Volume 35,Issue 7,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Zhang Zhi,Hao Zhanwu,Zhang Meijing,Zhang Lili,Liu Shuang,Wu Faxing,Li Xiaocheng,Wang Shushuang.Epidemiological Investigation on Porcine Circovirus 3 in Some Pig Farms in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):1-5.[Abstract][PDF(148)]

Liu Xiaodong,Xiong Boli,Du Yuanzhao,Wang Xiaolong,Yang Xubing,Ma Zhenqian,Liu Hongxiang,Zhang Xuewei,Zhu Xiaoli,Gao Feng.Genetic Variation Analysis on PRRSV Strain Isolated from 2015 to 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):6-9.[Abstract][PDF(106)]

Tan Qinghui,Cao Yan,Xiong Deyou,Shen Chaojian.An Outbreak Investigation on Porcine Epidemic Diarrhea in a Large-scale Swine Farm in Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):10-14.[Abstract][PDF(119)]

Qi Liang,Liu Zengzai,Xue Shuang,Chen Zhi,Tan Dan,Tang Aiming,Lai Shijia,Ning Huajie.Detection of Common Swine Diseases in a Slaughterhouse of Changsha City in Hunan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):15-18.[Abstract][PDF(116)]

Shi Lianqin,Feng Yun,Wu Jie,Yan Yuntao,Yang Jianfa,Zou Fengcai,Zhao Guohong.Molecular Detection and Analysis of Giardia in Some Swine Farms of Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):19-21.[Abstract][PDF(108)]

Meng Rui.Investigation on Hydatid cyst Infection in Slaughtered Sheep in Xincai County of Henan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):22-23.[Abstract][PDF(125)]

Liang Luqi,Liu Lijun,Chen Bin,Zhang Lei,Li Qingzhu,Zhao Xiaobo,Li Dingji,Chen Daiping,Chen Dong,Li Chun,Fu Xiao.Case-control Study on Herd-level of Risk Factors Associated with Goat Brucellosis in Dazhou City of Sichuan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):24-28.[Abstract][PDF(130)]

Contents

Hou Peixing,Huang Youqiang,Pan Jianping.Discussion on the Problems Existing in Current Animal Inspection and Quarantine Work[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):29-30.[Abstract][PDF(283)]

Li Xiaolin,Wu Shaoqiang,Jing Hongli,Wang Qin,Liu Xiaofei,Qiu Songyin,Lin Xiangmei.Discussion on Usage Problems of Detection Reagents Commonly Used in Animal Inspection and Quarantine[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):31-34.[Abstract][PDF(122)]

HanYue,Gu Qiang,Lü Dongyang,Wang Shu,Zhang Lifeng.Risk Analysis on Carp Edema Virus being Released into China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):35-38.[Abstract][PDF(125)]

Contents

Yan Mei,Li Zhijian.Real Practice on Provincial Spot Check System for Pig Slaughtering Enterprises in Jiangsu Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):39-42.[Abstract][PDF(140)]

Li Xuesong,Xu Fengyun,Ding Chunshui,Zhan Songhe.Discussion on Management Model of the Vaccines Used for Compulsory Vaccination in Anhui Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):43-46.[Abstract][PDF(148)]

Li Ang,Li Weihua,Zhai Haihua,Zhang Yanhai,Lu Ping,Hao Fengqiang,Zheng Zengren,Zhu Lin.Solving the Divergence in Cognizing Official Veterinarians by Introducing the Concept of Government Veterinarian[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):47-50.[Abstract][PDF(166)]

He Shuhui,Chen Bo,Shu Nianhui,Yin Jian,Deng Yong,Li Quan,Zhou Jie.Reflections on Local Legislation of Livestock and Poultry Slaughtering[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):51-53.[Abstract][PDF(136)]

Contents

Du Yunhui,Du Ting,Tu Ling,Zhang Yan.Reflections on a Case of Domesticating and Breeding the National Key Protected Aquatic Wild Animals without Permission[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):54-56.[Abstract][PDF(284)]

Hou Xiangjin,Liu Changjun.Discussion on an Administrative Lawsuit Case for Reconsidering the Administrative Penalty for Injecting Water into Cattle[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):57-59.[Abstract][PDF(120)]

Guan Jiewei,Li Peng,Zhang Shaoyu,Ma Chong,Shan Jialei.Thinking on the Supervision over Illegal Acts of Water and Drug Injection into Pigs[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):60-62.[Abstract][PDF(215)]

Contents

Zhu Lin,Zhou Hongpeng,Zhang Xiujuan,Zhu Diguo,Huang Baoxu.Construction and Development Status of the National Animal Health Laboratory Network of America[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):63-68.[Abstract][PDF(128)]

Ji Qiang,Chen Minling,Huang Jinyan,Guo Jianhong,Xu Weixiong,Xie Ziyuan.Comparison of Technical Trade Measures of Sausage Casing between China and European Union[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):69-73.[Abstract][PDF(134)]

Zhuang Jinqiu,Ruan Zhen,Zhang Ying,Mei Jianguo,Miao Lizhong.Research Progress on Laboratory Detection Technologies of Infectious Bronchitis Virus[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):74-77.[Abstract][PDF(118)]

Contents

Yang Pingdong,Zhang Mingcui,Cao Liting.Development of a NASBA-RT-LAMP Method for Repaid Detection of CSFV[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):78-81.[Abstract][PDF(102)]

Zhou Lei,Yu Yicong,Dong Jianfei,Chai Juan,Wang Yating,Liu Aijun,Xie Ronghui,Ni Baifeng,Zhang Chuanliang,Zhao Lingyan,Gui Pingxiong.Isolation and Identification of Haemofhilus parasuis in a Large-scale Swine Farm in Zhejiang Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):82-85.[Abstract][PDF(176)]

Liao Defang,Miao Haisheng,Li Le,Kou Meiling,Gao Lin,Li Huachun.Immunological Experiment of Inactivated Vaccines against Bluetongue Virus Serotype-1 in Sheep[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):86-90.[Abstract][PDF(103)]

Ma Xiaojing,Zhong Qi,Ye Feng,Gu Wenxi,Liu Liya,Ma Junjie,Xue Jing,Yi Xinping.Development of a PCR-RFLP Method for Identification of Brucella melitensis Vaccine Strain Rev.1[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):91-94.[Abstract][PDF(103)]

Zhang Jing,Zhong Liang,Li Zhi,Li Xiunan,Fan Junhao,Liu Chunyu,Zhang Qijin.Sequence Comparison of Virulence-associated Genes between the Virulent ORFV strain and the Attenuated Strain of 90th Generation[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):95-100.[Abstract][PDF(109)]

Peng Guorui,Wei Caiwen,Zhang Yuan,Wang Xiuli,Li Jian,Xin Lingxiang,Zhang Yizhi,Peng Xiaobing,Li Junping.Preparation of Reference Antigen Materials for Salmonella Abortus-equi Agglutination Test[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(7):101-103.[Abstract][PDF(104)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服