Volume 35,Issue 4,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Shen Yan,Fei Baoxiang,Li Shaoyan,Zhan Songhe,He Changsheng,Zhou Yingchun,Wang Qian,Wang Jun,Wang Wei,Liu Hua,Wang Li,Zhu Liangqiang.Fixed-point Surveillance on HP-PRRS of Swine Herds in Anhui Province in 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):1-4.[Abstract][PDF(209)]

Wang Lijuan,Luo Shangxing,Cui Rongfei,Zuo Yuzhu.Antibody Level Analysis of PRRS in Some Swine Farms in Hebei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):5-7.[Abstract][PDF(227)]

Su Linlin,Zhu Li,Qian Qisheng,Zhao Xiangyue,Lü Nianci,Zheng Xiaolin,Zhang Tianyu,Chai Jun,Zhang Yifang.Epidemiological Investigation on Porcine Pseudorabies in Large-scaled Swine Farms in Some Areas of Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):8-11.[Abstract][PDF(236)]

Dong Yaqin,Liu Linqing,Li Yan,Zhao Guihua,Li Yin,Li Xiaocheng,Lan Zouran.Emergency Epidemiological Investigation on Mixed Infection of PRRS and PR[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):12-16.[Abstract][PDF(251)]

Wang Kaicheng,Wang Yumei,Li Zhixin,Song Quanru,Li Jie,Wang Xiaoliang,Liu Hualei.Emergency Epidemiological Investigation on Porcine Epidemic Diarrhea in a Swine Farm of Ningxia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):17-20.[Abstract][PDF(223)]

Yang Honglin,Tan Qinghui,Zhang Jiajun,Li Yin,Zhang Yi,Wang Youming,Kang Jingli,Jin Qiushi,Zhang Qiang,Shen Chaojian.Risk Assessment on Animal Disease Transmission in a Swine Wholesale Market of Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):21-25.[Abstract][PDF(213)]

Zhao Ge,Liu Na,Zhao Jianmei,Li Yuehua,Wang Juan,Qu Zhina,Gai Wenyan,Huang Xiumei,Wang Junwei.Quantitative Risk Assessment on Salmonella Contamination during Slaughtering and Processing of Broiler Chickens[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):26-31.[Abstract][PDF(300)]

Contents

Huang Min,Jin Yezhou,Pan Leming,Lin Bin,Jin Dachun.Statistical Analysis on the Results of Inspection and Quarantine during Pig Slaughtering in Wenzhou City of Zhejiang Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):32-34.[Abstract][PDF(264)]

Huang?Mangmang,Ma Guodong,Chen Pan.Risk Analysis of Inspection and Quarantine towards Entry Animals Delivered by International Mails[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):35-37.[Abstract][PDF(464)]

Contents

Gao Shengpu,Ren He,You Hua,Zhang Chaoming,Wang He,Li Wenhe,Zhang Ningning,Zhang Xinling.Comparaison on Supervision System of Livestock and Poultry Slaughtering between America and China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):38-42.[Abstract][PDF(279)]

Wang Yuanyuan,Hao Fengqiang,Li Weihua.Analysis on the Relations between DVM,Licensed Veterinarian and Official Veterinarian in the United States[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):43-45.[Abstract][PDF(270)]

Zhang Bingyao,Lu Wenhua,Liu Qihua,Yao Yunlian,Zhou Guangshun,Yue Jing.Exploration and Practice of Government Purchasing Animal Disease Prevention Services in Jintang County of Sichuan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):46-49.[Abstract][PDF(280)]

Huang Cheng,Zeng Zheng,Cao Yun,Huang Heng,Yao Lu.Capacity Building and Achievement of Veterinary Laboratories in Chongqing City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):50-53.[Abstract][PDF(196)]

Contents

Dong Jia,Chen Zhenyu,Pan Zhiwei,Shi Jianhua,He Ying.Thoughts Triggered by a Case of Engaging Animal Treatment Activities without Registration of Licensed Veterinarian[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):54-56.[Abstract][PDF(412)]

Meng Wei,Ma Wentao,Yu Hui,Li Zheng.Reflections on Examination and Evaluation of the Administrative Punishment Files in Field of Pig Slaughtering[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):57-59.[Abstract][PDF(311)]

Tang Xiaodong,Hai Jifeng,Yu Hanxue.Discussion on a Case of Engaging in Animal Treatment Activities without Registration as Licensed Veterinarian[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):60-61.[Abstract][PDF(243)]

Contents

Wang Yuanyuan,Sun Shufang,Pang Sufen,Song Jiande,Jiang Wen,Wei Rong,Huang Baoxu.Global Usage of Veterinary Antimicrobial Agents[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):62-65.[Abstract][PDF(260)]

Gao Lu,Kang Jingli,Xu Quangang,Liu Ping,Zeng Heng,Li Juan,Sun Xiangdong.Application and Prospect of Big Data in Animal Disease Prevention and Control[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):66-70.[Abstract][PDF(323)]

Zhuang Jinqiu,Ruan Zhen,Mei Jianguo,Zhang Ying,Yang Limei,Li Feng.Research Progress on Pathogenic Characteristics and Detection Techniques of PHE[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):71-75.[Abstract][PDF(247)]

Contents

Shi Kaichuang,Qin Yong,Yin Yanwen,Tang Yunjiao,Huang Baihua.Clinical Application of Simultaneous Two-point Immunization with Three Vaccines for FMD,CSF and HP-PRRS[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):76-81.[Abstract][PDF(227)]

Du Juan.Evaluation of Measurement Uncertainty in Detecting Antibodies against FMDV Type O by LPB-ELISA[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):82-87.[Abstract][PDF(264)]

Yu Xinyou,Li Tianzhi.Establishment and Application of an One-step Fluorescent RT-PCR Method for Dection of CSFV and PRRSV[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):88-91.[Abstract][PDF(229)]

Qi Ansheng,Gong Fengju,Liu Shuang,Ling Hongli,Zhang Xingjin,Shao Weixing,Sun Xueqiang,.Location of Density Gradient Ultracentrifugation Layers of Pseudorabies Virus by Tyndall Effect[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):92-95.[Abstract][PDF(348)]

Ma Zicheng,Gu Jinyuan,Peng Tao,Wang Yuchao,Liu Zhaohu,Meng Fanliang,Wang Hongyu,Hu Dongfang,Liu Sidang.Comprehensive Diagnosis and Control of a Case of High Fatal Acute Swine Erysipelas[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):96-100.[Abstract][PDF(224)]

Lü Hengxin,Niu Xiaoyu,Diao Youxiang.Detection and Analysis of Group I Fowl Adenovirus of Duck in Part of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):101-105.[Abstract][PDF(207)]

Qiao Tingting,Yu Huan,Duan Jinwei,Liu Jiaqi,Bai Yanyu,Guo Yao,Gao Xiaosha,Zhang Yanbing,Huo Nairui,Liu Xingguo,Gu Shaopeng.ERIC-PCR Fingerprinting Analysis of Airborne Fungi in Sheep Sheds with Different Structures[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(4):106-110.[Abstract][PDF(207)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服