(188)]

Ma Changbin,Cui Lei,Hu Shengwei,Ni Wei.Influence on Different Vaccine Combination of CSF,HP-PRRS and FMD on Some Cytokines Expression in Swine Serum[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):83-86.[Abstract][PDF(221)]

Liu Shuang,Zhang Xiujuan,Zhang Xingjin,Gong Fengju,Pan Zihao,Ma Zhe,Sun Xueqiang,.Influence of Double Positions Mutant of Streptococcus suis Serotype 2 Suilysin to Its Hemolytic Activity[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):87-91.[Abstract][PDF(241)]

Zhang Guangbin,Li Fang,Yuan Dongfang,Shen Meiyan.Isolation and Identification of Streptococcus suis type 2 and Investigation of Bacteria Carrying Status in a Swine Farm[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):92-95.[Abstract][PDF(289)]

Wu Faxing,Zou Min,Dong Yaqin,Liu Shuang,Li Xiaocheng.Isolation,Identification and the Major Virulence Genes Characteristic Analysis of Pseudorabies Virus from Canine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):96-101.[Abstract][PDF(351)]

Li Zhi,Zhong Liang,Bai Yinrong,Dai Xiong,Ying Haigang,Zhang Qijin.Prokaryotic Expression,Purification and Identification of ORFV B2L Gene[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):102-106.[Abstract][PDF(266)]

Li Zhaowei,Liu Xia,Fei Rongmei,Cheng Rong,Wang Suchun.Pathogen Isolation and Identification for“Lumpy Jaw”of Kangaroos in Zoos[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2017,34(9):107-111.[Abstract][PDF(276)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服