Volume 35,Issue 5,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Zou Lianbin,Mo Shenglan,Qu Sujie,Shi Kaichuang,Lu Wenjun,Yin Yanwen,Li Jun,Deng Guohua.Epidemiological Surveillance on Avian Influenza in Live Poultry Wholesale Markets in Border Areas of Guangxi[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):1-4.[Abstract][PDF(308)]

Chen Yuhua,He Riwen,Zhu Jiancui,Zhang Haibing,Xiao Jie,Yu Fei,Huang Sen,Wang Ling,Zhang Haiming,Shen Dan.Risk Factor Survey on Live Poultry Infection with Influenza Virus in Live Poultry Wholesale Markets in Guangzhou City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):5-8.[Abstract][PDF(461)]

Zou Jiuling,Wu Changqi,Hao Zhiyou,Qu Beibei,Yu Xiaofang,Liu Gang,Li Yingming,Yin Qiuyuan.Investigation on Contamination Status of Avian Influenza in Live Poultry Markets in Yongzhou City of Hunan Province in 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):9-11.[Abstract][PDF(202)]

Chen Zejin,Lan Zouran.Analysis on Global Epidemic Status of Low Pathologic Avian Influenza in 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):12-15.[Abstract][PDF(239)]

Yang Honglin,Li Yin,Zhang Yi,Wang Youming,Kang Jingli,Jin Qiushi,Huang Baoxu,Shen Chaojian.Correlation Study on Knowledge-Attitude-Practice of Live Poultry Merchants in Six Provinces or Cities of China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):16-20.[Abstract][PDF(241)]

Xie Liji,Xie Zhixun,Luo Sisi,Deng Xianwen,Xie Zhiqin,Wang Sheng,Huang Jiaoling,Zeng Tingting,Zhang Yanfang,Fang Qing,Zhang Minxiu.Pathogenic Detection and Phylogenetic Analysis of NDV in Four Kinds of Wild Birds of Guangxi During 2016—2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):21-24.[Abstract][PDF(260)]

Hou Peixing,Pan Jianping,Tang Jianye.Discussion on Management for the Issuing Platform of Electronic Animal Health Certificates[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):25-27.[Abstract][PDF(365)]

Contents

Sun Rongzhao,Liu Hongming,Chen Xiangwu.Discussion on the Optimization of Animal Health Certificate[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):28-31.[Abstract][PDF(441)]

Lin Zhe,Luo Jinglu,Jiang Zhenglin,Lin Lin.Conception on the New Supervision Model for Animal Inspection and Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):32-34.[Abstract][PDF(341)]

Contents

Chen Shaoqu.Exploration on Connecting the Identification of Pork with Laser Mark with the Electronic Animal Health Certificate Issuing System[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):35-38.[Abstract][PDF(331)]

Ma Jihong,Chi Lijuan,Wei Wei,Zhang Cunrui,Yao Qiang,Xu Yi,Ma Shichun.Implementation Effect of Integration and Demonstration Project of Rabies Comprehensive Prevention and Control Technology[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):39-42.[Abstract][PDF(248)]

Hou Guifang,Han Dedong.Preliminary Investigation on Performance of the Supervision over Pig Slaughtering in Fixed-point Slaughterhouses in Hengshui City of Hebei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):43-46.[Abstract][PDF(254)]

Ding Chunshui,Li Xuesong,Qian Yu,Chen Chen.Thinking on Function Adjustment of Animal Health Supervision Institutions[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):47-50.[Abstract][PDF(690)]

Contents

Liu Ping,Gao Lu,Xu Quangang,Zeng Heng,Li Juan,Kang Jingli,Sun Xiangdong.“Five-step Process”of Publicity and Intervention in Animal Disease Prevention and Control[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):51-54.[Abstract][PDF(228)]

Li Ang,Wang Yuanyuan,Li Weihua,Zhai Haihua,Zhang Yanhai,Lu Ping,Hao Fengqiang,Zheng Zengren,Zhu Lin.Analysis on Official Veterinary Systems in OIE Rules and Some Related Countries[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):55-58.[Abstract][PDF(234)]

Zhou Hongpeng,Li Ang,Liu Deping,Huang Baoxu.Study on the Investigative and Enforcement Mechanism for Animal and Plant Health Protection of USA[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):59-63.[Abstract][PDF(285)]

Contents

Yuan Mengwei,Luo Jie,Li Hua,Han Peng,Zou Tao,Li Zaihua.Comments on a Case of Transporting Animals without Statutory Inspection and Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):64-66.[Abstract][PDF(576)]

Dong Jia,Chen Jie,Liu Jincheng,Chen Zhenyu,He Ying.Analysis on Legal Provisions of Supervision towards Animal Clinics and Licensed Veterinarians[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):67-69.[Abstract][PDF(329)]

Zhang Yiwei,Bao Li,Zhang Ting,Li Jiao,Duan Ping,Feng Ying,Chen Qijun,Jiang Ning.Research Progress on the Diagnostic Methods of Toxoplasmosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):70-74.[Abstract][PDF(392)]

Contents

Lü Xiaonan,Xu Lipu,Wang Shu,Wang Jingbo,Wang Xiaoliang,Cao Huan,Zhang Wen,Pan Yong,Jiang Yulin.Research Progress on Carp Edema Virus Disease[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):75-80.[Abstract][PDF(333)]

Wang Kaicheng,Zhuang Qingye,Qiu Yuan,Liu Shuo,Wang Suchun,Peng Cheng.Detection of Virus Infection Status in Pigeons by High-throughput Sequencing[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):81-84.[Abstract][PDF(261)]

Jiang Weixing,Jin Yuanchun,Liu Jinhui.Identification and Control of an Outbreak of Chrysolophus Pictus Being Infected with Shaft Louse[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):85-86.[Abstract][PDF(221)]

Gao Feng,Wang Jianfeng,Yu Bohua,Zhang Dan,Liu Xiangyang,Zhang Lin,Qin Zhijun,Tang Taishan.Development of LAMP Method for Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):87-90.[Abstract][PDF(208)]

Kou Xiaojing,Gao Feng,Guo Huilin,Liu Jianfeng.Establishment of Indirect ELISA Antibody Detection Kit for gE Protein of Porcine Pseudorabies Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):91-94.[Abstract][PDF(221)]

Guo Zhihong,Cairang Zhaxi,Peng Mao,Chen Youlu,Ma Yijuan,Shen Xiuying,Fu Yong,Duo Hong,Tang Feng,Ge Rili.Desinsectization Test of Praziquantel Chewable Tablets for Echinococcus in Dogs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):95-97.[Abstract][PDF(180)]

Guo Yao,Zhang Yanbing,Gao Xiaosha,Duan Jinwei,Zheng Mingxue,Huo Nairui,Liu Xingguo,Gu Shaopeng.Effect Evaluation of Peroxy Acetic Acid Glutaraldehyde Compound Disinfectant on Environmental Fungi in Sheep Houses[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(5):98-102.[Abstract][PDF(245)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服