Volume 35,Issue 3,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Xu Zhengjun,Xu Xiaoyan,Wang Xiangzi,Kai Yan,Chen Changhai,Dong Yongyi,Zhang Yi.Preliminary Investigation on Brucellosis of Cattle and Sheep in Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):1-5.[Abstract][PDF(318)]

Liu Zengzai,Tan Dan,Xue Shuang,Chen Zhi,Tang Aiming,Lai Shijia,Deng Yu,Ning Huajie.Baseline Survey of Brucellosis in Sheep and Goats in Changsha City of Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):6-9.[Abstract][PDF(227)]

Yao Juxia,Liu Fangnong,Zhu Yuan.Epidemiological Investigation on Major Bovine Epidemic Diseases in Dingxi City of Gansu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):10-13.[Abstract][PDF(215)]

Wang Yuanyuan,Li Ning,Chen Guoliang,Wang Kaicheng,Yuan Jianguo,Zhang Miaojie.An Emergency Epidemiological Investigation on Deer Clostridiosis Welchii in Chengde City of Hebei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):14-16.[Abstract][PDF(334)]

Xie Xiangmeng,Xu Quangang.Investigation on an Outbreak of Introduced PPR in Heng County of Guangxi[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):17-19.[Abstract][PDF(242)]

Li Wei,Hou Xiaolin,Wang Zhengrong,Han Mengli,Huang Zuoxing,Pu Xinzhu,Li Shoujiang,Zhang Bin,Huang Xin.Sero-epidemiological Investigation on Sheep Toxoplasmosis in Large-scale Farms in Altai Reclamation Area of Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):20-24.[Abstract][PDF(206)]

Du Xiaopeng,Liu Tingfang,Xu Tao,Wang Yuyang,Mao Aiguo,Xu Weidi,Zhang Yao,Wang Xiong,Dang Xifeng,Zhang Mingfei,Feng Ye.Investigation on Serum Neutralizing Antibodies against Rabies of Police Dogs in Yunnan,Guizhou and Sichuan Provinces[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):25-29.[Abstract][PDF(214)]

Contents

Jia Xiaorong,Deng Yan,Yue Jianguo,Ye Bin.Analysis on Animal Health Supervision in Pet Funeral Service Industry[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):30-31.[Abstract][PDF(210)]

Zheng Wencheng,Deng Yunbo,Wang Xiaochun,Tan Yunhua,Li Ang.Exploration and Practice of Promoting the Development of Veterinary Socialized Service in Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):32-35.[Abstract][PDF(215)]

Zhao Ting,Xu Yi,Wang Ruihong,Zhang Zhiyuan,Zhu Changguang,Li Yang.Analysis and Thinking on Veterinary Socialized Service System in Jingxing County of Hebei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):36-39.[Abstract][PDF(302)]

Liu Changjun,Wu Min,Hou Xiangjin,Pen Zejun.Discussion on Supervision Body of Animal Disease Prevention during Transportation of Animal and Animal Products[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):40-43.[Abstract][PDF(261)]

Zi Zhanchao,Zhang Xiujuan,Wang Ming.Four-party Joint Action Mechanism Connected by Animal Production Insurance in the Field of Veterinary Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):44-48.[Abstract][PDF(251)]

Zhang Chaoyang,Wang Weiguo,Huang Jianlong.Application of Cold Chain Monitoring System in Veterinary Biosafety Laboratories[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):49-50.[Abstract][PDF(195)]

Contents

Gong Ting.Self-regulation on Discretion of the Administrative Punishment in Field of Animal Health Supervision[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):51-53.[Abstract][PDF(229)]

Mu Chan.Reflections on a Case of Discharging Medical Waste Water Produced from Animal Diagnosis and Treatment without Bio-safety Disposal[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):54-55.[Abstract][PDF(226)]

Contents

Zhang Limei,Han Xianghong,Ruan Tingyu,Yan Beibei,Wang Zhehong,He Bo,Li Kairui,Zhao Li,Liu Yonghong,.Discussion on Biological Characteristics and Chinese Species Name of Sheep Ked[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):56-58.[Abstract][PDF(216)]

Liu Yognsong,Wang Pengjun,Wang Tianjie,Wei Bing,Dong Zhikai,Qiu Jinyu,Zheng Yuhong,Luo Gaoqing,Huang Fayu.Discussion on Construction and Development Strategies of the Detector Dog Bases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):59-62.[Abstract][PDF(248)]

Contents

Shanawaer·Taxi,Mamatiali·Sidiki,Li Duo,Wang Wen,Mirimguli·Bayitilati,Ma Xiaoyan,Su Xiaohui,Sheng Zhuojun.Establishment and Application of a PCR Method for Detection of Contagious Pustular Dermatitis Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):63-66.[Abstract][PDF(187)]

Qi Ansheng,Zhang Xiujuan,Gong Fengju,Zhang Xingjin,Ma Zhe,Pan Zihao,Sun Xueqiang.The Influence of Signal Peptide on Transmembrane Transportation of Suilysin in E. coli.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):67-71.[Abstract][PDF(152)]

Zhao Liqing,Wang Yong,Huang Xiaohua,Zhang Xiaoliang,Liu Ende,Hu Wei,Sun Yu,Wu Zhenxing,Jia Juntao,Li Zhengyi.Preparation of Culture Medium and Cultivation of Vibrio Parahaemolyticus Labelled with 15N Stable Isotope[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):72-75.[Abstract][PDF(189)]

Zhong Zhaobing,Wang Ning,Sun Honghua,Yang Fuhui.Study on Drug Resistance and ERIC-PCR Typing of Airborne Clostridium Perfringens in Scaled Sheep Farms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):76-80.[Abstract][PDF(184)]

Wang Haiyan,Zhao Zhiguo,Cui Qiang,Guo Wenxiu,Chen Yufei,Zhao Linli.Study on PCR Method for Shigella Detection and Group Differentiation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):81-85.[Abstract][PDF(162)]

Zhang Zhendong,Liu Xiwang,Ma Ning,Shen Dongshuai,Li Jianyong.Effect Comparison of Two SPE Cartridges in Pretreatment of Pharmacokinetics Experiments of Eprinomectin[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):86-89.[Abstract][PDF(160)]

Zhang Xiaochun,Wang Yinghua,Chen Gang.Detection,Prevention and Treatment of the Disease Caused by Proteus in Mink[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):90-93.[Abstract][PDF(200)]

Zhang Zhini,Guo Zhongmin,Yan Chu.Preliminary Evaluation on the Validity of ELISA and IFA Kits for MHV Antibody[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):94-97.[Abstract][PDF(272)]

Yuan Xuemei,Yao Jiayun,Hao Guijie,Lin Lingyun,Xu Yang,Pan Xiaoyi,Yin Wenlin,Shen Jinyu.Research on Growth Characteristics of Grass Carp Reovirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(3):98-103.[Abstract][PDF(259)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服