Volume 35,Issue 10,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Chen Lipeng,Zhang Miao,Li Xinsheng,Lu Jungang.Prevalence Status of Brucellosis among Humans and Animals in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):1-5.[Abstract][PDF(311)]

Zeng Heng,Sun Xiangdong,Liu Ping,Xu Quangang,Gao Lu,Li Juan,Kang Jingli,Wang Youming,You Shibing,Huang Baoxu.Multiple Linear Regression Analysis on Farmers’ Willingness to Invest in Brucellosis Prevention and Control[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):6-9.[Abstract][PDF(185)]

Shi Qin,Yuan Ligang,Pu Jingwei,Sha Li,Liu Wei.Epidemiological Monitoring of Tuberculosis in Dairy Cows in the Suburbs of Xinjiang City of Urumqi from 2012 to 2018[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):10-12.[Abstract][PDF(157)]

Liu Ping,Sun Xiangdong,Kang Jingli,Wang Youming,Huang Baoxu.Meta-analysis on Potential Risk Factors Associated with Human Echinococcosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):13-18.[Abstract][PDF(176)]

Li Fang,Huang Xiaowu,Qin Zhoulan,Su Yiqiong,Qin Wanfu,Wei Yuqing,Yu Bo,Qin Guangyi,Liang Lijuan,Luo Sheng,Yan Sigang.Field Detection of Maternal Antibody against Peste Des Petits Ruminants in Goats in Liuzhou City of Guangxi[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):19-21.[Abstract][PDF(209)]

Yuan Kai,Zhang Zhiyu,Xu Xiurong,Dang Ankun,Xu Shuhua,Lan Zouran.Evaluation on Immune Effects of PPR Vaccines in Zibo City of Shandong Province in 2018[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):22-24.[Abstract][PDF(195)]

Li Huanming,Zheng Zhaoqin,Xie Haipeng,Dang Ankun,Xu Shuhua,Lan Zouran.Cross-sectional Survey on Immune Effects of PPR in 2018 in Zhucheng City of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):25-27.[Abstract][PDF(206)]

Yang Yaolan,Luo Xiaoyan,Lü Rong,Zhang Xiaozhou,Yang Qiunan,Zhao Huanyun,Zhao Mingli.Investigation on an Outbreak of Infectious Pleuropneumonia in Goats[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):28-30.[Abstract][PDF(267)]

Tang Xiaoming,Wang ChangJian,Lin Yuan,He Shicheng,Wang Weiguo,Lu Xinghua,He Yuling.Serological Survey of Toxoplasma gondii in Goats in Some Areas of Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):31-34.[Abstract][PDF(164)]

Qiu Songyin,Wu Shaoqiang,Liu Xiaofei,Zhang Yongning,Wang Qin,Liu Dandan,Liu Jian,Lin Xiangmei.Risk Assessment on Schmallenberg Virus Entering into China by Importation of Spain Bovine Semen[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):35-38.[Abstract][PDF(160)]

Contents

Wang Yan,Liu Lushi,Jiang Wen,Pang Sufeng,Song Jiande,Sun Hongtao,Wang Yuanyuan,Xiao xiao,Sun Yingxue,Han Fengling,Sun Shufang,Wei Rong.Analysis on Standardization of Detection and Diagnosis Technologies for Terrestrial Animal Diseases in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):39-42.[Abstract][PDF(300)]

Liu Changjun,Xu Yagai.Analysis of Legal Issues Related to the Certificate for Qualified Animal Disease Prevention and Control Condition[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):43-45.[Abstract][PDF(254)]

Yuan Mengwei,Shi Lan,Jiang Yi,Jiang Deyang,Li Jianxin,Wang Youquan,Zhang Shucheng.Establishment and Application of “Chengdu Smarter Animal Health Inspection System”[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):46-49.[Abstract][PDF(519)]

Li Xi,Luo Dongsheng,Chen Yuming,Fu Yaxiang,Wen Liangang,Tan Jingming,Ke Yong.Analysis on Supervision over Bio-safety Disposal of Died Livestock and Poultry in Changsha City,Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):50-53.[Abstract][PDF(359)]

Contents

Shao Weichuan,Sun Dingf,Luo Hongji,Yang Hongjuan,Dong Li,Qi Peng.Investigation on a Case of Selling Inferior Veterinary Drugs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):54-56.[Abstract][PDF(222)]

Contents

Peng Cheng,Wei Rong,Sun Shufang,Xiao Xiao,Song Jiande,Pang Sufen,Jiang Wen,Sun Hongtao.The Prevalence of African Swine Fever in EU Countries and Its Enlightenment[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):57-59.[Abstract][PDF(207)]

Sun Xiaodong,Li Muzi,Zhao Xiaojing,Li Peng,Wang Dong.Analysis on Prevention and Control Practices for Foot and Mouth Disease in Some South American Countries[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):60-62.[Abstract][PDF(184)]

Qin Lide,Nan Wenlong,Chen Yiping.Application of PCR Method in Detection and Identification of Brucella[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):63-67.[Abstract][PDF(193)]

Ling Nan,Fan Liaoyu,Ren Jianluan,Zeng Dexin,Xue Feng,Dai Jianjun.Research Progress on Detection Technologies of Food-borne Zoonotic Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):68-73.[Abstract][PDF(189)]

Dong Lingna,Liu Ying,Zheng Lirun,Liu Xin.Research Progress on Biosensor Detection of Avian Influenza Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):74-77.[Abstract][PDF(242)]

Contents

Qi Ansheng,Shao Yu,Gong Fengju,Zhang Xingjin,Zhang Rumin,Zhu Shaohui,Sun Xueqiang,.Development and Preliminary Comparison of Brucella Antibody Test Strips[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):78-82.[Abstract][PDF(365)]

Wu Zhicang,Cao Xiaoan,Lin Xueshi,Zhang Junwen,Zhang Lirong,Jin Shuxia,Wang Liehua.Surveillance,Isolation and Identification of Brucella Surveillence in Cows in Yongjing County of Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):83-86.[Abstract][PDF(223)]

Shi Qin,Yuan Ligang,Pu Jingwei,Sha Li,Liu Wei.Comparative Analysis on the Coincidence Rates between PPD and Two Other Methods in Cow Tuberculosis Detection[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):87-89.[Abstract][PDF(283)]

Chen Meng,Su Bo,Hu Shuxian,Liu Peng,Cheng Zilong,Zhang Jiandong,Liu Sidang.Isolation,Identification and Pathogenicity Analysis of Clostridium perfringens from Calf[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):90-94.[Abstract][PDF(147)]

Zhang Jing,Fan Junhao,Liu Chunyu,Zhao Yi,Wen Yongjun,Zhang Qijin.Codon Optimization and Truncated Expression of the B2L Gene of ORFV[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):95-98.[Abstract][PDF(202)]

Liu Yanhua,Ren Tong,Tan Yanmiao,Zhang Lifeng.Development of a RT-LAMP Detection Method for Salmonid alphavirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(10):99-103.[Abstract][PDF(133)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服