Volume 35,Issue 8,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Front Cover & Contents

.[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):-.[Abstract][PDF()]

Epidemiology

Liu Dong,Song Shanshan,Yu Jing,Liu Hongxiang,Gao Tianyou,Li Bin,Wang Qunyi,Liu Fengbo,Liu Ping,Luan Dongzu,Du Yuanzhao.Molecular Epidemiological Monitoring of H9 Subtype Avian Influenza inChina from 2013 to 2018[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):1-5.[Abstract][PDF(106)]

Chen Yuhua,Gan Zhaonian,He Riwen,Cai Yifan,Zhang Haiming,Li Yin,Shen Dan.An Emergency Epidemiological Investigation on Intoxication Death of Apis Cerana Cerana Fabricius in Batches[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):6-9.[Abstract][PDF(110)]

Sun Xiutao,Wu Jie,Li Zhao,He Kecan,Wang Wei,Zou Fengcai,Wan Baoyun.Serological Detection on Equine Piroplasmosis in Honghe Autonomous Prefecture of Yunnan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):10-12.[Abstract][PDF(96)]

Xu Jie,Huo Wenhui,Deng Wei,Liu Qun,Sun Yue,Yang Kai,Xue Shuxia,Li Na.Investigation on Prevalence Status of Enterocytozoon Hepatopenaeiin Tianjin from 2015 to 2017[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):13-16.[Abstract][PDF(97)]

Zheng Xiaoye,Xu Junyu,Zheng Tianlun,Zhu Ningyu,Cao Feifei.Detection and Analysis on Five Kinds of Pathogens in White Shrimp(Penaeus Vannamei)in Zhejiang Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):17-22.[Abstract][PDF(226)]

Contents

Qiu Yan,Wen Guilan,Zhang Shengbo.Investigation on Pork Contamination of three Kinds of Main Food-borne Pathogens in Pork of Fixed-pointed Slaughterhouses[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):23-28.[Abstract][PDF(83)]

Liu Tingting,Fang Zhongyi,Fan Nianting,Dong Peng,Di Yuanran,Li Jinlei,Gao Yanling,Song Zhichao,Wu Zhiming.Influence of Microbial Contamination on Quality of Chilled Pork during Storage[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):29-31.[Abstract][PDF(97)]

Contents

Ge Lin,Sun Yan.Suggestions on Performance Improvement of Veterinary Services in P.R. China:A Research on OIE Standards[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):36-38.[Abstract][PDF(114)]

Pan Yunping,Pan Shuang,Kai Haiqin.Measures on How the Government Do a Good Job in Purchasing the Disinfection Drugs for Preventing and Controlling Major Animal Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):39-41.[Abstract][PDF(107)]

Liu Sheng,Xu Feng,Wu Zhongliang.Status Analysis on Pig Slaughtering Industry in Shanghai City[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):45-48.[Abstract][PDF(114)]

Contents

Meng Wei,Ma Wentao,Zhang Rongsen,Yu Hui,Li Zheng.Analysis on Problem-addressing Action for Water-injected Pork in Puyang City of Henan Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):49-51.[Abstract][PDF(83)]

Lei Jianghong,Li Wengang,Shi Junfeng,Wang Junchang,Li Li.Analysis on Supervision over the Usage of X-ray Machines in Animal Clinics[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):52-53.[Abstract][PDF(117)]

Mo Fayun,Zhao Xuelian.Analysis on Investigating and Handling a Case of Selling and Processing Animals Died of Diseases[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):54-55.[Abstract][PDF(128)]

Contents

Song Jiande,Huang Baoxu,Liu Lushi,Yuan Liping,Sun Hongtao,Wang Yuanyuan,Wei Rong,Sun Shufang.Study on Supervision Mechanism of Interstate Transportation of Live Animals in USA[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):56-61.[Abstract][PDF(108)]

Zeng Heng,Sun Xiangdong,Liu Ping,Xu Quangang,Gao Lu,Kang Jingli,Wang Youming,You Shibing,Huang Baoxu.A Review of Studies on Public Goods Issues in Animal Disease Prevention and Control[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):62-65.[Abstract][PDF(89)]

Wang Yinqin,Ma Guiping,Geng Qinghua,Shi Xiju,Zhang Lifeng,Chang Hong,Yang Fan,Chen Shaobo.Analysis on Accreditation Situation of CNAS towards Diagnostic Standards of Terrestrial Animal Diseases in China[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):66-68.[Abstract][PDF(126)]

Contents

Cai Zhenhong,Chen Qiong,Zhao Ran,Kong Fande,Cheng Xiaowen.Analysis on Molecular Biological Characteristics of the Whole Genome of H9N2 Subtype Avian Influenza Viruses from Xiamen City of Fujian Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):69-75.[Abstract][PDF(101)]

Xie Xiangmeng,Wei Xiankai,Liang Sheng,Qin Xiaoliu,Liang Shizeng,Bi Jingshan,Yuan Huye,Hu Maokuai.Application Effect Evaluation of Recombinant Avian Influenza(H5+H7)Divalent Inactivated Vaccine on Goose[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):76-80.[Abstract][PDF(110)]

Chen Yuhua,Zhu Jiancui,Shen Dan,Yang Jianyu,Yu Fei,He Riwen.Evaluation on Immune Effects of Bivalent Inactivated Vaccine of Recombinant H5 and H7 Subtype Avian Influenza[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):81-84.[Abstract][PDF(160)]

Li Yafei,Pan Jinjin,Chen Hongyi,Lu Hongxia,Liu Dong,Liu Hongxiang,Chen Xianliang,Xu Quangang.Isolation and Identification of 3 Strains of Parvovirus in White-feathered Broiler Ducks in Yancheng City of Jiangsu Province and Genetic Evolution Analysis on Their VP3 Genes[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):85-88.[Abstract][PDF(109)]

Wang Yangjie,Zhou Jian.Diagnosis and Control of Colibacillosis in a Broiler Farm of Shandong Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):89-93.[Abstract][PDF(139)]

Chen Guoliang,Li Xiaoli,Huo Yanming,Yu Yaling,Li Ning,Qiu Chen,Tong Hucheng,Ji Hongchao,Wang Hongtao,Zhang Hongyan,Wu Haiying,Duan Yingping,Sun Yihan,Wu Shengmao,Dong Jiahui,Xia Tian,Yuan Jianguo.Immunization Effect Evaluation of Echinococcosis Vaccine in Bashang Area of Chengde City,Hebei Province[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):94-96.[Abstract][PDF(165)]

Li Xiangyong,Jin Yuanchun ,Nie Yu,Su Yugang,Tang Chunhua,Li Fen.Sequence Comparison and Phylogenetic Analysis of Mitochondrial cox1 Gene of Toxascaris leonina in Cheetah[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):97-100.[Abstract][PDF(104)]

Cui Mindong,Chai Xiu'e,Chang Zhiwei,Wang Miaomiao,Li Xiaohui,Wang Yufu,Ren Shou'ai.Effect Analysis on Degradation of Cattle Carcasses by Juwei Bacteria Preparation Reagent[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):101-103.[Abstract][PDF(83)]

Cui Mindong,Chai Xiu'e,Chang Zhiwei,Wang Miaomiao,Li Xiaohui,Wang Yufu,Ren Shou'ai.Effect Analysis on Degradation of Cattle Carcasses by Juwei Bacteria Preparation Reagent[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):101-103.[Abstract][PDF(101)]

Cui Mindong,Chai Xiu'e,Chang Zhiwei,Wang Miaomiao,Li Xiaohui,Wang Yufu,Ren Shou'ai.Effect Analysis on Degradation of Cattle Carcasses by Juwei Bacteria Preparation Reagent[J].CHINA ANIMAL HEALTH INSPECTION,2018,35(8):101-103.[Abstract][PDF(89)]


“中国兽医发布”微信公众号
以下是在线客服