Volume 35,Issue 6,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Yang Dequan,Chen Gang,Yang Xianchao,Ju Houbin,Shen Liping,Lu Jun,Xu Feng,Zhou Jinping,Liu Chunguo,Wang Jingfei.An Emergency Epidemiological Investigation of Tetanus in a Dairy Farm of Shanghai City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):1-4.[Abstract][PDF(127)]

Sheng Lifen,Zhang Li,Dong Ping,Wu Yan,Wang Yuhui,Bai Chongsheng.Serological Investigation on Cow Brucellosis in Jingbian County of Shaanxi Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):5-7.[Abstract][PDF(105)]

Wang Tao,Zhang Yinsheng,Wang Liuhe,Li Aiqiao,Yang Qiyuan,Wang Wenxiu,Ma Weiping,Xu Min,Yang Xiaoliang,Fang Xinyuan,Yang Qiyao.Epidemiological Investigation of Canine Brucellosis in Urumqi City of Xinjiang[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):8-11.[Abstract][PDF(129)]

Jia Qingsong,Li Fengqin,Hu Lei,Song Shaoyi,Yang Jian.Investigation of Mycobacterium tuberculosis Infection in Monkeys in Lushan City of Sichuan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):12-13.[Abstract][PDF(109)]

Gong Ga,Wang Yifei,Yixi Cuomu,Suolang Sizhu.Serological Epidemiological Investigation on Hepatitis E Virus in Tibetan Pigs in Some Areas of Tibet[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):14-16.[Abstract][PDF(131)]

Wang Yumei,Wang Youming,Wang Xiaoliang,Ma Long,Yin Cai,Zhang Chenglian,Li Lijuan,Zhang Xuejun,Zhou Haining,Li Jie,Sha Yongbo.An Emergency Epidemiological Investigation of Bovine Foot and Mouth Disease in Ningxia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):17-21.[Abstract][PDF(94)]

Liu Hua,Zhou Yingchun,He Changsheng,Shen Yan,Wang Qian,Wang Jun,Wang Wei,Zhan Songhe,Zhu Liangqiang,Qi Kezong.Seroprevalence Estimation on Swine Pseudorabies in Fixed-point Monitoring Pig Farms in Anhui Province from 2015 to 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):22-26.[Abstract][PDF(125)]

Liu Xia,Li Zhaowei,Wang Hui,Cui Yan,Zhang Xia,Xiong Li.Investigation on Immunization and Infection Status of Pseudorabies in Some Large-scale Swine Farms of Guizhou Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):27-29.[Abstract][PDF(202)]

Contents

Li Yuehua,Zhao Jianmei,Zhang Qingqing,Qu Zhina.Comparison on Serotype and Drug Resistance of Salmonella Isolated from Chickens and Pigs in Parts of China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):30-36.[Abstract][PDF(117)]

Yang Yongqing,Yao Yiping,Shi Pei,Zhao Ge,Di Caixia,Sha Na,Li Xiuping,Li Yanfang,Luo Hong.Analysis on Contamination Status of Diarrheogenic Escherichia coli and Salmonella in Sheep Slaughterhouses in Inner Mongolia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):37-41.[Abstract][PDF(113)]

Contents

Li Xuesong,Ding Chunshui,Xu Fengyun,Chen Hailin,Wang Guang,Li Zhenping.Progress of the Pilot Project of“Vaccination First,Subsidy Latter”for Animal Compulsory Vaccination in Anhui Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):42-43.[Abstract][PDF(126)]

Zhang Xinling.Discussion on Adjusting the Time of Feed Withdrawal before Live Pigs Slaughtering[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):44-47.[Abstract][PDF(235)]

Fan Qinlei,Liu Junhui,Zhang Yanhai,Liu Fei,Wang Dong,Liu Jing,Zheng Zengren,Jiang Zhengjun.Analysis on the Current Situation and Incentive Mechanism for Animal Disease Regionalization Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):48-51.[Abstract][PDF(209)]

Ning Huajie,Yang Hui,Yan Kexu,Feng Jia,Wang Hongliang,Chou Yaqin,Qi Liang,Yang Qing,Zhu Honggang.Application of Information Technology in Animal Vaccination Management[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):52-54.[Abstract][PDF(116)]

Wang Fang,Zhao Ziqi,Wang Jiangtao,Liu Yujun,Ma Jihong,Ma Chong.Thinking on the Integration and Sharing of Veterinary Health Information Resources[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):55-57.[Abstract][PDF(145)]

Gao Jianlong,Zhang Heping,Wang Jingyu.Research on the Technology of Informationized Supervision over Veterinary Drugs in Ningxia[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):58-61.[Abstract][PDF(121)]

Zhou Yingchun,He Changsheng,Wang Jun,Wang Qian,Liu Hua,Shen Yan,Wang Wei,Zhan Songhe.Comparative Analysis on Detection Capability of Veterinary Laboratories at City and County Level in Anhui Province during 2011 to 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):62-65.[Abstract][PDF(153)]

Meng Dekun,Zhao Li,Guo Xinjuan.Analysis of Supervision over Disease Prevention in Live Poultry Markets in Pingdu City of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):66-68.[Abstract][PDF(141)]

Contents

Zhou Hongpeng,Jiang Wen,Liu Deping,Huang Baoxu.Introduction of the National Veterinary Accreditation Program of USA and Its Main Mechanisms[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):69-72.[Abstract][PDF(124)]

Wang Yiqin,Ma Guiping,Geng Qinghua,Shi Xiju,Zhang Lifeng,Chang Hong,Chen Shaobo,Yang Fan.Present Situation of Standardization System Construction of Terrestrial Animal Diseases Diagnosis[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):73-75.[Abstract][PDF(135)]

Xiao Peng,Xu Xiaosheng,Cai Xueyan,Ren Jiao,Lin Chungui.Research and Countermeasures on Technical Trade Measures for Exporting Live Fishes into South Korea[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):76-78.[Abstract][PDF(103)]

Yu Xinyou,Zhang Ying,Li Tianzhi.Research Progress on Detection Methods of Duck Circovirus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):79-82.[Abstract][PDF(115)]

Lin Lingyun,Pan Xiaoyi,Yuan Xuemei,Yao Jiayun,Xu Yang,Yin Wenlin,Shen Jinyu.Research Progress on Diagnosis,Prevention and Control Technologies of Bacterial Diseases in Freshwater Fishes and Shrimps[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):83-88.[Abstract][PDF(158)]

Contents

Dong Lixue,Yuan Wanzhe,Zuo Yuzhu,Wang Jianchang,Wang Jinfeng.Genetic Variation Analysis of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus in Hebei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):89-93.[Abstract][PDF(124)]

Sun Yuzhang,Xu Yunbin,Wang Honghua,Sun Mingjun,Jiang Yihai.Construction and Identification of Recombinant Lactobacillus casei Expressing Protective Antigens of Porcine Epidemic Diarrhea Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):94-97.[Abstract][PDF(121)]

Wang Lihong,Wang Yan,Zhang Chuanmei,Han Xianjie,Yang Haiyan,Shan Hu.Diagnosis on Mixed Infection of Diseases in Piglets in a Swine Farm of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):98-100.[Abstract][PDF(128)]

Qian Xiaoyu,Wang Zhanfei,Sheng Xiuzhen,Tang Xiaoqian,Xing Jing,Zhan Wenbin.Variations of IL-1β,IFN-γ and TNF-α Gene Expression in Paralichthys olivaceus Vaccinated with Inactivated Vibrio anguillarum[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(6):101-107.[Abstract][PDF(111)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服